Přítomni: Alena Samková, Ing. Arch. Jan Winkler, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček,  Zbyněk Richter, RNDr. Lubomír Habrnál, Ing. Eva Tylová

Omluveni: MUDr. Pavel Bém, Daniel Hodek, Ing. Petr Valenta, RNDr. Miloš Gregar

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek, RNDr. Ivo Caha, Ing. Jitka Cvetlerová, Mgr.Zdeňka Sýkorová, Ing. Martin Čemus, Ing. Karel Slánský

 

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

    Program jednání výboru

 

1)   Informace k výsledkům projednání návrhu zadání celoměstsky významných  změn ÚP SÚ Hl.m.Prahy

 

2) Pořizování nového územního plánu (zahrádkářské kolonie, zelený pás)

 

3) Různé

 

 

 


Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany  členů výboru žádná připomínka.

 

 

Ad 1)

 

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen pan RNDr. Lubomír Habrnál

 

Ad 2)

 

Na začátek paní ředitelka OÚP MHMP Ing. Jitka Cvetlerová odpověděla na dotaz panu Ing. Viktoru Pázlerovi, kterého zajímala celková strategie těchto celoměstsky významných změn a následná vazba mezi připravovaným územním plánem a těmito celoměstsky významnými změnami. Zdůraznila, že změny budou projednávány a následně schvalovány ve dvou kolech. V 1.kole bylo radou města vybráno jako celoměstsky významných, 40 změn. V druhém kole změn, které se projednávaly na minulém zastupitelstvu se však zatím schvalovalo jen zahájení pořizování. Na závěr uvedla, že připravovaný koncept nového územního plánu s těmito změnami počítá a jsou v souladu.

 

Následně paní Ing. Eva Tylová vznesla požadavek, aby v zápise bylo uvedeno, že jsou zde předloženy změny nejen důležité a ve veřejném zájmu, ale i ty, které jsou jednoznačně profitem nebo ziskem soukromých společností na úkor Hl.m.Prahy.

 

Dále paní předsedkyně poprosila přizvané hosty výboru z OÚP MHMP, aby jednotlivé změny, vybrané členy výboru, stručně popsali.

 

Zm.č.1438 – Praha 12 - Modřany

 

Pro tuto změnu byla zpracována podkladová studie z které se bude dále vycházet. Návrh zadání byl kladně zpracován bez negativního vyjádření přítomných orgánů.

 

Následně paní Ing. Eva Tylová společně s panem radním Mgr. Petrem Štěpánkem požádali paní předsedkyni Samkovou, aby na některém z příštích výborů, byla tato změna ještě jednou projednána, ale už s přítomností nejen pořizovatele, ale hlavně zadavatele, v tomto případě MČ Praha 12 – Modřany.

 

Zm.č. 2273 – Praha-Suchdol

 

Jedná se o realizaci mimoúrovňové křižovatky, rozšíření VPS. Návrh zadání byl projednán. MČ vznesla nesouhlasnou připomínku. Se změnou nesouhlasí občané a občanská sdružení.

 

Zm.č. 2642 – Praha 19  - Kbely

 

Jedná se o zrušení vymezení historického jádra obce a vybudování moderního centra. Návrh zadání byl projednán. Změnu nedoporučuje NPÚ Hl.m.Prahy.

 

Zm.č. 2500 – Praha 6 – Břevnov

 

Jedná se o výstavbu objektu „Centrální dopravní ústředny“ a „Stanoviště záchranných složek IZS. Návrh zadání byl projednán a bylo doporučeno zpracování návrhu změny. Se změnou nesouhlasí občanské společenství a fyzická osoba.

 

Zm.č. 2590 – Praha 6 – Vokovice

 

Jedná se o vybudování obytného souboru s centrálním náměstím a parkem. S návrhem změny nesouhlasí občané a nedoporučuje ji ani NPÚ hl.m.Prahy 

 

Zm.č. 2440 – Praha 12 – Lhotka

 

Jedná se o změnu trasy metra „D“ a přemístění plánované stanice metra. Vyhlášení veřejně prospěšné stavby. Návrh zadání byl projednán. Vzhledem k nesouhlasu a požadavku zpracovatele ÚP a požadavku DP MHMP a ROPID bude návrh zadání rozšířen a přepracován a znovu projednán.Upravený návrh zadání byl zařazen mezi návrhy zadání celoměstsky významných změn II, které budou členům výboru zanedlouho předloženy.

 

Zm.č. 2247 – Praha 4, 5, Velká Chuchle

 

Jedná se o výstavbu nového železničního koridoru III. Praha – Beroun včetně souvisejících staveb, propojení dráhy na tzv. Jižní spojku včetně položení 2. traťové koleje na Branickém mostě , posunutí ÚSES, vyjmutí z VRÚ, vyhlášení VPS.Návrh zadání byl kladně projednán. Pro zpracování konceptu změny je požadována SEA.

