Přítomni: Alena Samková, Ing. Arch. Jan Winkler, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Zbyněk Richter, RNDr. Lubomír Habrnál, Ing. Petr Valenta

Omluveni: MUDr. Pavel Bém,  Daniel Hodek, , RNDr. Miloš Gregar, Ing. Eva Tylová

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek CSc., Ing. Jitka Cvetlerová, Mgr. Tomáš Müller, Ing. Szentesiová

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

2) Výsledky projednání zadání zásad územního rozvoje (ing. Cvetlerová)

3) Návrh rozpočtu roku 2008 – Kapitola životní prostředí

4) Lesy v Praze – péče o lesy, výsadby lesa, náklady

 5) Různé

 

 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany členů výboru žádná připomínka.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Zbyněk Richter.

 

Ad  2 )

V 2. bodu jednání vystoupila Ing. Cvetlerová (odbor územního plánu), která členy výboru seznámila s tvorbou a účelem dokumentu „Zásady územního rozvoje“. Uvedla, že vypracování tohoto dokumentu ukládá nový stavební řád a jedná se o typově obdobný dokument jako Územní plán vyššího územního celku. Je závazným podkladem při tvorbě územního plánu, dále regulačního plánu a následně pro územní rozhodování. Tento dokument bude mapově zpracován v měřítku 1 : 100 000, to znamená, že území Prahy bude na výkresu velikosti A3. Útvar rozvoje ( Ing. Szentesiová ) pak zpracovává vlastní zásady pro tento dokument. V podstatě tento dokument zpřesňuje a upravuje vazby mezi okolními kraji vyjádřené také v politice územního rozvoje. Na proběhlém jednání mezi Prahou a Středočeským krajem, bylo dohodnuto jaké rozvojové oblasti a rozvojové koridory zde budou vyznačeny. Jedná se tedy o rámcový dokument, který zpřesňuje a upravuje tyto rozvojové osy. Praha bude mít v tomto dokumentu svoje rozvojové osy a dále  biokoridory a biocentra. Součástí dokumentu bude i textová část, která podrobněji popíše a zpřesní údaje vyznačené v mapovém podkladu. Útvar rozvoje projedná tento dokument nejdéle do konce listopadu.

Ing. Szentesiová následně doplnila informace ze strany URM HMP.

 

RNDr. Habrnál se v diskusi obrátil na Ing. Szentesiovou a Ing. Cvetlerovou s otázkou, jak jsou sladěny územní plány Středočeského kraje a Prahy. Upozornil na výrazné problémy spojené s rozvojem tzv. satelitního bydlení v prstenci okolo Prahy ve Středočeském kraji.

Ing. Pázler vystoupil s otázkou týkající se vazby mezi tímto dokumentem „Zásady územního rozvoje“  a harmonogramem tvorby nového územního plánu hl. m. Prahy.

 

Ing. Szentesiová uvedla, že na problém satelitního bydlení upozorňovali již při zpracování pražského regionu a dokumentací okolních obcí. Při jednání se Středočeským krajem se však nedošlo ke koncensu. Středočeský kraj nadále tvrdí, že nástroje na ovlivňování velikosti rozvoje v příměstském pásu Prahy nemá. Rozvoj jednotlivých obcí je v tomto smyslu ponecháván jen jako jejich vlastní záležitost. Řešením mohou být legislativní opatření, která vymezí nakolik musí obce vycházet z nadřazeného územního plánu. Řešení z hlediska Prahy může být zavedení příměstské MHD či zlepšení železničního spojení.

Zastupitel RNDr. Habrnál vyjádřil pochybnost, zda bude příměstská MHD či zlepšené železniční spojení dostatečným řešením těchto významných problémů, s přihlédnutím k sociologickému vzorku populace v těchto oblastech.

Ing. Cvetlerová dále odpověděla že dohodnutý harmonogram je velmi napjatý. Při včasném schválení Zásad územního rozvoje (v horizontu 14 dní) lze však tento harmonogram dodržet.

 

Po krátké diskusi k tomuto bodu,  ve které vystoupili Ing. Viktor Pázler, Zbyněk Richter a Ing. Petr Valenta přijal výbor toto Usnesení:

 

Výbor ŽP bere na vědomí návrh zadání Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.

 

Hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů výboru.

 

 

Ad  3)

Třetím projednávaným bodem byla Informace o rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2008 v kapitolách, které se týkají  životního prostředí. K tomuto účelu byly v úvodu všem členům výboru předloženy přehledné tabulky s jednotlivými položkami rozpočtu.

