Přítomni: Alena Samková, Ing. Eva Tylová, Ing. Arch. Jan Winkler, RNDr. Miloš Gregar,

Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Ing. Petr Valenta, MUDr. Pavel Bém, Zbyněk Richter

Omluveni: RNDr. Lubomír Habrnál, Daniel Hodek

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek, RNDr. Ivo Caha, Mgr. Michal Pochmann, Ing. František Balogh, Ing. Jan Bouček, Mgr. Otakar Novotný, Jaroslav Kinkor,

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

    Program jednání výboru

 

1)    Úvod a schválení ověřovatele zápisu

2)    Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP)

3)    ÚČOV, příprava prací, kalové hospodářství atd.

4)    Různé

 

 

 


Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany  členů výboru žádná připomínka.

 

Ad 1)

 

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Zbyněk Richter.

 

Ad 2)

 

Předsedkyně výboru ŽP zahájila 2. bod jednání, jímž byl Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP) a předala slovo panu Mgr. Pochmannovi (ÚRM). Ten nejprve seznámil členy výboru se základními informacemi o informačním systému, jakožto souhrnu provázaných aktivit, v jejichž rámci jsou zpracovávány souhrnné údaje o prostředí na území hl.m.Prahy (ovzduší, voda, půda, krajina, zeleň, odpady, hluk) a související informace o ovlivňujících faktorech i nástrojích.

 

Pro zajištění provozu a rozvoje systému IOŽIP si nové technologické a organizační aspekty v současné době vyžadují další změny, o nichž je třeba rozhodnout. Jedná se zejména o oblasti:

·    koordinace prací a zajištění součinnosti klíčových subjektů (Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor informatiky MHMP, odbor ochrany prostředí MHMP),

·    další rozvoj oblasti informatiky o životním prostředí formou koordinovaného portfolia provázaných dílčích projektů,

·    kontinuita tvorby výstupních informací a určení jejich nové podoby a formy, zejména u internetových aplikací (včetně zajištění vstupů a správy dat) a souhrnných výstupů (ročenka).

Poté členům výboru přehrál prezentaci, ve které je seznámil s detailními informacemi a stávajícími hlavními výstupy IOŽIP. Z nichž základ tvoří:

  • ENVIS – základní tematický informační servis města o oblasti životního prostředí

·    Atlas životního prostředí - geografická aplikace nad souborem tematických mapových vrstev

  • PREMIS - prezentace aktuálních údajů z monitoringu kvality ovzduší, meteorologických veličin, stavu vody a to včetně predikce;
  • Na problematiku ovzduší, hluku a krajiny v územním detailu dle potřeb MČ byl v r. 2008 zaměřen projekt ENVIS4, který byl řešen s podporou fondů EU v rámci programu JPD2 avšak pouze pro 24 vybraných městských částí hl.m. Prahy, pro které byl tento projekt určen.

 

Mezi nejznámější výstup systému IOŽIP patří každoroční souhrnná zpráva o životním prostředí, ročenka Praha – životní prostředí (vydávána od r. 1989, poslední za r. 2007, zpracovávána jako tištěná i elektronická publikace) a CD/DVD s publikacemi v elektronické verzi.

 

V rámci nové koncepce a změn by měla být utvořena koordinační skupina obsahující všechny 3 subjekty (ÚRM, OOP MHMP, INF MHMP), doplněna o odborníky ze soukromých firem, případně odborné veřejnosti, s následním rozdělením:

·    ÚRM – koordinace projektů

·    INF MHMP – technická realizace, řízení a financování dílčích částí formou projektů

·    OOP MHMP – partnerem a garantem, který by spolupracoval na obsahu a správnosti presentovaných informací

 

Pokud má být zachována kontinuita výše uvedených aktivit v oblasti informatiky o životním prostředí v roce 2009 i v následujících letech, je třeba řešit organizační, koncepční a technologické aspekty dalšího provozu a rozvoje systému IOŽIP, stejně jako otázky financování.

 

V následné diskusi člen výboru RNDr. Miloš Gregar, zdůraznil, že by byla škoda přerušit letitou kontinuitu ročenky o životním prostředí v Praze. Informační systém je zahlcen daty, změna koncepce a její zestručnění by jistě pomohlo. Doporučil kupříkladu odlehčenou verzi ročenky spolu s detailními daty na přiloženém DVD. Zdůraznil, že je nutné definovat odpovědnost, který člen rady bude vydání ročenky garantovat.

Radní Mgr. Petr Štěpánek vyjádřil ochotu svolat koordinační schůzku na toto téma.

 

 

 

 

 

Výbor přijal k tomuto bodu následující usnesení:

 

  • Výbor životního prostředí bere na vědomí informaci o zajištění provozu a rozvoje Informačního systému o životním prostředí v Praze.