 

 

 

 

Zm.č.2357 – Praha 15 – Dolní Měchloupy

 

Jedná se o bytovou výstavbu včetně občanské vybavenosti. Návrh zadání byl kladně projednán. Doporučeno zapracování konceptu změny. Změnu nedoporučuje Hygienická stanice Hl.m.Prahy. Pro zpracování konceptu změny je požadována SEA.

 

Zm.č.2459 – Praha 10 – Záběhlice

 

Jedná se o zrušení části VRÚ – urychlení urbanizace území, dopravní napojení území, založení městského parku, vznik obytné čtvrti v návaznosti na stávající zástavbu, vyhlášení souvisejících veřejně prospěšných staveb. Pro zpracování konceptu změny je zpracována SEA.

 

Zm.č. 2722 – Praha 11 – Chodov

 

Jedná se o Výstavbu administrativních, polyfunkčních a bytových domů, hotelu, sportovně relaxačního centra, parkoviště, vytvoření parkové plochy- bulváru a volnočasového parku, zmenšení plochy VPS 12/SR/11, odstranění VPS 15/DR/11, posunutí ÚSES.

 

U tohoto bodu podotkl pan radní Mgr. Petr Štěpánek, že vyhovění této žádosti se mu zdá absolutně nevhodné z hlediska veřejného zájmu a že by bylo spíše vhodné podat návrh na zachování této plochy ve stávajícím stavu. Zdůraznil , že plocha rozhodně není zanedbána, ale že se jedná o přírodní plochu s přírodní zelení. Nakonec stejně jako u změny č. 1438 poprosil o znovuprojednání této celoměstsky významné změny na některém z dalších výborů.

 

 

Ad 3)

 

K druhému bodu  - Pořizování nového územního plánu (zahrádkářské kolonie, zelený pás)

Pohovořil pan Ing. Karel Slánský. Zdůraznil, že se zeleným pásem už je počítáno i v koncepci pro nový územní plán. Nebude se jednat pouze o soustavu lesů, ale i jiné plochy zeleně a ve výsledku to může působit jako tzv. „mozaika“ obepínající Hl.m. Prahu. Dále uvedl, že je velice nutná spolupráce se Středočeským krajem, kde teď probíhají analýzy a hledají se cesty na možné propojení. Poté zmínil, že co se týče zahrádek, měly by zůstat na ploše cca 400ha, což zhruba odpovídá počtu členů zahrádkářského svazu. Je k dispozici materiál, který vychází z ÚAP a kde je známo, které zahrádky se budou měnit a na jakou funkci, zda-li na bydlení či zeleň, protože ne vždy se jedná pouze o změnu na bydlení.

 

Poté dotaz vznesla paní předsedkyně Alena Samková, kterou zajímalo, jaká je v rámci zachování zahrádkářských kolonií spolupráce s městskými částmi. Například v případě, že MČ chce na tomto místě veřejnou zeleň, ale zahrádkáři by tam zase samozřejmě raději zachovali svou zahrádkářskou kolonii. Zda-li tato spolupráce existuje obzvlášť když se MČ už vyjadřovali k územnímu plánu, kde tento detail není.

 

Nato jí pan Ing. Slánský odpověděl, že Hl.město Praha respektuje hlavně ty kolonie, které jsou členy svazu zahrádkářů a taky hlavně pokud jsou funkční. Jsou totiž i kolonie, které už déle nefungují, ale pořád jsou ještě vedeny jako fungující.

Další dotaz vznesl pan Ing. Viktor Pázler, který se zajímal o konkrétní zahrádkářskou kolonii v prostoru mezi Lysolaji a Suchdolem. Zajímala ho stávající situace, protože zde došlo k rozporu mezi ÚRM, který chce kolonii zachovat a MČ Praha – Lysolaje, která by zde ráda vybudovala park. Na to mu pan Ing. Slánský odpověděl, že vzhledem k tomu, že tato kolonie je vedena ve svazu zahrádkářů bude pravděpodobně zachována.

 

 

Ad 4) Různé

 

V bodě různé projevili, někteří členové výboru životního prostředí zájem o nějaké výjezdní zasedání například do Spalovny Malešice či Drastů.

 

 

 

 

 

 V závěru poděkovala paní předsedkyně Alena Samková všem přítomným za účast a pozvala členy výboru na příští zasedání VŽP ZHMP, které se uskuteční dne 10.6.2009 od 9. hodin opět v místnosti Nová rada.

 

 

 

 

 

 

 


    Alena Samková

    Předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

        Ing. Arch. Jan Winkler

     Tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

        RNDr. Lubomír Habrnál   

        Člen výboru ŽP ZHMP