Přítomni: Alena Samková, Ing. Eva Tylová, Daniel Hodek, Ing. Arch. Jan Winkler, Ing. Petr Valenta, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Zbyněk Richter, RNDr. Miloš Gregar, MUDr. Pavel Bém

Omluveni: RNDr. Lubomír Habrnál

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek CSc., Martin Říha (ÚRM), Ing. Jan Bürgermeister

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

Program jednání výboru

 

1) Olympiáda (dle aktuálního požadavku ÚRM)

 

2) Plán práce

 

3) Problematika časového harmonogramu projednání SEA v orgánech státní správy (změna zemědělské půdy na lesní porosty, atd...) – informace o aktuálním stupni zpracování

 

4) Různé

 

 

 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková.

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Ing. Viktor Pázler.

Přítomní členové výboru hlasováním schválili upravený program jednání, kdy bod č. 1 Olympiáda, byl přesunut na závěr programu.

 

Ad 1)

K bodu č. 1 paní předsedkyně Samková předložila všem členům výboru písemný materiál „Návrh plánu práce VŽP ZHMP na I. pololetí 2007“, který krátce okomentovala a vyzvala přítomné k jeho případnému doplnění a diskusi k tomuto bodu.

 

K tomuto bodu vystoupil pan radní Mgr. Štěpánek, který nabídl na 2. pololetí prezentaci materiálu připravovaného na VZ ZHMP „Dopady znečištění životního prostředí na zdraví obyvatel“. Tento materiál paní předsedkyně přiřadila k seznamu témat zařazených na 2. pololetí 2007.

Dále vystoupila Ing. Tylová s provozní připomínkou k problematice rekreační oblasti Radotín a upozornila na nutnou časovou provázanost projednání této problematiky ve výboru ŽP a  v Radě hl. m. Prahy. Radní Mgr. Štěpánek navrhl tento bod zařadit operativně na jednání výboru před termínem projednání v Radě.

RNDr. Gregar navrhl zařadit další bod do plánu práce výboru, kterým by byla problematika plánování v oblast vod, konkrétně dokument „Plány hlavních povodí“. Navrhl uspořádání semináře s prezentací zpracovatele tohoto materiálu, který by se zaměřil na oblast dolní Vltavy.

 

Po ukončení diskuse k tomuto bodu vyzvala paní Samková k hlasování o doplněném návrhu plánu práce na rok 2007.

Tento návrh byl přijat všemi přítomnými členy výboru.

 

Hlasování: Přítomno 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

 

Ad  2 )

K tématu bodu 2 programu jednání přivítala paní předsedkyně zástupce ÚRM (Útvaru rozvoje města)  pana Martina Říhu, který přiblížil postup posouzení a schvalování strategické EIA. Zmínil se o zdržení tohoto procesu posouzení z důvodu nutného předefinování SEIA na tzv. „Změnu 1000“. Dále ve svém vystoupení uvedl časový harmonogram převedení předmětných ploch do podoby územního plánu. Tato inventarizace by měla být uskutečněna do poloviny měsíce března a po zkráceném dvouměsíčním předběžném hodnocení by tak bylo k dispozici pracovní znění SEIA. Následný proces veřejného projednávání, kdy zpracovatel odpovídá na dotazy a připomínky a případně dle nich upravuje podobu SEIA, vyústí do definitivní podoby tohoto materiálu. Tento proces bude dle předpokladů hotový do července tohoto roku.

Zastupitelé se následně dohodli na písemném vyhotovení a předání tohoto materiálu.

 

 

 

 

 

Ad 3)

V bodu 3 Různé předala paní předsedkyně slovo radnímu Mgr. Štěpánkovi, který na některé z příštích jednání výboru nabídl zprávu o čerpání účelové dotace pro městské části. Tato nabídka byla přijata.

Ing. Pázler a Ing. Tylová vznesli, na základě jednání grémia předsedů politických klubů v ZHMP,  návrh na možnost doplnění výboru ŽP ZHMP o odborníky, kteří by zastupovali na některých jednáních členy výboru i s jejich hlasovacím právem. Z diskuse vyplynula nutnost jednání o tomto záměru i na dalším zasedání VŽP ZHMP.

 

 

 

 

 

 

Ad 4)

V bodu 4 byla na programu jednání problematika pořádání Olympijských her v Praze. Paní předsedkyně předala slovo dalšímu z hostů jednání výboru Ing.Janu Bürgermeisterovi, který seznámil se základními charakteristikami problematiky uspořádání Olympijských her v Praze. Postupně zmínil možnosti realizačního a sportovního zázemí, dopravní infrastruktury a ubytovacích kapacit na území hlavního města. Uvedl také informace k zátěži města návštěvníky her a srovnal je se současným počtem návštěvníků Prahy.

Dále vystoupil pan primátor MUDr. Pavel Bém, který seznámil s časovým harmonogramem posuzování záměru konání olympijských her. Následně zmínil také ovlivnění životního prostředí v Praze přípravou a konáním olympijských her. Mimo jiné uvedl, že z hlediska životního prostředí je konání her příležitostí k vybudování významných celopražských infrastrukturních projektů. Tyto projekty označil za nutné i v případě nekonání her.

K tomuto se vyjádřila zastupitelka Ing. Tylová, která v diskusi vyjádřila obavu z nárůstu imisního a hlukového zatížení v důsledku provozu této zajišťující infrastruktury v období konání her i v následujícím období.

Dále vystoupili zastupitelé Ing. Pázler a Ing. Hodek, kteří vyjádřili názor na nutnost pečlivého zhodnocení následného využití jak kapacit infrastruktury, tak objektů sportovišť a zázemí po konání olympijských her. Dále vyjádřili přesvědčení, že je nutné projednání celého záměru s vládou ČR a kraji, neboť půjde o záležitost celé ČR.

K těmto připomínkám se vyjádřil primátor MUDr. Bém, který vyjádřil přesvědčení, že projekt olympijských her nebude možné uskutečnit pokud nebude jasné a účelné využití těchto rozsáhlých zázemí a sportovišť i po ukončení olympijských her. Vyslovil se také v tom smyslu, že se projekt musí stát záležitostí celé ČR, kdy bude jednáno jak s Asociací krajů, tak s vládou ČR.  

Pan  Ing. Hodek požádal sdělení ekonomických výsledků Olympijských her v Athénách. Dle sdělení pana primátora řecké úřady dosud oficiální ekonomické vyhodnocení nezveřejnily.

 

Členové výboru se v závěru dohodli na dalším důkladném posouzení předložených materiálů týkajících se tohoto tématu.

 

 

 

Po uzavření bodu 4 poděkovala paní předsedkyně přítomným členům VŽP ZHMP za účast a ukončila zasedání výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

 

Ing. Viktor Pázler

člen výboru ŽP ZHMP