Přítomni: Alena Samková, Ing. Josef Pavlík, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček,  Zbyněk Richter, RNDr. Lubomír Habrnál, Ing. Petr Valenta, RNDr. Miloš Gregar,  Daniel Hodek,

Omluveni: MUDr. Pavel Bém

Hosté: Prof. Jiří Wanner, Ing. Jitka Cvetlerová,

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

    Program jednání výboru

 

1)   Zhodnocení zátěže povodí vodárenské nádrže Švihov nutriety (2005 – 2009)

    VŠCHT

2)   Projednání návrhu změn ÚPn vlny  07 - OÚP

3)   Různé

 

 

 


Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková.

 

Ad 1)

 

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen pan RNDr. Miloš Gragar.

 

 

Ad 2)

 

Paní předsedkyně Alena Samková předala slovo panu RNDr. Miloši Gregarovi, který na úvod členy výboru stručně seznámil s průběhem rámcové smlouvy Hl.m. Prahy s VŠCHT. Naplnění této smlouvy probíhalo v letech 2005 – 2009 a pokrývalo 2 zásadní věci. Za prvé to byla konsultační činnost v průběhu přípravy projektu výstavby ÚČOV a za druhé z důvodu zhoršování kvality vody na vodárenské nádrži Švihov,  bylo nutné zhodnotit zátěž, zjistit příčiny a pokusit se navrhnout nějaká opatření.

 

Poté se slova ujal pan Profesor Jiří Wanner, který ve své prezentaci členy výboru na začátek informoval o tom, že na začátku byla na vodní nádrži Švihov provedena inventura čistíren odpadních vod a celkově opatření zaměřených na nakládání s odpadními vodami. Následnou spoluprácí s vlastníky a provozovateli čistíren byla vytvořena databáze ČOV a jejich technických specifikací, která byla posléze kontrolována s databází plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a byl zahájen monitoring  situace v povodí. Nejednalo se pouze o sledování výsledků z laboratoří, ale jednalo se vždy o konkrétní vyhodnocení stavu konkrétní čistírny. Jak následně zdůraznil, bylo to velmi důležité, protože stav některých z nich je až žalostný a bez osobní návštěvy by to šlo zjistit velmi obtížně.  Povodí Švihovské nádrže je osídleno především aglomeracemi, které se řadí mezi malé a střední zdroje znečištění a většina ČOV pochází z 90.tých let, kdy proběhla tzv. 1. kampaň ošetření nádrže Želivky. Dále v prezentaci zmínil z větších zdrojů například ČOV Pelhřimov a ČOV Padov. U těchto větších zdrojů je VŠCHT v kontaktu s majiteli, provozovateli i projektanty, kteří připravovali projekt rekonstrukce a tudíž byla tato spolupráce při následné rekonstrukci mnohem snadnější.

 

 

Na konec uvedl, že by byl velice rád, kdyby spolupráce mezi Hl.m. Prahou a VŠCHT  mohla pokračovat a proto VŠCHT přichází s návrhem nové rámcové smlouvy, kde by věci zmíněné v prezentaci mohli nadále pokrývat a přispět tím k dalšímu zlepšování při znečišťování vody. 

 

Paní předsedkyně poděkovala zástupcům z VŠCHT a otevřela následnou diskuzi.

 

Jako první se o slovo přihlásil pan RNDr. Lubomír Habrnál, který velice ocenil tuto spolupráci a zdůraznil, že se jedná o velice záslužnou práci. Doporučil, aby se VŠCHT spojilo s Povodím Vltavy a přes paní Ing. Evu Tylovou i s Ministerstvem životního prostředí, aby tento projekt dosáhl mnohem efektivnějšího pokrytí.

Paní Ing Eva Tylová ještě doporučila spolupráci s Ministerstvem zemědělství pod které tato problematika svou náplní spadá.

 

Pan Profesor Jiří Wanner souhlasil a zmínil, že spolupráce s Povodím Vltavy skutečně probíhá a jednotlivá ministerstva jsou průběžně informována. Nicméně smlouvě s Povodím Vltavy by se jistě nebránil.

 

Výbor životního prostředí přijal k tomuto bodu následující usnesení:

 

VŽP bere na vědomí a oceňuje vyhodnocení spolupráce s VŠCHT za roky 2005 – 2009 z probíhající rámcové smlouvy mezi Hl. m. Prahou a VŠCHT.

