Přítomni: Alena Samková, Ing. Arch. Jan Winkler, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Zbyněk Richter, Ing. Petr Valenta, RNDr. Miloš Gregar, Daniel Hodek

Omluveni: Ing. Eva Tylová, RNDr. Lubomír Habrnál, MUDr. Pavel Bém

Hosté:  Ing. Jan Bouček, Petr Hána, Ing. Jitka Cvetlerová, Ing. Martin Čemus, Mgr. Petr Štěpánek CSc. 

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Problematika Ústřední čistírny odpadních vod (pokračování bodu z minulého jednání    VŽP) – přednese radní Mgr. Petr Štěpánek

 

3) Změna  územního plánu Z1439/00 – hosté Ing. Cvetlerová- ředitelka OÚP MHMP a Petr Hána – starosta Prahy 12

 

4) Různé

 

 


 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany členů výboru žádná připomínka.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Daniel Hodek.

 

Ad  2)

Ve druhém bodu vystoupil radní Mgr. Štěpánek, který navázal na minulé jednání a shrnul informace o projektu Ústřední čistírny odpadních vod. Uvedl, že došlo k významnému přepracování projektové dokumentace k územnímu řízení ke stavbě ÚČOV.

Zásadní změny oproti minulému projektu se odehrály především v oblasti dopadů na životní prostředí týkající se:

a) břehů řeky

b) roviny urbanisticko – estetické, kde došlo k návrhu na zakrytí většiny technického zařízení čistírny odpadních vod pod betonovou desku s dalšími možnostmi využití této plochy. Současné návrhy uvažují s rozsáhlým ozeleněním celé plochy a jejího včlenění do parkové úpravy okolí. Možnosti dalšího smysluplného využití jsou stále otevřené. Toto zakrytí technologických zařízení rovněž zajistí, že při povodních nebude znečištěna řeka ani poškozena čistička.

Další sporný bod minulého projektu byla výška budov a zařízení z hlediska památkového a estetického. V tomto směru je dán limit pro možnosti celého území, který udává jako mezní právě výšku současného zařízení ČOV.

Prezentace těchto závěrů spolu s alternativním projektem bude představena na jednání Komise pro ÚČOV a v případě zájmu je možné závěry této komise prezentovat na dalším zasedání VŽP ZHMP.

Toto zadání projetu se bude v horizontu několika týdnů nově projednávat na úřadu Prahy 7, po jehož územním rozhodnutí je možné zahájit práce.

 

 

 

Vzhledem k pozastavení posuzování projektů, které momentálně nemají přímý nárok na financování z fondů EU, bude projekt pravděpodobně posuzován Evropskou investiční bankou v rámci možného jednání o půjčku.

Probíhá jednání s provozovatelem o úpravě smluv takovým způsobem, aby bylo možné čerpat prostředky z operačního programu Životní prostředí. Jednání se povedou na základě klauzule o přizpůsobení smluvních vztahů podmínkám životního prostředí.

 

V diskusi po úvodním slově vystoupil nejprve zastupitel RNDr. Gregar, který přednesl poznámku o zadání a výstupech multikriteriální analýzy na původní projekt čistírny. Výstupem návrhu řešení byla technologie „vodní linky“. Dotaz směřoval k využití těchto výstupů v novém projektu. Dále se dotázal na sporný bod projektu, který v jedné variantě uvažoval o nutnosti kácení části porostu v Královské oboře.

Radní Mgr. Štěpánek k druhému dotazu uvedl, že během posuzování variant projektu byla navržena taková úprava, kdy použité technologie a způsoby úpravy zařízení čistírny umožní průchod i 20-leté vody, aniž by došlo k výrazné změně hydrologických poměrů v okolí toku nad objektem ÚČOV. Jedná se především o zapuštění nádrží vodní linky a o možnost prostupu povodňových vod pod zakrytým objektem ÚČOV. Co se týká samotného procesu čištění, byly v novém projektu použity stejné technologie.

 

Člen výboru Richter se informoval na předpokládaný časový horizont dořešení tzv. „kalové koncovky“.

Ing. Pázler se dotázal na očekávané náklady nového projektu ÚČOV. Předsedkyně Samková se na závěr dotázala na možnosti financování celého projektu ÚČOV, vzhledem k možnému neschválení financování fondy EU.

Radní Mgr. Štěpánek informoval o zřízení expertní komise, která byla jmenována v loňském roce. Tato skupina odborníků projednávala v minulém roce jednotlivé možnosti kalového hospodářství.

Jedná se především o možnosti spoluspalování v cementárně Radotín, dále v elektrárně Mělník (včetně lodní dopravy), možnost aerobní fermentace a další možnosti. Jednání o výsledné použité technologii intenzivně probíhají a konečné rozhodnutí bude známo během letošního roku.

Co se týká nákladů, nepředpokládá se významné navýšení rozpočtu. Je to způsobeno hlavně odečtením položek na opatření, které v novém projektu budou vypuštěny.

Financování projektu bude probíhat porovnáním vnitřních zdrojů města a možností půjčky od EIB. Z hlediska fondů EU má Praha stále vhodnou vyjednávací pozici. Pracuje se na úpravách smluv tak, aby vyhověly podmínkám pro jejich čerpání. Z důvodu neustále kontinuálně probíhající přípravy a předpokládaného spuštění ÚČOV 1.1.2011 je velmi nepravděpodobné, že by EK vydala Praze či České republice sankce za porušení dohod o vypouštění odpadních vod.

 

Předsedkyně Samková v závěru tohoto bodu vyzvala členy VŽP k přijetí usnesení:

 

VŽP ZHMP byl seznámen s problematikou ÚČOV, tak jak byla prezentována radním Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc. ve spolupráci s OMI. VŽP bude chtít být nadále informován o projektu ÚČOV tak jak uzná za vhodné.

 

Hlasování: Přítomno 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

 

 

Ad 3)

Ve třetím bodu programu  požádala předsedkyně výboru Samková Ing. Čemuse o informaci ke Změně  územního plánu Z1439/00.

Ing. Čemus seznámil s výsledky veřejného projednávání konceptu Změny územního plánu Z1439/00. Tento koncept byl variantně zpracován ve dvou variantách. Obě tyto možnosti prezentoval členům výboru také v mapových podkladech. 

 

Pro obě varianty bylo zpracováno strategické posouzení vlivů na životní prostředí.

Ze závěrů proběhlé SEA vyplývá první varianta vedená po nábřeží a dále napojená na pražský okruh jako výhodnější.

Také závěr z veřejného projednání konceptu doporučil variantu č. 1.

Na základě schválené varianty v konceptu bude vypracován návrh Změny, který bude znovu veřejně projednán a také znovu prezentován na VŽP.

V tomto bodu vystoupil také starosta MČ Praha 12, který vyjádřil podporu zmíněné variantě č. 1.

Ing. Cvetlerová doplnila, že blízkost navrhovaných křižovatek odpovídá ve zpracovaném technickém řešení normám a předpisům České republiky i EU.

 

Ad  4)

V bodu Různé poděkovala paní předsedkyně všem přítomným za účast a pozvala  členy výboru na příští zasedání VŽP ZHMP, které se uskuteční  dne 21.5.2008 od 9 hodin opět v místnosti Nová Rada.

 


 

Po uzavření posledního bodu ukončila paní Samková i jednání výboru ŽP ZHMP.

 

 

 

 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

 

Daniel Hodek

člen výboru ŽP ZHMP