Přítomni: Alena Samková, Ing. Eva Tylová, Ing. Arch. Jan Winkler, Ing. Petr Valenta, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Zbyněk Richter, RNDr. Lubomír Habrnál

Omluveni: MUDr. Pavel Bém,  Daniel Hodek, RNDr. Miloš Gregar

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek CSc.

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Problematika výstavby ústřední čistírny odpadních vod

 

3) Různé

 

 

 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany členů výboru žádná připomínka.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen RNDr. Lubomír Habrnál.

 

 

Ad  2 )

Hlavním bodem jednání byla Problematika výstavby ústřední čistírny odpadních vod.

 

V úvodu paní předsedkyně představila a uvítala hosty tohoto zasedání, kterými byli Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Jitka Fidranská z odboru ochrany prostředí a Ing. Jaroslav Soukup z odboru městského investora MHMP. Dalšími hosty byli Otakar Novotný a Karel Rezek z PVS, Miroslav Kos zastupující Hydroprojekt cz a.s. a Jan Cíhla jako zástupce o.s. Životní prostředí – Střešovice – Ořechovka.

 

Člen výboru RNDr. Lubomír Habrnál vznesl v úvodu výhradu týkající se nedodání materiálů sloužících k posouzení projednávaného tématu.

V reakci vystoupili paní předsedkyně Samková a tajemník výboru Ing. Arch. Jan Winkler, kteří zdůvodnili, že se jedná o úvodní jednání k této věci na tomto výboru, které je pouze informativní povahy. Předpokládá se, že z tohoto jednání VŽP vyplynou následně požadavky, které budou dále projednány.

 

RNDr. Lubomír Habrnál dále vyjádřil nespokojenost se stavem projednání této stavby ve stavebním řízení a vyjádřil obavu z nedodržení termínu dokončení stavby.

 

Poté vystoupil radní Mgr. Petr Štěpánek, který seznámil přítomné s bezprostředními důvody prodloužení územního řízení. Jako hlavní uvedl významné aktuální změny ve vzhledu a dalších parametrech celého projektu. Ty jsou způsobené jak změnou norem v oblasti vypouštění odpadních vod během období přípravy projektu, tak i požadavky účastníků stavebního řízení na úpravu či změny projektu. Aktuálním požadavkem a cílem zadavatele stavby je dohoda se všemi stěžovateli ještě v územním řízení tak, aby projekt vyhovoval urbanisticko-estetickým a hygienickým požadavkům. To by v konečné fázi mělo výrazně zjednodušit dokončení územního a  stavebního řízení a umožnit zahájení realizace stavby.

 

Paní předsedkyně Samková vyzvala k diskusi a případným otázkám k tomuto příspěvku.

 

Ing. Viktor Pázler vystoupil s otázkou týkající se časového průběhu dalšího projednávání projektu. Vyjádřil znepokojení, zda nebude ohrožen termín dokončení 2010. Dále se zeptal pana radního, zda byla k tomuto projektu zřízena plánovaná kontrolní komise a jaké jsou její výsledky.

 

RNDr. Habrnál dále upozornil na možnost posouzení variantního návrhu zkapacitnění a rozšíření stávající čistírny jako jednu z variant posuzování. Požádal pana radního o prognózu týkající se zahájení a dokončení stavby za stávajících okolností.

 

Radní Mgr. Štěpánek uvedl, že Komise k posouzení projektu v níž jsou zastoupeny starostové dotčených MČ a bývají přizváni zástupci organizací podílejících se na projektu čistírny funguje a pravidelně se schází.  Podle informací se očekává částka získaná od Evropského fondu soudržnosti na projekt čistírny ve výši 6 mld. kč.

Vzhledem k precedentům z jiných evropských velkých měst a k procedurám sankčního řízení neočekává v roce 2011 žádné sankce. Přesto je potřeba mít připraven krizový scénář v případě zpoždění některých prací. Na závěr uvedl optimální scénář vývoje projednání, kdy předpokládá, že pokud dojde na úrovni řešení projektu k očekávaným změnám které povedou k odstranění závad, mělo by dojít k projednání stavebního řízení mnohem rychleji, pokud možno bez odvolání. Dále pan radní přislíbil podrobné projednání tohoto tématu s již aktuálními parametry projektu nejpozději v listopadu letošního roku.

 

Dále bylo předáno slovo Ing. Jaroslavu Soukupovi z OMI, který přítomné seznámil s aktuálními pracemi, které v rámci projektu v místě stavby probíhají. Ten také upozornil na stav výkupů pozemků, kdy většina území je již vykoupena. Aktuálně je problematický pouze jeden výkup, kdy majitel žádá několikanásobně vyšší, než je odhadovaná cena pozemku.

 

RNDr. Habrnál požádal Ing. Kose o vysvětlení řešení hluku a zápachu, který bude produkovat čistírna, v novém projektu.

Ing. Kos objasnil snížení hlukové zátěže zejména výměnou dmýchadel a šnekových čerpadel. Nadměrnému množství pachu zabrání do jisté míry zakrytí deskou, přičemž se počítá pouze se zbytkovým pachovým pozadím.

 

V závěru tohoto bodu poděkovala paní Samková všem hostům za účast a otevřela poslední bod jednání.

 

Ad  3)

V bodu různé požádala Ing. Tylová o možnost seznámit členy VŽP s problematikou výstavby jednoho ze zařízení k projektovanému městskému okruhu prostřednictvím zástupce občanského sdružení Životní prostředí - Střešovice – Ořechovka pana Jana Cíhla. Ten členy výboru seznámil jak s celým projektem, tak s problematickými body projektu, které podle odborné studie vypracované pro o.s. Životní prostředí  - Střešovice – Ořechovka jsou chybně předloženy a neodpovídají reálným poměrům v inkriminovaných místech.

 

Po této prezentaci paní předsedkyně nechala hlasovat o usnesení výboru v tomto znění.:

 

Výbor ŽP ZHMP žádá pana radního Radovana Steinera o podklady a zároveň vyjádření k předložené problematice a studiím občanského sdružení Životní prostředí - Střešovice – Ořechovka ve formě souhrnné zprávy.

 

Toto usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných.

 

Po ukončení tohoto bodu ukončila paní Samková i jednání výboru a poděkovala přítomným za účast.


 

 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

RNDr. Lubomír Habrnál

člen výboru ŽP ZHMP