 

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 1

 

VŽP doporučuje pokračovat spolupráci s VŠCHT a to zejména při komplexní ochraně vodní nádrže Švihov.

 

Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

 

 

Ad 3)

 

Jako další bod jednání výboru byl uveden bod Změny územního plánu vlny 07. K tomuto bodu promluvila Paní Ing. Jitka Cvetlerová ředitelka odboru územního plánu.

Paní ředitelka upřesnila a následně pohovořila k jednotlivým změnám, které si vybrali členové výboru přáli projednat či doplnit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Z 987/07 - MČ Praha - Ďáblice, k.ú. Ďáblice, 1729/35 výstavba bytových domů    z:  zeleň městská a krajinná /ZMK/

    na: čistě obytné /OB/

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí občanská sdružení a fyzické osoby. MČ podává zásadní připomínku:zásadní připomínka dle §25 statutu HMP :

Pořizovatel se přiklání k požadavku MČ řešit výstavbu 12-ti RD. Kód míry využití území   bude změněn z C na B. Rozhodne ZHMP.

Doporučujeme vydání změny.

 

 • Z 1037/07 - MČ Praha 2, k.ú. Vinohrady, 1331/1 a dále 1328/1; 1329; 1330; 1331/2,3,5,8-19,21;1349/3; 4230/12,2  při ul.Perucká urbanistické dokončení zástavby podél komunikace rodinnými domy

z:  přírodní nelesní plochy /ZN/, parky a parkově upravené plochy /PP/

na: čistě obytné /OB/

    Návrh změny byl projednán. Dotčený org. (HSHMP) uplatňuje podmínku.

Se změnou nesouhlasí MK ČR, 2x NPÚ, občanská sdružení a fyzická osoba. Nedoporučuje HSHMP - Bude respektována podmínka dohod.jednání, funkční využití bude změněno na SVM (SV). Dodržení hyg.limitů bude prokázáno v násled.řízeních

Změnu lze vydat při respektování podmínky DO.

 

 • Z 1157/07 - MČ Praha - Dolní Počernice, k.ú. Dolní Počernice, mezi ul.Národních hrdinů - U konečné dostavba autocentra včetně okolní zástavby místního

obchodně obytného centra, korekce tras komunikací

z:  čistě obytné /OC/, všeobecně obytné /OV/, parky a parkově upravené plochy /PP/

vybraná komunikační síť /S4/

na: všeobecně smíšené  /SV/, všeobecně obytné /OV/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

vybraná komunikační síť /S4

 

 • Z 1187/ 07 - MČ Praha 5, k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015 výstavba bytových objektů

z: mateřské, základní a střední školy /VVS/, sloužící sportu /SP/, veřejně prospěšná stavba /VPS/

na: čistě obytné /OB/, zrušení veřejně prospěšné stavby 12/VS/5

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí občanská sdružení. Nedoporučuje NPÚ - , HSHMP - Nepovažují za vhodné v této lokalitě zmenšovat plochy zeleně a měnit stáv.funkci VVS a SP. V této lokalitě jsou z hlediska zdravotních rizik vhodné podmínky pro stávající funkční využití ploch.. Vlastník podává námitku. Doporučujeme vydání změny.

 

 • Z 1201/ 07 - MČ Praha 5, k.ú. Košíře, 677-část , "Na Vyhlídce" výstavba bytového domu

z:  přírodní nelesní plochy /ZN/

na: čistě obytné /OB/

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí projektant změny (URM), občanská sdružení a fyzické osoby. Doporučujeme vydání změny.

 

 

 

 

 

 • Z1294/ 07 - MČ Praha - Benice, Praha 22, k.ú. Benice, Uhříněves, území JV od ul. K dálnici obytná zástavba se zákl. občanskou vybaveností

z:  sloužící oddechu /SO3/, přírodní nelesní plochy /ZN/, zahrádky a zahrádkové osady

orná půda /OP/, sloužící sportu /SP/ po r.2010, přírodní nelesní plochy /ZN/ po r.2010

na: čistě obytné /OB/, izolační zeleň /IZ/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

louky, pastviny /NL/, oddechu /SO3/, sportu /SP/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí ROPID - Nesouhlasíme se změnou na OB, nelze kvalitně obsloužit MHD. a upozorňujeme na nesouhlasné vyjádření SŽDC doručené po termínu. Doporučujeme vydání změny.

