Přítomni: Alena Samková, Ing. Eva Tylová, Daniel Hodek, Ing. Arch. Jan Winkler, RNDr. Lubomír Habrnál, Ing. Petr Valenta, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Zbyněk Richter, RNDr. Miloš Gregar

Omluveni:  MUDr. Pavel Bém

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek, , Ing. Dan Frantík (OOP), Ing. Václav Saifrt , Ing. Jana Hrstková, Ing. Michaela Stiborová, Jitka Matoušková

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

Program jednání výboru:

 

1) Rozpis položek u schváleného rozpočtu OOP v části běžných výdajů v bodu 3713 a 3719 (úkol z 1. zasedání VŽP)

 

 2) Projednání vyhlášení grantových témat v oblasti ŽP v roce 2007

 

3) Plán práce VŽP

 

4) Diskuse

 

 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková.

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Ing. Petr Valenta.

Přítomní členové výboru hlasováním také schválili navržený program jednání.

 

Ad 1)

V bodu č. 1 (rozpis položek)  předala paní předsedkyně slovo panu řediteli OOP Ing. Arch.Winklerovi.

Pan ředitel upozornil na materiál, který byl k tomuto bodu předán všem členům výboru v písemné podobě a zároveň poprosil o doplnění vedoucí odd. komunální hygieny Ing. Stiborovou. Paní inženýrka následně uvedla v přehledu rozbor nákladů na komunální odpad a na plánované investice v oblasti  nakládání s odpady v roce 2007. Konkrétně u položek 3722 -Sběr a svoz komunálních odpadů a 3727 - Prevence vzniku odpadů. U plánovaných investic náklady pro provoz Sběrných dvorů a výstavbu kompostáren.

Odpověděla také na dotaz vznesený na minulém zasedání o směrování prostředků z vybraných poplatků za kom. odpad od občanů, které se neodvádí přímo firmě „Pražské služby“, ale do příjmové části rozpočtu hl. m. Prahy, kdy za rok 2006 byly tyto příjmy cca 660 mil Kč. Výdaje na sběr, svoz, energ. využití a odstranění v r. 2007 jsou plánovány cca na 738 mil. Kč.

V diskusi k tomuto bodu vystoupila Ing. Eva Tylová, která vznesla žádost o podrobnější rozpis položek  (např. náklady na 1 tunu vytříděného a svezeného plastu, atd.). Společně s přítomnými pracovníky OOP MHMP se shodla na faktu omezeného časového prostoru na zasedání výboru. Společně s ředitelem OOP se následně dohodli na individuálním předání těchto informací.

 

Dále pan tajemník předal slovo přítomné Ing. Janě Hrstkové (vedoucí odd, energetických systémů). Ta podrobně seznámila členy výboru s bodem 2 programu tohoto jednání a informovala o položkách 3713 a 3719 rozpočtu OOP HMHP ( 3713 – Změny technologie vytápění a 3719 – Ostatní činnost k ochraně ovzduší).

Na závěr nabídla na příští jednání předvedení krátké prezentaci s vlastním komentářem k této problematice.

V diskusi Ing. Tylová uvítala možnost prezentace k této problematice a požádala o současné písemné vyhotovení a dodání tohoto materiálu. Ředitel OOP Ing. Arch. Jan Winkler toto přislíbil.

 

Ing. Pázler vystoupil s dotazem k položce tříděný odpad, kde jsou náklady 260 mil Kč. Dotaz směřoval na ekonomickou efektivitu investic do třídění odpadu v porovnání s následným prodejem jako příjmové části.

Další podobný dotaz vznesl také zastupitel RNDr. Lubomír Habrnál, který se ptal na efektivitu využití či finančního zhodnocení jednotlivých složek kom. odpadu, které často slouží druhotně jako cenné suroviny.

Ing. Tylová navrhla společně s předřečníky zařadit celkový systém třídění a nakládání s odpady jako samostatný bod některého dalšího jednání výboru ŽP, kdy by uvítala rozsáhlejší prezentaci k této problematice. Pan tajemník výboru přislíbil tuto prezentaci do 3 měsíců.

