Přítomni: Alena Samková, Ing. Arch. Jan Winkler, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Daniel Hodek, RNDr. Miloš Gregar, RNDr. Lubomír Habrnál, Zbyněk Richter

Omluveni: Ing. Eva Tylová, Ing. Petr Valenta, MUDr. Pavel Bém

Hosté:  Mgr. Petr Štěpánek CSc., Karel Prajer

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Informace k realizaci projektu „Rekreační park U Čeňku

 

3) Různé

 

 


 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany členů výboru žádná připomínka.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen RNDr. Miloš Gregar.

 

Ad  2)

Zastupitel Richter zahájil druhý bod programu úvodním slovem k řešenému projektu „Rekreační park U Čeňku“.

Uvedl, že se jedná o jeden z nejvýznamnějších ozeleňovacích a revitalizačních projektů v Praze s širokým rekreačním využitím. Pro realizaci je vyčleněno rozsáhlé území mezi Dolními Počernicemi a sídlištěm Černý Most. V plánované oblasti se již v současné době nachází několik významných přírodních lokalit – tzv. zvláště chráněných území (ZCHÚ). Pohovořil také o vývoji rozpočtu tohoto projektu.

 

Dále vystoupil radní Mgr. Štěpánek, který doplnil aktuální informace týkající se rozpočtu projektu.

 

V úvodním slově ještě vystoupil Karel Prajer z firmy Stavokontrol , která převzala vedení projektu. Mimo jiné zmínil, že výchozí studie architekta Majera byla dopracována na základě vyjádření odpovědných veřejnoprávních orgánů a v této podobě předána k dalšímu posouzení.

Následně podrobně informoval o záměrech uvedených v projektu a o struktuře i rozmístění jednotlivých prvků rekreačního parku.

Mimo jiné zmínil, že předpoklad největší návštěvnosti je ze severní strany areálu – tedy z oblasti sídliště Černý Most.

 

Zastupitel RNDr. Lubomír Habrnál vystoupil s připomínkou a otázkou na dostupnost prostřednictvím MHD a rozmístění parkovišť pro osobní individuální dopravu navazujících logicky na areál parku. Kriticky se vyjádřil o dopravní dostupnosti jižní části areálu a zpochybnil plné využití této části.

 

Zastupitel RNDr. Gregar zmínil absenci studie širších vztahů celého areálu. Dále předložil otázku jakým způsobem byl navržen a zdůvodněn tzv. „parkhaus“. Chybějící informace spatřuje také ve vztahu projektu k územnímu plánu, který je v této lokalitě a dále informace o vlastnických vztazích na tomto území. Poslední otázku vznesl k možnostem venčení psů na vytipovaných plochách v rámci projektu.

 

Karel Prajer uvedl , že návaznost na územní plán, vlastnické vztahy i další funkční využití obsahuje podrobná projektová dokumentace.

 

 

Předsedkyně Samková v závěru tohoto bodu vyzvala členy VŽP k přijetí usnesení:

 

VŽP ZHMP byl seznámen s počáteční fází projektové přípravy rekreačního parku „U Čeňku“ bere na vědomí návrh na přidělení grantů v oblasti životního prostředí za rok 2008.

 

 

 

 

Ad  3)

V bodu Různé nejprve informovala předsedkyně Samková o termínech konání VŽP ZHMP v druhém pololetí roku 2008.

Jednání  výboru se uskuteční vždy v místnosti Nová Rada od 9 hod v těchto dnech:

 

17. září 2008

22. října 2008

19. listopadu 2008

3. prosince 2008

 

 

V tomto bodu dále vystoupil Radní Mgr. Štěpánek, který seznámil přítomné s aktuálním vývojem projektu výstavby Ústřední čistírny odpadních vod. Seznámil s vývojem jednání o financování projektu a postupem územního řízení. V současné době také funguje pracovní skupina pro kalové hospodářství. Výsledkem je mimo jiné zredukování výchozích mnoha variant odstranění kalu na současné tři, o kterých se dále jedná.

 

V diskusi k tomuto tématu se přihlásil RNDr. Lubomír Habrnál, který oficiálně požádal o doplnění informačního materiálu, který bude předkládán do Rady hl. m. Prahy tak, aby materiál který Rada uložila byl doplněn o prognózu situace z ekonomického hlediska. A dále o právní rozbor ve vztahu k firmě Veolia.

 

RNDr. Miloš Gregar dále doporučil, že by bylo dobré zvážit posouzení kalové koncovky cestou vlivů na ŽP (EIA).

 

Závěrem poděkovala paní předsedkyně všem přítomným za účast a pozvala  členy výboru na příští zasedání VŽP ZHMP, které se uskuteční  dne 17.9.2008 od 9 hodin opět v místnosti Nová Rada.

 


 

Po uzavření posledního bodu ukončila paní Samková i jednání výboru ŽP ZHMP.

 

 

 

 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

 

RNDr. Miloš Gregar

člen výboru ŽP ZHMP