 

 • Z 1322/07 - MČ Praha - Libuš, k.ú. Písnice, 845/1,17; 846/1-část,

"V zákopech" výstavba rodinných domů

z:  orná půda /OP/, čistě obytné /OB/ ve výhledu

na: čistě obytné /OB/

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí - Nesouhlasí, nebylo s nimi v r.2009 projednáváno. MČ nemá zájem na další výstavbě v této lokalitě, kde již nyní má přes její zásadní nesouhlas vyrůst velký soubor obytných domů., ROPID - Řešit až po stabilizaci trasy metra D a fyzická osoba.

Doporučujeme vydání změny.

 

 • Z 1424/07 - MČ Praha 12, k.ú. Komořany, 775 výstavba obytných domů

z:  louky, pastviny /NL/, lesní porosty /LR/

na: čistě obytné /OB/

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí HSHMP - Nelze souhlasit. Plocha je ovlivněna hlukem ze Strakonické ul. a Komořanské. Lokalita bude dále ovlivněna komunikačním propojením MČ P-12 s Pražským okruhem, stavbou 513. Lokalita není vhodná k obytné výstavbě z důvodu zvýšených zdravotních rizik.

Stanovisko opírají o: §§ 34, 77 zák.č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v pl.zn. a  § 11 a příl.3 k nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v pl.zn.  ROPID - Nesouhlasíme se změnou na OB, nelze kvalitně obsloužit MHD a fyzická osoba. Žadatel uplatňuje připomínku.

Doporučujeme vydání změny

 

 • Z 1497/07 - MČ Praha 4, Praha 12, k.ú. Hodkovičky, Modřany, v rozsahu US "Hodkovičky - V Náklích" nové využití území podle projednané urbanistické studie

z:  funkční využití : viz - výkr.č.4

na: nové funkční využití : bude upřesněno na zákl.US

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí HSHMP - Nelze souhlasit. Plocha je ovlivněna hlukem ze Strakonické ul. a Modřanské, z tramvajové a železniční trati. Lokalita bude dále ovlivněna komunikačním propojením MČ P-12 s Pražským okruhem, stavbou 513. Lokalita není vhodná k obytné výstavbě z důvodu zvýšených zdravotních rizik.Stanovisko opírají o: §§ 34, 77 zák.č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v pl.zn. a  § 11 a příl.3 k nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v pl.zn. ROPID - Nesouhlasíme se zrušením území pro tram.vozovnu. .

Doporučujeme vydání změny.

 • Z 1530/07 - MČ Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi ul. U vinných sklepů, Ke Klíčovu - Nad Vysočany obytná výstavba na místě zaniklých výrobních ploch

z:  služeb a nerušící výroby /VN/, přírodní nelesní plochy /ZN/

vybraná komunikační síť /S1,S4/  po r. 2010, izolační zeleň /IZ/  po r.2010

na: čistě obytné /OB/

Návrh změny byl projednán. Dotčený org. (HSHMP) uplatňuje podmínku. Vlastníci sousedních pozemků  a obč.sdružení podávají námitky,

Praha 14 nesouhlasí - Nesouhlasí se změnou, která vychází z předpokladu přemístění navrhované trasy Vysočanské radiály po r.2010 (ve výhledu), aniž by její trasa západní části byla známa.. URM uplatňuje připomínku.

Změnu doporučujeme vydat při respektování podmínky DO a vč.doplňku.

 

 

 • Z 1533/07 - MČ Praha - Velká Chuchle, k.ú. Velká Chuchle, 561/2,3 - část výstavba rodinných domů

z:  lesní porosty /LR/, louky, pastviny /NL/

na: čistě obytné /OB/

Návrh změny byl projednán. Dotčený org. (OOP MHMP) uplatnil podmínku. Vlastníci sousedních pozemků a MČ uplatňují námitku. Se změnou nesouhlasí fyzická osoba.

Doporučujeme změnu lze vydat při respektování podmínky DO a vč.doplňku.

 

 

 • Z 1570/07 - MČ Praha 12, k.ú. Modřany, 648, 647-část obnova historických budov areálu vinic k reprezentativním účelům MČ a parkových ploch - zpřístupnění veřejnosti

z:  sady a zahrady /PSZ/, vinice

na: všeobecně smíšené /SV/

Návrh změny byl projednán. Dotčený org. (HSHMP) uplatňuje podmínku.

Změnu lze vydat při respektování podmínky DO.

