Přítomni: Alena Samková, Ing. Eva Tylová, Ing. arch. Jan Winkler, RNDr. Miloš Gregar, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Ing. Petr Valenta, Daniel Hodek, RNDr. Lubomír Habrnál

Omluveni: MUDr. Pavel Bém, Zbyněk Richter 

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek CSc.

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Informace o havárii na budovaném tunelu „Blanka“ ve Stromovce

 

3) Informace o postupu schvalování Územního plánu hl. m. Prahy do roku 2010

 

4) Různé

 

 

 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany členů výboru žádná připomínka.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Daniel Hodek.

 

Ad  2 )

Předsedkyně výboru ŽP zahájila  2. bod jednání, jímž byla informace o havárii na budovaném tunelu „Blanka“ ve Stromovce. Postupně předala slovo jednotlivým členům a hostům výboru.

 

Na úvod k tomuto bodu promluvil radní pro oblast ŽP Mgr. Petr Štěpánek. Informoval o událostech, které se postupně v Královské oboře v místech staveniště odehrály. Zaměřil se na souvislosti a dopady, které měly tyto závažné události na provoz největšího parku v Praze, který je zároveň přírodní památkou. Mimo jiné zmínil významné snížení rekreačního potenciálu parku a následky pojezdu těžké techniky na cestní síť v parku. V závěru zmínil aktuální dohody a smlouvy, které jsou se stavitelem uzavřeny v souvislosti s nápravami těchto a dalších škod.

 

Dále se slova ujal Ing. arch. Ondroušek z odboru ochrany prostředí MHMP, který odpovídá za stav parku a jeho provozní podmínky vzhledem k veřejnosti. Seznámil členy výboru se způsobem komunikace správce parku se stavitelem, informoval o závěrech pravidelných společných šetřeních v místech havárie a informoval o pravděpodobných příčinách a způsobech odstranění vzniklých havárií. Uvedl také další konkrétní náklady spojené s údržbou parku v těchto podmínkách a s rekonstrukcí jeho původní podoby.

V následné diskusi vyjádřil zastupitel RNDr. Habrnál silné rozhořčení nad skutečností opakování významné havárie mající mimo jiné vliv také na bezpečnost či přímé ohrožení zdraví nebo života návštěvníků parku. Považuje tuto událost za jasné zanedbání technologických postupů takovéto stavby. Považuje ji buď za selhání projektanta, nebo bezprecedentní nedodržení technologického postupu stavitelem – tedy Metrostavem.

Vyslovil se v tomto případě pro znatelné sankce z důvodu zanedbání a nedodržení technologických postupů.

 

Zastupitel Ptáček se připojil ke kritice a k udělení významných sankcí a vznesl dotaz týkající se role odpovědných orgánů v tomto případě.

 

Zastupitel RNDr. Gregar se také vyslovil velice kriticky a uvedl, že potřebné průzkumy pro budování stavby byly učiněny a zaplaceny ale následně došlo k jejich zanedbání.

 

Dále se v diskusi ještě kriticky vyslovili zastupitelé Ing. Tylová a Hodek.

 

V závěru tohoto bodu přislíbila předsedkyně Samková další otevření tohoto tématu na některém z příštích zasedání výboru, ke kterému bude přizván ředitel OMI a případně další hosté.

 

Členové výboru hlasováním schválili následující dvě usnesení:

 

I. VŽP ZHMP podporuje kroky primátora hl. m. Prahy ve vztahu k zjištění trestní odpovědnosti za havárii –  „propad“ ve Stromovce.

 

II. VŽP ZHMP požaduje od zástupce investora (OMI) zodpovězení otázek, které vyplynuly z jednání výboru.

 

Hlasování: Přítomno 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

 

Ad  3)

Ve třetím bodu jednání seznámila ředitelka OÚP Ing. Cvetlerová členy výboru s aktuálním stavem a rozpracováním územně plánovací dokumentace pro kraj i pro město Prahu.

 

Mimo jiné uvedla následující fakta. Nová územně plánovací dokumentace je momentálně pořizována ve dvou vyhotoveních. Jedná se o „Územně analytické podklady“ pro kraj, které nahrazují průzkumy a rozbory. Ty jsou již schváleny a pro město Prahu budou v nejbližší době předkládány v Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

 

Druhou částí dokumentace jsou „Zásady územního rozvoje“, které odpovídají v podstatě územnímu plánu kraje. V současné době je dokončeno jeho připomínkování dotčenými orgány. Čeká se již jen na stanovisko ministerstva pro místní rozvoj, po kterém může být zahájeno  řízení o vydání. Následně bude materiál předložen v jednotlivých výborech, dále v Radě hl. m. Prahy a v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Předpokládaný termín jeho schválení je únor 2009.

