Přítomni: Alena Samková, Ing. Arch. Jan Winkler, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Ing. Petr Valenta, Zbyněk Richter, RNDr. Lubomír Habrnál, Daniel Hodek, RNDr. Miloš Gregar

Omluveni: MUDr. Pavel Bém, Ing. Eva Tylová

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek, RNDr. Ivo Caha, Mgr. Tomáš Müller, Ing. arch. Karel Ondroušek

 

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

    Program jednání výboru

 

1)    Konference „ Voda v Krajině“

2)    Zeleň ve městě (Stromořadí, údržba veřejné zeleně, parků atd.)

3)    Různé

 

 

 

 


Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany  členů výboru žádná připomínka.

 

 

 

Ad 1)

 

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen pan Antonín Ptáček.

 

 

Ad 2)

 

K prvnímu bodu – Konference „Voda v krajině“ pohovořil pan RNDr. Miloš Gregar. Hlavní město Praha řeší letitě potencionální problém – a to čistotu vodního zdroje Želivka. S tím, že vodárenská nádrž Švihov vykazuje po delší dobu určité trendy, které nejsou úplně příznivé a pozitivní a navozují potencionální riziko  k tomu, že v případě jakýchsi nepříznivých hydrologických situací může nastat problém s kvalitou vody na Želivce, s tím, že úpravna vody toto nebude schopna aktuálně vyřešit. Zdůraznil, že je to problém zatím opravdu jen potencionální, nicméně v sobě skrývá velké riziko v zásobování vodou Prahy a Středočeského kraje. Je celkem na straně prevence, toto riziko nějakým způsobem popsat a pokusit se najít nějaké řešení a východisko.

 

Členové výboru shlédli výběr z prezentace, která byla přednesena v rámci Českého dne na 5.mezinárodním fóru o vodě, které proběhlo v březnu 2009 v tureckém Istanbulu.

 

Poté paní předsedkyně Alena Samková zahájila diskusi. Z následné diskuse nevyplynulo žádné usnesení.

 

 

 

Ad 3)

 

K druhému bodu – Zeleň ve městě – pohovořil na začátek pan Ing.arch. Jan Winkler, který členy seznámil s tím,co všechno z městské zeleně spadá pod správu Hl.m. Prahy. Spolu s městskými částmi a TSK se město stará například o stromořadí. Dále jsou v jeho správě parky  I., II. a III. kategorie a lesy pod Hl.m.Prahou.

 

Jeho slova doplnil pan radní Mgr. Petr Štěpánek, Csc., který členy výboru seznámil s přesnějšími údaji a prozradil například i konkrétní čísla z loňského roku. Zdůraznil, že Hl.m.Praha – OOP bilancuje ne po klasických občanských rocích, ale po logických celcích. Zhruba tedy k začátku vegetačního období, to proto, že výsadby je možno dělat zhruba do konce jara  a další zase až v podzimním období. Poté už členy seznámil s jednotlivými údaji o výsadbě do období minulého léta. V parcích první kategorie bylo loni vysázeno 1009 ks stromů, 6200 dřevin menšího vzrůstu. Bylo navázáno na rekonstrukci ve Stromovce po povodních, kde došlo k největší obměně  zeleně na území Hl.m.Prahy za posledních 20 let,  vyjma nově vzniklých území či parků. Zbytek doplnili pracovníci OOP MHMP pánové Ing. Arch. Karel Ondroušek a Mgr. Tomáš Müller.

 

V následné diskusi vznesl dotaz pan Zbyněk Richter, který se zajímal o dotace Hl.m.Prahy na údržbu zeleně pro jednotlivé městské části. Zajímal ho i způsob, jakým by měly městské části postupovat v případě požadavku na navýšení této dotace, v případě navýšení výměr jimi udržované zeleně. Na jeho dotaz reagoval pan ředitel OOP MHMP Ing.arch Jan Winkler, který slíbil, že tuto možnost prověří a bude o ní členy výboru následně informovat.