 

 

 • Z 1592/07 - MČ Praha 10, k.ú. Malešice, 902/2, 903-část; západně od ul. Bakalářská využití pro bytovou výstavbu, zrušení VPS 13/VZ/10

z:  veřejné vybavení - zdravotnictví a soc.péče /VVZ/ VPS

na: čistě obytné /OB/

 

 • Z 1593/07 - MČ Praha - Kunratice, k.ú. Kunratice, 1496/24,25,29 rozšíření obytné funkce pro výstavbu rodinného domu

z:  přírodní nelesní plochy /ZN/

na: čistě obytné /OB/

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí - MČ nesouhlasí jako v předchozích vyjádření. a fyzická osoba.

Doporučujeme vydání změny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Z 1600/07 - MČ Praha 3, k.ú. Žižkov, 2639/177; 2639/179,176,180 - část výstavba obytného domu s prodejními plochami a podzemními garážemi

z:  parky a parkově upravené plochy /PP/, veřejné vybavení - školy /VVS/

na: všeobecně obytné /OV/

Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučuje HSHMP - Nepovažují za vhodné zmenšovat plochy zeleně a NPÚ - Považujeme za vhodné ponechat stávající stav dle platného ÚP z důvodu nekoncepčnosti změny, která by znamenala další úbytek veřejných parkových ploch a zmenšení plochy určené pro školní využití. Lokalita je součástí ochranného pásma PPR. a  nesouhlasí fyzická osoba. Doporučujeme vydání změny

 

 • Z 1687/07 - MČ Praha 12, k.ú. Modřany, 3602/6; 3604/7; 3608; 3609/1,2; 3610; 3611 přičlenění k obytné zástavbě - výstavba kanalizační stoky A2 z Komořan

z:  přírodní nelesní plochy /ZN/, smíšené obchodu a služeb /SVO/

na: čistě obytné /OB/

    Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí fyzická osoba.

Doporučujeme vydání změny.

   

 

 • Z 1709/07 - MČ Praha 10, k.ú. Vršovice, Vinohrady, mezi ul.Ruská, Nad Primaskou, Pod Rapidem;  stavba humanitárního a duchovního střediska pravoslavné církve

z:  parky a parkově upravené plochy /PP/

na: parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

kultury a církve /ZKC/ - značka, plošně nedefinovaná

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MK ČR, NPÚ a nedoporučuje NPÚ. Doporučujeme vydání změny.

 

 • Z 1730/07 - MČ Praha 12, k.ú. Cholupice, 427/9-13 vybudování areálu pro výcvik a chov psů

     z:  louky, pastviny /NL/, orná půda /OP/, louky, pastviny /NL/ po r.2010

na: oddechu /SO5/

    Návrh změny byl projednán. Nesouhlasila MČ.

Doporučujeme vydání změny.

 

 • Z 1764/07 - MČ Praha 7, k.ú. Holešovice, 506 a další; ul.U Vody-Jankovcova-Varhulíkové výstavba obytného domu upravení linie protipovodňových opatření

z:  parky a parkově upravené plochy /PP/

na: čistě obytné /OB/, protipovodňová opatření proti Q2002 zajišť indiv.

(výkr. č. 33 ÚPn)

Návrh změny byl projednán. MČ nesouhlasí - MČ nesouhlasí s návrhem změny a požaduje upusit od projednávání změny a ponechat celé území jako ZP (parky, hist.zahrady a hřbitovy) dle stávajícího ÚPn Z-1000/00 a Z-1434/06, nedoporučuje NPÚ. Doporučujeme vydání změny.

 

 

 

 

 

 

 

 • Z 1791/07 - MČ Praha - Kunratice, k.ú. Kunratice, 999 výstavba rodinných domů

z:  sady a zahrady /PSZ/, přírodní nelesní plochy /ZN/ po r.2010

na: čistě obytné /OB/

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí fyzická osoba, nedoporučuje HSHMP - Nepovažují za vhodné zmenšovat plochy zeleně .

Doporučujeme vydání změny.

 

 

 • Z 1805/07 – MČ Praha - Kunratice, k.ú. Kunratice, 2377/4,5 - část smíšené využití území ve vztahu k plánované komunikaci.

z:  přírodní nelesní plochy /ZN/, služeb a nerušící výroby /VN/ po r.2010

smíšené obchodu a služeb /SVO/ po r.2010

na: všeobecně smíšené /SV/

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí - Nesouhlasí, odporuje občan.petici pro oddělení obytné zástavby od VN.  a nedoporučuje HSHMP - Nepovažují za vhodné zmenšovat plochy zeleně.

Doporučujeme vydání změny.