 

  • Považuje výstupy dlouhodobě vytvářené v rámci tohoto systému za významné a přínosné pro informování orgánů města, odborné i laické veřejnosti

 

  • Doporučuje fixovat role a součinnost klíčových subjektů – Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, odboru informatiky MHMP, odboru ochrany prostředí MHMP způsobem uvedeným v předloženém materiálu.

 

  • Doporučuje zajistit navrhované kroky pro období roku 2009 prostřednictvím projektů realizovaných odborem informatiky MHMP, zajistit jeho financování, zejména strukturálních fondů EU (program OPPK)

 

  • Doporučuje návrhy k dalšímu zajištění aktivit v oblasti informatiky o ŽP předložit radě hl.m. Prahy, včetně návrhu na součinnost klíčových subjektů.

 

  • Doporučuje, aby ročenka životního prostředí vyšla i pro rok 2008 v tištěné, byť jen zkrácené formě, ve dvoujazyčném verzi.

 

 

Hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdrželo se 0

 

 

Ad 3)

 

V dalším bodě předala paní předsedkyně slovo panu generálnímu řediteli Mgr. Otakaru Novotnému z PVS, který si také pro členy výboru připravil presentaci a spolu s materiály, které členové obdrželi, informoval o postupu přípravy  „Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ a o řešení kalového hospodářství ÚČOV Praha..

 

Pohovořil o cílech přestavby kterými jsou například: splnění limitů odpadních vod ke kterým se zavázala Česká republika v přístupových smlouvách, zvýšení kapacity, čištění srážkových vod v minimalizaci vlivů na životní prostředí. A připomněl, že celá rekonstrukce bude prováděna za provozu stávající části ÚČOV.

 

Jeho slova ještě doplnil pan radní Mgr. Petr Štěpánek, který podotkl, že nový vzhled čistírny ,bude na ostrově zpracován v kontextu celého ostrova, v rámci souvislosti rozvoje celé trojské kotliny, týkající se městských částí Prahy 6, 7 a Prahy – Troja. Za tímto účelem bude do těchto prací připojen i projektant – tzv. „krajinář“,  který bude přicházet s podněty a bude dozorovat, aby nová linka i následné rekonstrukce, proběhly co nejšetrněji k prostředí kotliny a aby urbanisticko-estetická funkce byla co nejlepší.

 

V oblasti kalového hospodářství a zejména likvidace produkovaných kalů je reálné ve střednědobém horizontu očekávat vývoj jak v oblasti legislativy, tak technických řešení i ekonomických podmínek.

 

Stav přípravy stavby byl 13.ledna 2009 projednán radou hlavního města Prahy, která vzala na vědomí informaci o stavu stavby „ Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ a uložila OMI MHMP zpracovat do 31.května 2009 studii proveditelnosti nového definitivního kalového hospodářství ÚČOV.

 

 

Následnou diskusi zahájila svým dotazem paní Ing. Eva Tylová, která se zajímala o variantu  výstavby kalových nádrží v obci Drasty a zajímalo ji, jestli s tím obec souhlasí. Odpověděl jí jak ředitel Novotný tak i pan radní. To jak bude s kaly na Drastech zatím naloženo, není ještě úplně zřejmé, odpověď by měla být jasná až po vypracování výsledné studie proveditelnosti. Následně je bude čekat ještě technické, ale i politické jednání s dotčenými úřady, krajským úřadem a samozřejmě i s obcemi, kterých se tento problém přímo týká.

 

Další dotaz položil pan Richter, zda přestavbou ÚČOV  a její zvýšené kapacity, se počítá s následným rušením některých lokálních čistíren odpadních vod, které v současném stavu už nevyhovují, a zda budou v této souvislosti budovány nové kanalizační sběrače?Odpověděl pan ředitel Novotný. Tím, že bude zvýšena kapacita ÚČOV, počítá se s postupnou likvidací některých lokálních ČOV . Rozvoj především okrajových městských částí je nedostatečnou kapacitou či špatným technickým stavem lokálních ČOV omezen, je uvažováno o variantě napojení těchto území novými sběrači na ÚČOV.

 

V diskusi bylo dále zmíněno, že díky posledním úpravám projektu dojde ke snížení konečné ceny rekonstrukce ÚČOV, což kladně hodnotila i Evropská investiční banka, která nás jak v  kapacitním tak i finančním rámci srovnávala například s Mnichovem a Vídní, a předpokládanou cenu ÚČOV jako normální.

 

 

 

Ad) 4 Různé – bez příspěvku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V závěru poděkovala paní předsedkyně všem přítomným za účast a pozvala členy výboru na příští zasedání VŽP ZHMP, které se uskuteční dne 18.3.2009 od 9 hodin opět v místnosti nová rada.

 

 

 

 

 

 


    Alena Samková

    Předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

        Ing. Arch. Jan Winkler

     Tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

    Zbyněk Richter

        Člen výboru ŽP ZHMP