Přítomni: Alena Samková, Ing. Eva Tylová, Daniel Hodek, Ing. Arch. Jan Winkler, Ing. Petr Valenta, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Zbyněk Richter, RNDr. Miloš Gregar

Omluveni: MUDr. Pavel Bém, RNDr. Lubomír Habrnál

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek CSc.,

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Prezentace návrhů zadání změn 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy.

 

3) Různé

 

 

 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany členů výboru žádná připomínka.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen RNDr. Miloš Gregar.

 

Ad  2 )

Hlavním bodem jednání bylo projednání vybraných  návrhů zadání změn ÚPn vlny 07 podle jednotlivých kategorií.

 

V úvodu paní předsedkyně představila a uvítala hosty tohoto zasedání, kterými byli ing. Jitka Cvetlerová., ing. arch. Olga  Skálová a dále ing. Martin Čemus z odboru územního plánu MHMP. Dalšími hosty byli Mgr. Martin Fejtar z Útvaru rozvoje města (ÚRM) a Ing. Josef Pavlík z odboru ochrany prostředí.

 

Nejdříve vystoupila paní Cvetlerová, která formou prezentace představila nejdůležitější části materiálu Návrhy zadání změn ÚPn vlny 07 . Všechny návrhy změn jsou rozděleny do kategorií podle druhu výsledků připomínkového řízení.

 

Tyto jsou :

1. s nesouhlasným stanoviskem DOSS

2. navrženy ke schválení

3. navrženy k neschválení

4. přerušeny – většinou na žádost žadatele

5. nelze projednat nebo se stahují z projednání

6. OOP určil, že u nich bude zpracována SEA

 

 

 

 

Výbor projednával návrhy změn zařazených do skupin:

2. navrženy ke schválení

3. navrženy k neschválení

6. OOP určil, že u nich bude zpracována SEA

 

 

 

Z jednání a následného hlasování o jednotlivých změnách vyplynuly závěry souhrnně uvedené v tabulce č. 1 .

 

 

Tab. č. 1

Výsledky jednání VŽP ZHMP o návrzích změn ÚPn vlny 07

 

Číslo změny

Z přílohy

Do přílohy

Hlasování

pro – proti - zdržel se

Výsledek hlasování schváleno/neschváleno S/N

1179

2

3

2-0-5

N

1424

2

3

2-0-5

N

1526

2

3

1-0-7

N

1538

2

3

2-0-6

N

1543

2

3

2-0-6

N

1563

2

4

8-0-0

S

1570

2

3

2-0-6

N

1582

2

3

8-0-0

S

1597

2

4

8-0-0

S

1609

2

4

8-0-0

S

1679

2

3

1-0-7

N

1680

2

4

1-4-3

N

1747

2

3

2-0-6

N

1766

2

4

8-0-0

S

1805

2

3

4-0-4

N

1892

2

4

7-0-0

S

1919

5

4

7-0-0

S

1552

3

2

6-0-1

S

1896

3

2

7-0-0

S

1842

3

2

7-0-0

S

1814

3

2

0-1-5

N

1820

3

2

6-0-0

S

1828

3

4

6-0-0

S

 

 

 

 

Poznámky k projednávaným změnám

 

Na základě návrhů RNDr. Miloše Gregara se výbor ŽP usnesl na připojení následujících poznámek k projednávaným změnám  číslo 1563, 1766, 1824, 1867 a 1898. Viz. Tab. č. 2.

 

Na základě požadavku Ing. Evy Tylové byl prostřednictvím předsedkyně výboru pověřen zpracovatel změn územního plánu k prezentaci správní úvahy a důvodů, které vedly k doporučení schválení změny č. 1747. Toto vyjádření  odboru územního plánu bude obsahovat také souhrnný soupis vyjádření všech dotčených orgánů státní správy včetně zápisu z Gremiální porady konané s účastí zástupců odboru ÚP, ze které vyplynuly závazné závěry pro zpracovatele. Toto vyjádření bude poskytnuto v písemné podobě a zasláno místopředsedkyni VŽP Ing. Evě Tylové a členu výboru Ing. Viktoru Pázlerovi do 30 dnů ode dne jednání tohoto výboru. Viz. též Tab. č. 2.

 

 

 

Tab. č. 2

Poznámky k projednávaným změnám ÚPn vlny 07

 

Číslo změny

Poznámka

1563

Výbor ŽP doporučuje vypracování dopravní studie celého území ve vztahu k schváleným a navrhovaným změnám územního plánu

1766

Do doby zpracování studie velkého rozvojového území včetně čistírny odpadních vod

1824

VŽP doporučuje zpracování komplexní dopravní studie před schválením této změny

1867

VŽP doporučuje zpracování komplexní dopravní studie před schválením této změny

1898

VŽP doporučuje zpracování komplexní dopravní studie před schválením této změny

1747

Zpracovatel předloží prezentaci správní úvahy a důvodů, které vedly k doporučení schválení této změny

 

 

Ad 3) Různé

 

 V závěru paní Samková poděkovala přítomným za účast a pozvala na příští jednání výboru, které se bude konat dne 13.6.2007, kdy hlavním projednávaným tématem bude ÚČOV.


 

 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

RNDr. Miloš Gregar

člen výboru ŽP ZHMP