 

Další se přihlásil pan RNDr. Miloš Gregar  s otázkou kvality firem provádějících odbornou údržbu městské zeleně v Praze, zdůraznil, že se někdy jedná o skutečně smutný pohled, ty městské části, které se při výběru firem řídí kritérii ceny, bohužel mnohdy jednají na úkor kvality provedené práce. Na to mu opět odpověděl pan radní Mgr. Petr Štěpánek, že samozřejmě o tomto problému ví a následně požádal všechny členy výboru, aby kdykoli uvidí nějaké nešetrné zacházení nebo nesprávný postup v údržbě ať mu ihned dají vědět město se to pokusí vyřešit a napravit.

 

Poslední technický dotaz vznesl pan RNDr. Lubomír Habrnál., kterého zajímalo jak je to se stromy s alergeny,jako jsou například břízy a jejich vysazováním ve městě. Opět odpověděl pan radní Štěpánek a zdůraznil, že břízy jako stromy pěstěné se běžně ve stromořadích ani nevysazují a co se týče lesních porostů tam se s nimi normálně nakládá podle lesních hospodářských plánů.

 

Ani z diskuse k bodu „Zeleň ve městě“ nevyplynulo žádné usnesení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4) Různé

 

V bodě různé byly vzneseny dotazy od pana RNDr. Lubomíra Habrnála. Jeho dotaz směřoval na pana radního Mgr. Petra Štěpánka, zajímal se kdy se očekává právoplatné stavební povolení na ÚČOV. Pan radní mu odpověděl, žena stavebním povolení se neustále pracuje. Jeho ambice jsou získat toto povolení ještě v letošním roce.

 

Další dotaz byl opět směřován na pana radního Mgr. Petra Štěpánka. Pan RNDr. Lubomír Habrnál, vznesl dotaz týkající se zprávy uveřejněné v tisku. Zajímal se o zmocněnce pro kalovou koncovku ÚČOV jmenovaného Radou HMP a kolik takových zmocněnců bylo ještě jmenováno. Pan radní Mgr Petr Štěpánek mu odpověděl: Hl. m. Praha se rozhodlo jít cestou zmocněnců ve dvou směrech, a to tam, kde rozhodnutí nezávisí na Hlavním městě Praze. První směr je financování ze státní úrovně (operační program o žp) kde je potřeba se tomuto problému věnovat skutečně systematicky. Druhý směr se týká věcí ke Středočeskému kraji, kam vlastně bude spadat veškerá státní správa a bude v rukou obcí nebo Středočeského kraje, a je tam též potřeba udržovat nadstandardní kroky a věnovat maximální péči. Na závěr dodal, že z těchto důvodů jsou zmocněnci ideální pro vyjednávání těch nejlepších podmínek pro Hlavní město Prahu. Na závěr doplnil, že v případě podrobnějších informací je nutné se obrátit na pana primátora.

 

Poslední dotaz vznesl pan Ing. Viktor Pázler, kterého zajímala zpráva, která proběhla minulý týden v médiích o tom, že Praha stála před ekologickou katastrofou na ÚČOV v důsledku údajného vypuštění bahna do kanalizace. Nejprve se slova ujal pan radní Mgr. Petr Štěpánek, který zdůraznil, že se jedná o rok starou kauzu, která rozhodně nebyla utajovaná, byla projednávána i Radou Hl.m.Prahy. Následně ho doplnil pan ředitel OOP MHMP Ing.arch. Jan Winkler a informoval členy výboru o některých podrobnostech zmíněné kauzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V závěru poděkovala paní předsedkyně Alena Samková všem přítomným za účast a pozvala členy výboru na příští zasedání VŽP ZHMP, které se uskuteční dne 20.5.2009 od 9. hodin opět v místnosti Nová rada.

 

 

 

 

 

 

 


    Alena Samková

    Předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

        Ing. Arch. Jan Winkler

     Tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

    Antonín Ptáček

        Člen výboru ŽP ZHMP