 

Současně probíhá pořizování nového územního plánu Prahy , který je ve fázi kdy Útvar zpracoval „Koncept“. Ten byl v podobě tzv. rozpracovanosti předložen jednotlivým MČ, které  mají možnost vznášet připomínky do 5.12.2008. Připomínky budou vyhodnoceny a konzultovány s jejich předkladateli. Po jejich zapracování – zřejmě počátkem března 2009 by mělo začít řízení o vydání Konceptu. To obnáší  projednávání s veřejností, dohadovací jednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi. Následně bude „Koncept“ předložen v jednotlivých výborech a v Radě hl. m. Prahy.

 

Dále seznámila členy s aktuálním stavem takzvané „Změny 1000“. Na základě žaloby MČ Praha – Suchdol byl vynesen rozsudek Nejvyššího správního soudu. Nejvyšším správním soudem byla zrušena poslední revize územního plánu, kterou nazýváme Změna 1000, a bylo zrušeno opatření obecné povahy- tedy i celá změna. Aktuálně se tedy napravují chyby, které vytknul Nejvyšší správní soud. Dělá se rozdílový výkres ve kterém bude vidět rozdíly mezi ÚP a Změnou 1000. V tomto zákresu bylo také využito podrobnější dokumentace pro stavbu městského okruhu v oblasti Praha - Suchdol.

Změna 1000 bude bez nové letištní dráhy, která bude muset být posuzována samostatnou SEA.

 

Po tomto úvodu otevřela paní předsedkyně diskusi.

 

Ředitel Ing. Votava odpověděl na dotaz zastupitele RNDr. Habrnálovi, že není reálné v tomto volebním období dokončit Koncepci územního plánu.

Zastupitel  RNDr. Gregar vznesl otázku zda platí souhlasné stanovisko všech dotčených orgánů, včetně MŽP i v případě. Ing. Cvetlerová uvedla, že v případě „Zásad územního rozvoje“ bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP.

 

Zastupitelka Ing. Tylová požádala ředitelku Ing. Cvetlerovou o zaslání  souhlasného stanoviska (elektronickou formou), jež vydává MŽP k dokumentu „Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ především v souvislosti s jižní variantou plánovaného městského okruhu v oblasti Praha – Suchdol. Toto bylo následně předsedkyní Samkovou přislíbeno a zakončila třetí bod jednání.

 

 

Ad  4)

 

V bodu různé předala paní předsedkyně členům výboru harmonogram termínů konání VŽP v I. pololetí roku 2009, které se budou odehrávat v těchto termínech:

 

 

Datum

Hodina

Místo

Místnost

21.1.

9,00

Mariánské nám. 2

Nová rada

18.2.

9,00

Mariánské nám. 2

Nová rada

18.3.

9,00

Mariánské nám. 2

Nová rada

15.4.

9,00

Mariánské nám. 2

Nová rada

20.5.

9,00

Mariánské nám. 2

Nová rada

10.6.

9,00

Mariánské nám. 2

Nová rada

 

 

 

V tomto bodu dále vystoupil zastupitel RNDr. Gregar, který uvedl některé připomínky hl. m. Prahy, kraje Vysočina a zastupitelů některých dotčených obcí ke zpracovávanému dokumentu „Plán oblastí povodí“.

Uvedl, že se jedná o tři základní oblasti připomínek v souvislosti s ochranou VN Želivka:

  • Zapracování projektových záměrů k bodovým zdrojům znečištění

Týká se hlavně řešení významného problému obcí do 2000 ekv. obyvatel, které i v současné době zaůsťují veškerou vzniklou odpadní vodu na celém území obce přímo do vodního toku protékajícího obcí.

  • Zapracování projektových záměrů k difůzním zdrojům znečištění

Především se jedná o zdroje ze zemědělství a částečně atmosféry, kde budou prověřovány možnosti a vhodnost zatravnění některých ploch i možnosti jiného způsobu využití ploch.

  • Využití rychle rostoucích dřevin k omezení nutriční zátěže VN nitráty

Využití rychle rostoucích dřevin jako možnosti snížení depozice nitrátů.

 

 

Členové výboru hlasováním schválili následující usnesení:

 

VŽP souhlasí aby připomínky, prezentované zastupitelem RNDr. Gregarem, byly zařazeny jako součást připomínek k řízení o dokumentu  „Plán oblastí povodí“.

  

Hlasování: Přítomno 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

 

 

Závěrem předsedkyně Samková ukončila jednání výboru ŽP, poděkovala všem přítomným za účast a pozvala k dalšímu jednání VŽP v novém roce, které se uskuteční dne 21.ledna 2009. 

 


 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

Daniel Hodek

člen výboru ŽP ZHMP