Přítomni: Alena Samková, Ing. Eva Tylová, Ing. Arch. Jan Winkler, 

Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Ing. Petr Valenta, Zbyněk Richter, RNDr. Lubomír Habrnál, Daniel Hodek

Omluveni: MUDr. Pavel Bém, RNDr. Miloš Gregar

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek, RNDr. Ivo Caha, Mgr.Martin Fejfar, Ing. Josef Pavlík

 

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

    Program jednání výboru

 

1)    Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze

2)    Informace o změně ÚP Z 1439/00 – KOMOKO

3)    Různé

 

 

 

 


Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany  členů výboru žádná připomínka.

 

 

 

Ad 1)

 

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Ing. Viktor Pázler.

 

Ad 2)

 

VŽP ZHMP schválil přesunutí bodu „ Voda v krajině“  na příští výbor, který se uskuteční dne 15.4.2009

 

Ad 3)

 

Paní předsedkyně předala slovo panu Mgr. Martinu Fejfarovi z ÚRM a ten zahájil prezentaci k prvnímu bodu programu – Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze. V ní seznámil členy výboru ŽP s jednotlivými metodami, postupy a celkovým účelem koncepce. Zdůraznil, že všichni členové výboru obdrželi tuto presentaci jako součást informačních materiálů k tomuto výboru.

 

Poté se ujal slova pan radní Mgr. Petr Štěpánek, který doplnil některé body koncepce o nejnovější aktuality. Zdůraznil například, že Rada Hl.m. Prahy schválila čerpání podpory  pro vlastníky lesů a pro jejich vlastní proces certifikace lesů (FSI) od města. Doporučil seznámit s materiálem rovněž i zástupce Středočeského kraje.Také pohovořil o nově vznikajících  chráněných územích jako například o Přírodním parku Smetánka.

 

 

Následnou diskusi zahájil pan RNDr. Lubomír Habrnál, který mimo jiné vznesl obavu, že materiál až příliš vychází z celostátní koncepce a že některé její body budou pro Prahu obtížně uskutečnitelné, například rozlivová území. Dále zmínil, že v koncepci postrádá jeden typ území a to drážní koridory, které jsou velmi často neudržované a zanedbávané.

 

Poté se slova ujal pan starosta Zbyněk Richter, který se dotázal zda-li bude možné tento materiál, který byl výboru předložen nějak aktualizovat případně někde připomínkovat. Na to mu paní předsedkyně odpověděla, že veškeré případné připomínky mají být směřovány na pana radního Bc. Martina Langmajera.

 

Pan Ing. Pázler projevil zájem o nahlédnutí do koncepce Zeleného pásu. Pan Mgr. Martin Fejfar zdůraznil, že je možné najít tyto informace ke stažení na ÚRM a poté slíbil, že všem členům výboru rozešle odkaz na tyto stránky.

 

 

Výbor schválil následující usnesení:

 

VŽP ZHMP doporučuje Radě Hl.m. Prahy, aby předložila k projednání materiál – Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze.

 

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0   

 

 

 

Ad) 4 

 

K dalšímu bodu programu -  Informace o změně ÚP Z 1439/00 – KOMOKO,  pohovořila paní předsedkyně Alena Samková, která se zúčastnila jako host na 23.zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP. Zdůraznila, že vzhledem k tomu, že se jedná i o variantu, kterou v minulosti Výbor životního prostředí ZHMP projednal a doporučil k dalšímu schválení je to pro ně informace, aby věděli jak se s touto změnou i nadále pracuje.

 

Výbor územního rozvoje ZHMP doporučil tuto změnu v této podobě k dalšímu projednání a  ta bude v rámci změn /00 předložena zastupitelstvu.

 

 

 

Ad) 5   – bez příspěvku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V závěru poděkovala paní předsedkyně Alena Samková všem přítomným za účast a pozvala členy výboru na příští zasedání VŽP ZHMP, které se uskuteční dne 15.4.2009 od 9 hodin opět v místnosti Nová rada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Alena Samková

    Předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

        Ing. Arch. Jan Winkler

     Tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

        Ing. Viktor Pázler

         Člen výboru ŽP ZHMP