Přítomni: Alena Samková, Ing. Arch. Jan Winkler, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Daniel Hodek, Ing. Petr Valenta, RNDr. Lubomír Habrnál, Zbyněk Richter, MUDr. Pavel Bém

Omluveni: Ing. Eva Tylová, RNDr. Miloš Gregar,

Hosté:  Mgr. Petr Štěpánek CSc., Ing.Jitka Cvetlerová

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Výsledky veřejného projednávání návrhů a konceptů změn vlny 06 (představí zástupci OUP)

 

3) Vyhodnocení provozu systému sběru velkoobjemových kontejnerů (VOK) na území hl. m. Prahy

 

4) Informace o podání přihlášky Hl. m. Prahy do soutěže Evropské zelené město (European Green Capital Award) pořádané Evropskou komisí

 

5) Různé

 

 


 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany členů výboru žádná připomínka.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Ing. Petr Valenta.

 

Ad  2)

Předsedkyně Alena Samková požádala Ing.Jitku Cvetlerovou, aby v krátké formě seznámila členy výboru s obsahem projednávaného materiálu „Výsledky veřejného projednávání návrhů a konceptů změn vlny 06“.

Ing. Cvetlerová na úvod uvedla, že se jedná o změny, které již prošly schvalovacím řízením při návrhu. V tomto stupni projednávání bylo u těchto změn určeno zpracování SEA. Jedná se celkem o 90 změn, které se musí zpracovávat nejen v jednom stupni ( klasické zadání a návrh), ale také s mezistupněm tzv. koncept. Koncept je u všech změn zpracováván variantně, přičemž na jednotlivé varianty byla pořízena SEA. Výsledky hodnocení SEA jsou zapracovány v předložených tabulkách. To znamená, že po schválení v zastupitelstvu se u těchto změn bude ještě zpracovávat návrh (nikoliv však již variantně).

 

Členové výboru následně projednávali některé vybrané návrhy a koncepty změn postupně dle jednotlivých příloh dokumentu.

Po diskusi k některým bodům přijal výbor následující usnesení:

 

 

VŽP ZHMP po projednání Seznamu návrhů změn 06 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy navrhuje přeřadit Změnu číslo 1190 z přílohy číslo 2 (doporučených ke schválení)do přílohy číslo 4 ( přerušených) a zároveň doporučuje ZHMP ostatní návrhy schválit.

 

 

Hlasování:

Pro : 8

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

 

Ad  3)

V bodu 3 informoval ředitel OOP MHMP Ing. Arch. Jan Winkler členy výboru o provozu systému sběru objemného komunálního odpadu způsobem velkoobjemových kontejnerů (VOK).  Krátce přiblížil historické souvislosti zavedení systému sběru VOK a zmínil roční objem takto uloženého odpadu na území hl. m. Prahy i náklady, které jeho zpracování a likvidace vyžaduje.

V další části upozornil na „Pilotní projekt – soustředěná stanoviště VOK“, který byl uveden do provozu ve II. čtvrtletí tohoto roku a vyhodnocen po uplynutí prvních třech měsíců provozu. Výsledky pilotního provozu nesplnily očekávání s jakými byl zaveden a v této podobě neumožňují plošné zavedení tohoto systému v Praze.

V další fázi se město v této otázce zaměří na zvětšení nabídky služeb Sběrných dvorů.

 

Ad  4)

V bodu 4 požádala paní předsedkyně opět ředitele OOP MHMP o krátkou informaci k zahájené soutěži Evropské zelené město.

Ředitel Winkler uvedl, že soutěž Evropské zelené město (European Green Capital Award) byla vyhlášena na jaře roku 2008, přičemž hl. m. Praha stála v roce 2006 spolu s dalšími 14 evropskými městy u zrodu myšlenky na udělování ocenění za aktivní přístup a konání v oblasti životního prostředí velkých evropských měst. Tato prestižní evropská soutěž představuje pro Prahu příležitost jak prezentovat některé pozitivní kroky v této oblasti. Dlouhodobě je Praha v zahraničí oceňována hlavně za systematický přístup ve zpracování a zveřejňování informací o životním prostředí města.

Hodnocení samotné soutěže probíhá podle požadovaných kritérií a indikátorů tématicky členěných do 10 oblastí. Jestliže se Praze podaří realizovat některé ambiciózní projekty (budování „Zeleného pásu“, snížení znečištění městského ovzduší, atd..) má Praha značné šance na umístění v soutěži a získání tohoto prestižního ocenění.

 

Od účasti v soutěži je také mimo jiné možné očekávat prohloubení vzájemných kontaktů, zvýšení spolupráce měst při využívání komunitárních programů EU (Life, CITIVITAS) a zvýšení povědomí obyvatel o úsilí města v péči o ŽP.

 

 

Ad  5)

V závěru poděkovala paní předsedkyně všem přítomným za účast a pozvala  členy výboru na příští zasedání VŽP ZHMP, které se uskuteční  dne 22.10.2008 od 9 hodin opět v místnosti Nová Rada.

 


 

Po uzavření posledního bodu ukončila paní Samková i jednání výboru ŽP ZHMP.

 

 

 

 

 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Valenta

člen výboru ŽP ZHMP