Přítomni: Alena Samková, Ing. Arch. Jan Winkler, RNDr. Lubomír Habrnál, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Zbyněk Richter, Ing. Petr Valenta, RNDr. Miloš Gregar, MUDr. Pavel Bém, Daniel Hodek

Omluveni: Ing. Eva Tylová

Hosté: Ing. Michaela Stiborová, Ing. arc. Libuše Hadravová,  Ing. Jan Bouček

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Návrh zadání Územního plánu hlavního města Prahy – odbor územního plánu MHMP

 

3) Problematika velkokapacitních kontejnerů na území Hl. m. Prahy – prezentace    odbor ochrany prostředí, MHMP

 

4) Problematika Ústřední čistírny odpadních vod

 

5) Různé

 

 


 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany členů výboru žádná připomínka.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Antonín Ptáček.

 

Ad  2)

Po dohodě a hlasování členů výboru byl předřazen bod 3 bodu 2. V tomto bodu jednání tajemník výboru krátce uvedl problematiku velkokapacitních kontejnerů na území Hl. m. Prahy a představil  Ing. Michaelu Stiborovou, vedoucí odd. komunální hygieny OOP. Ing. Stiborová uvedla krátkou prezentaci o objemném odpadu na území Hl. m. Prahy v roce 2008.

Mimo jiné zmínila skutečnost, že v tomto roce by měl být rozmístěn stejný počet  kontejnerů na objemný odpad jako v roce 2007. Celkové předpokládané náklady na tuto činnost dosáhnou 51 mil. Kč. Nejvýznamnější změna oproti minulému roku se však odehraje ve způsobu rozmístění kontejnerů na jejich stanovištích. Ve 2. pololetí 2008 se předpokládá tzv. soustředěný sběr, to znamená více kontejnerů soustředěno na jednom místě oproti dřívějšímu  rozmístění na více stanovištích. Tato stanoviště budou oplocena a počítá se i s jejich ostrahou.

V závěru Ing. Stiborová informovala také o nadstandardních službách v systému odvozu objemného odpadu.

 

Po krátké diskusi a doplňujících otázkách hlasovali členové o tomto usnesení výboru:

VŽP ZHMP projednal navržený systém sběru a nakládání s objemným odpadem a provozování velkokapacitních kontejnerů na území hl. m. Prahy a s navrženým systémem souhlasí.

 

 Hlasování:

Pro 9

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo VŽP ZHMP přijato.

 

 

Ad 3)

Ve třetím bodu programu  požádala předsedkyně výboru Samková Ing. arch. Libuši Hadravovou o krátkou prezentaci k dokumentu  Návrh zadání Územního plánu hlavního města Prahy. Ing. Hadravová seznámila členy s obsahem a významem dokumentu pro ÚP hl. m. Prahy. Uvedla, že platnost stávajícího ÚP končí v roce 2011. V současné době probíhá 1. etapa projednání již upravené verze Návrhu zadání Územního plánu ve výborech zastupitelstva hl. m. Prahy.

 

Pořízení Územního plánu bude probíhat ve třech fázích:

1. Zadání ÚP (projednání srpen 2007) – schvaluje ZHMP

2. Koncept ÚP (vypracuje URM) – ve variantách

3. Návrh ÚP – schválen Radou a projednán a vydán ZHMP

 

 

V diskusi k tomuto tématu vystoupil nejprve RNDr. Miloš Gregar, který směroval na zpracovatele Návrhu zadání Územního plánu několik otázek a návrhů.

- Je možné použít v projednávaném dokumentu pojem „Zelený pás“, a navázat tak přímo na projekt, který je již v současné době významně rozpracován a definován?

- Budou se zpracovávat nové studie velkých rozvojových ploch?

- Je možné zařadit do kategorie opatření „Nestavební povahy“ předkupní práva na ZOO a Botanickou zahradu

- Revize ochranného pásma vodárenského zdroje Podolí

- Vykupování pozemků od soukromých vlastníků pro veřejně prospěšné stavby v rámci komplexních pozemkových úprav

- Možnosti omezení intenzivního zemědělského hospodaření na území hl. m. Prahy

- Revize ochranných pásem zvláště chráněných území

 

Ing. Hadravová požádala o písemné předání těchto požadavků. Zpracovatel bude následně informovat o jejich zapracování do Návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy.

 

S připomínkou vystoupil také primátor MUDr. Pavel Bém.