 

Po ukončení tohoto bodu přijal výbor životního prostředí ZHMP následující usnesení:

 Výbor ŽP žádá pana radního Mgr. Petra Štěpánka CSc., aby do termínu 30.06.2007 připravil a předložil VŽP ZHMP materiál „Rozbor nákladů a příjmů při nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy.“

 

Hlasování: Přítomno 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Ad  2 )

K bodu 2 programu jednání vystoupil nejprve Ing. Dan Frantík , vedoucí odd. městských organizací, který přítomné seznámil s tématickými oblastmi chystaných grantových témat odboru ŽP v roce 2007.

V diskusi na toto téma vystoupil zastupitel RNDr. Miloš Gregar, který seznámil s výsledky a zkušenostmi zadávání grantů v minulých letech. Radní Štěpánek krátce okomentoval aktuální grantové schéma a odpověděl mimo jiné i na dotaz týkající se finančního zajištění těchto grantů.

V diskusi k tomuto tématu následně ještě vystoupil RNDr.  Lubomír Habrnál, který následně doporučil schválení tohoto grantového schématu v usnesení výboru.

 

Paní Samková v závěru vyzvala členy VŽP k přijetí následujícího usnesení:

Výbor ŽP ZHMP schvaluje vyhlášená grantová schémata v oblasti ŽP v roce 2007.

 

Hlasování: Přítomno 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Ad 3)

V bodu 3 programu vystoupila paní předsedkyně Samková, která uvedla připomínky a témata k projednávání na zasedání výboru zaslané jednotlivými členy. Tyto náměty k „Plánu práce výboru na 1. pololetí roku 2007“ shrnula do těchto bodů:

 

· Problematika časového harmonogramu projednání SEA v orgánech státní zprávy (změna zemědělské půdy na lesní porosty, atd...)

· Problematika rozšiřování lesních ploch v Praze (tzv. zelený pás) v návaznosti na certifikaci    lesního majetku

· Prezentace akčního plánu realizace územní energetické koncepce

· Problematika výstavby čistírny odpadních vod

· Řešení rekonstrukce parku „Na cibulce“

· Problematika třídění odpadu (životní cyklus odpadů)

· Rekreační oblast Radotín

· Problematika společného hospodaření botanické a zoologické zahrady

 

Výbor ŽP ZHMP následně přijal následující usnesení:

Výbor ŽP ZHMP schvaluje rámcový plán práce pro rok 2007 a ukládá předsedkyni, aby ve spolupráci s tajemníkem výboru a radním Mgr. Štěpánkem připravila časový plán práce pro 1. pololetí roku 2007.

 

Hlasování: Přítomno 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Ad 4)

V bodu č. 4 – Diskusi, otevřela paní předsedkyně Samková téma termínů konání výboru ŽP ZHMP, u kterého nedošlo při minulém zasedání výboru ke shodě.

Paní předsedkyně doporučila dopolední termín konání výboru a vyzvala přítomné členy k diskusi k tomuto bodu.

K tomuto bodu vystoupila místopředsedkyně výboru Ing. Tylová, která vyjádřila nesouhlasné stanovisko k navrhovaným termínům konání VŽP ZHMP v dopoledních hodinách a navrhla odpolední termíny konání výboru ŽP ZHMP, které odůvodnila snadnější možností účasti hostů z řad veřejnosti při zasedání výboru.

Paní předsedkyně Samková následně seznámila přítomné se zkušeností z konání výborů v minulých letech, kdy zaznamenala větší účast hostí z řad veřejnosti v dopoledních hodinách. Také na právě konaném jednání výboru je veřejnost zastoupená.

Z tohoto důvodu paní předsedkyně Samková následně určila termín příštího zasedání VŽP ZHMP na 7. března 2007 v 9.00 hodin.

 

Po uzavření bodu 4 poděkovala paní předsedkyně přítomným členům VŽP ZHMP za účast a ukončila zasedání výboru.

 

 

 

 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

Petr Valenta

člen výboru ŽP ZHMP