Jako první k  tomuto bodu vystoupil radní Mgr. Štěpánek, který uvedl základní informace týkající se rozpočtu v oblasti životního prostředí vyplývající z druhého zasedání Rady hl. m. Prahy. Jak vyplynulo z jednání Rady, je výše prostředků na tuto kapitolu srovnatelná s úrovní roku 2006, s výjimkou tzv. strategických staveb, kterými jsou prodloužení trasy metra A, budování pražského okruhu a centrální čistírna odpadních vod.V procesu přehodnocování jsou také protipovodňová opatření.

Výsledkem jednání druhého kola čtení v Radě byla dohoda o přípravě harmonogramu úpravy cen u směsného odpadu a  posílení kapitoly „Tříděný odpad“ o 60 mil. Kč tak, aby současná úroveň této služby zůstala pro občany zachována.  Kapitola „objemný odpad“ byla posílena o 8,6 mil Kč.

Na úrovni čistoty města se v minulém roce ukázalo efektivní navýšení prostředků v oblasti čistoty města, kdy došlo ke snížení prachových částic PM10 na území Prahy. Na základě  těchto zdůvodnění ve druhém čtení v Radě hl. m., bylo navrhnuto navýšení limitu ve variantách 165 mil. Kč, 120 mil. Kč a 80 mil. Kč. Letošní zlepšení tohoto stavu bylo právě podpořeno částkou 165 mil. Kč.

V diskusi vystoupil Ing. Pázler, který upozornil na výrazné ponížení prostředků u položek odpad a zeleň a naopak zvýšení u položek „ekologická výchova“.

Radní Mgr. Štěpánek uvedl, že položka „nebezpečný odpad“ bude v tomto případě řešena z rezervy a navýšení položky „ekologická výchova“ vyplývá ze schváleného akčního plánu EVVO.

 

Po následné diskusi byla výborem přijata tato Usnesení.:

 

I. Výbor ŽP se seznámil s návrhem rozpočtu v kapitolách ŽP z druhého čtení zasedání Rady hl. m. Prahy a doporučuje aby položky 3721 a 3724 v běžných výdajích („nebezpečný odpad“) nebyly stanoveny ve stejné výši prostředků roku 2006, ale minimálně ve výši roku 2007.

 

Hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů výboru.

 

II. Výbor ŽP podporuje navýšení rozpočtu v kapitole 3727 v položkách „tříděný odpad“ minimálně o 60 mil. Kč a v kapitole 3722 v položce „objemný odpad“ o 8,6 mil. Kč v běžných výdajích.

 

Hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů výboru.

 

 

Ad  4)

Ke čtvrtému bodu jednání nejdříve krátce vystoupil radní Mgr. Štěpánek, který seznámil členy výboru s celkovou koncepcí a způsobem obhospodařováním lesů na území hl. m. Prahy.

Mimo jiné zmínil, že z hlediska typů lesa se na území hl. m. Prahy jedná v podstatě o Lesy zvláštního určení.V nich se zvýrazňují mimoprodukční funkce lesa na úkor hospodářských. Informoval o zařazení všech lesů ve správě hl. m. Prahy do lesní certifikace FSC (od 10.5.2007), která v podstatě zaručuje spotřebiteli šetrné obhospodařování a přírodě blízké složení lesního ekosystému.

Dále upozornil na významné rozvojové lokality na území města, kde probíhá intenzivní zvětšování rozlohy lesa.

Ing. Frantík dále promluvil o dalších podrobnostech v hospodaření s lesy na území hl. m. Prahy. Zmínil také vlastnické vztahy v lesích, kdy Praha vlastní v současné době 52 % rozlohy lesů. Na čtvrtině rozlohy hospodaří Lesy ČR a.s. a zbytek náleží soukromým vlastníkům.

Upozornil na problémy s přeměnou druhové skladby lesů, kdy jenom akát a smrk zaujímají dohromady 26 % lesní plochy.

Na závěr uvedl celkové směřování lesů na území hl. m. Prahy, kdy by měly být vytvořeny stabilní přírodě blízké porosty s vysokou trvanlivostí i s ohledem na snížené množství srážek v posledních letech a možné další klimatické změny.

V diskusi dále vystoupili Ing. Viktor Pázler, Zbyněk Richter a RNDr. Lubomír Habrnál.

 

 

 

Po ukončení diskuse k tomuto bodu ukončila paní Samková i jednání výboru a poděkovala přítomným za účast.


 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

Zbyněk Richter

člen výboru ŽP ZHMP