Připomněl že nový územní plán musí odpovědět na změny, které se odehrály od období tvorby stávajícího ÚP. Změnilo se nahlížení města na nové rozvojové priority na dopravní stavby, změnily se také demografické parametry a životní styl Pražanů.  ÚP musí mimo jiné reagovat na stoupající rekreační funkci města. Co se týče problematiky masivního rozvoje bydlení v periferních oblastech Prahy a návaznou infrastrukturu i problémy které to přináší spolupracuje vedení města se zástupci a vedením Středočeského kraje.

V závěru se zmínil o revizích ochranných pásem ZCHÚ, které v tomto smyslu nemůže vymezovat samotný ÚP a tak nahrazovat jiné zákonné a administrativní nástroje k ochraně území.

 

Další otázku v diskusi vyslovil RNDr. Habrnál, který se zeptal jakým způsobem bude v ÚP řešena a omezena výstavba tzv. výškových budov na území hl. m. Prahy.

MUDr. Pavel Bém vyjádřil přístup města k diferencovanému postupu v případě zpracování regulačních plánů zástavby území. V této době Útvar rozvoje města zpracovává poměrně rozsáhlou studii, která definuje která území hl. m. Prahy by mohla být alokována pro výškovou zástavbu. Tato studie projde připomínkovým a schvalovacím řízením a stane se jedním z podkladů Územního plánu.

 

Výbor následně hlasoval o těchto usneseních:

 

I. Výbor ŽP ZHMP doporučuje prověřit možnost zařazení areálů Zoologické a Botanické zahrady do veřejně prospěšných staveb.

 

Hlasování:

Pro 9

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo VŽP ZHMP přijato.


 

II. Výbor ŽP ZHMP doporučuje prověřit možnost v konceptu Územního plánu omezení intenzivního zemědělského hospodaření formou změny funkčního využití ploch na extenzivnější formy (louky, pastviny, sady, vinice, atp. ).

 

Hlasování:

Pro 9

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo VŽP ZHMP přijato.


 

III. Výbor ŽP ZHMP schvaluje Návrh zadání Územního plánu hlavního města Prahy ve smyslu svých doporučení.

 

Hlasování:

Pro 9

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo VŽP ZHMP přijato.


 

Mimo usnesení vznesl výbor ŽP k tomuto bodu tyto žádosti a doporučení:

 

I. VŽP ZHMP žádá ÚRM o písemné stanovisko v jaké fázi je prověřování veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření ve vztahu k majetkoprávním vztahům a komplexním pozemkovým úpravám.

    T: 16.4.2008

 

Hlasování:

Pro 9

Proti 0

Zdrželo se 0

 

II. VŽP ZHMP doporučuje provést analýzu hranic a podmínek ochrany plošných chráněných území s cílem uvést do souladu faktický stav se stavem legislativním. Prověří OOP MHMP a písemnou zprávu předloží VŽP.

    T: 11.6.2008

Hlasování:

Pro 9

Proti 0

Zdrželo se 0

 

 

Ad  4)

V bodu 4 předala paní předsedkyně slovo Ing. Boučkovi, který stručnou formou seznámil členy výboru se současným stavem vývoje projektu Ústřední čistírny odpadních vod. Mimo jiné uvedl, že ÚČOV je dnes ve stádiu přerušeného územního řízení. Během dubna 2008 budou projednávány již kompletní podklady k novým variantám řešení ÚČOV. V stádiu intenzivního jednání jsou v současné době úpravy projektu pro případ přechodu různých variant povodňových průtoků v toku Vltavy. Ve stádiu intenzivního projednávání je také kalové hospodářství čistírny. Z 81 aktuálních variant je snaha omezit tato na 5 vysoce pravděpodobných.

 

V diskusi zazněl požadavek na seznámení členů výboru s variantami řešení ÚČOV a kalového hospodářství přímo od radního Mgr. Petra Štěpánka. Paní předsedkyně Samková přislíbila osobní projednání účasti s radním Mgr. Petrem Štěpánkem k tomuto bodu.

 

Ad  5)

V bodu Různé oznámila paní předsedkyně, že vzhledem k vyčerpanému časovému limitu pro konání výboru se body, které se na tomto jednání neprojednali – tedy problematika Ústřední čistírny odpadních vod a změna č. 14/3900 se přesouvají další termín konání výboru ŽP. Ten se uskuteční dne 16.4.2008 od 9 hodin opět v místnosti Nová Rada.


 

Po uzavření posledního bodu ukončila paní Samková i jednání výboru a poděkovala přítomným za účast.

 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

Antonín Ptáček

člen výboru ŽP ZHMP