 

 • Z 1806/07 - MČ Praha - Kunratice, k.ú. Kunratice, 1499-1513/1,2; 1518-část; ul.Nad Šeberákem sjednocení území vhodného pro obytnou výstavbu

z:  přírodní nelesní plochy /ZN/

na: čistě obytné /OB/

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí fyzická osoba a nedoporučuje HSHMP - Nepovažují za vhodné zmenšovat plochy zeleně . MČ a dále vlastníci sousedních pozemků podali námitku.

Doporučujeme vydání změny, vč. doplňku.

 

 • Z 1822/07 - MČ Praha 5, k.ú. Smíchov, 1591; 1592/1,11; 4911/2 - část; lokalita "Na Pláni" výstavba bytových domů

z:  veřejné vybavení - školy /VVS/

na: čistě obytné /OB/

Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučuje HSHMP - Nepovažují za vhodné měnit stáv.funkci VVS. V této lokalitě jsou z hlediska zdravotních rizik, hl. pro děti, relativně vhodné podmínky pro stávající funkční využití VVS .

Doporučujeme vydání změny.

 

 • Z 1869/07 - MČ Praha 6, k.ú. Dejvice, Bubeneč, mezi ul. Koulova -Terronská výstavba hromadných podzemních garáží

z:  parky a parkově upravené plochy /PP/

na: zeleň městská a krajinná /ZMK/ garáže a parkoviště /DGP/ - značka, plošně nedefinovaná.

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MK ČR - Nesouhlasí, ztotožňují se s již několika nesouhlasnými vyjádřeními NPÚ a jejich odborným vyjádřením, kdy nebylo doporučeno a upozorňují na možné archeologické nálezy a potřebu ochrany., NPÚ - Navazují na předchozí nesouhlas, dále trvá. Lokalita se nachází v OP PPR. Opakovaně upozorňujeme na možné archeologické nálezy, kdy předmětná lokalita se nachází v území ÚAN I : území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem arch.nálezů.. a nedoporučuje NPÚ.

Doporučujeme vydání změny

 

 • Z 1887/07 - MČ Praha 12, k.ú. Modřany, 67/1,167/2,168/1,168/2,169/1,169/2,170/1,170/2,170/3,171/1,171/2,171/3,172/1,172/3173,4097/3 zřízení městského parku

z:  smíšené obchodu a služeb /SVO/

na: parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/

Návrh změny byl projednán. Vlastník pozemků podává námitku proti změně - Při veřejném projednání byla uplatněna námitka vlastníků pozemků.

MČ požádala o změnu ze smíšené funkce na park bez projednání s nimi. Obyvatelé - vlastníci nesouhlasí s parkem, chtějí ponechat SV.

Doporučujeme vydání změny.

 

 • Z 1921/07 - MČ Praha - Křeslice, k.ú. Křeslice, 272/16, 272/46, 272/151, 272/160, 272/234, 272/225-228 - ul. K Čestlicům, Mátová výstavba rodinných domů

z:  orná půda /OP/

na: čistě obytné /OB/

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí ROPID - Nesouhlasíme se změnou na OB, nelze kvalitně obsloužit MHD. a fyzická osoba.

Doporučujeme vydání změny

 

 • Z 1923/07 - MČ Praha 12, k.ú. Modřany, 3670, 3671 výstavba rodinného domu namísto nevyhovujícího objektu

z:  lesní porosty /LR/

na: čistě obytné /OB/

    Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí fyzická osoba.

Doporučujeme vydání změny.

 

 

Výbor životního prostředí k tomuto bodu přijal následující usnesení:

 

Výbor životního prostředí bere na vědomí přílohu č. 1 a přílohu č.4 v nezměněné podobě.

 

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se : 0

 

 

Výbor životního prostředí doporučuje ke schválení přílohu č.2 v nezměněné podobě.

 

Pro: 5

Proti: 1

Zdrželi se: 1

 

Výbor životního prostředí doporučuje ke schválení přílohu č. 3 v nezměněné podobě.

 

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

 

 

 

 

Ad 4) Různé – bez příspěvku

 

 

V závěru paní předsedkyně poděkovala všem členům za účast a připomněla jim, že příští výbor se bude konat dne 21.4.2010 od 9hod opět v místnosti Nová rada, Mariánské náměstí 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena Samková

             Předsedkyně výboru žp 

 

 

 

 

        Ing. Arch. Jan Wikler

        Tajemník

 

 

 

 

        RNDr. Miloš Gregar

    Ověřovatel