Přítomni: Alena Samková, Ing. Arch. Jan Winkler, Ing. Eva Tylová, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Zbyněk Richter, , Ing. Petr Valenta, RNDr. Miloš Gregar

Omluveni: MUDr. Pavel Bém,  Daniel Hodek, RNDr. Lubomír Habrnál,

Hosté: Ing. Jitka Cvetlerová, Ing. Josef Pavlík

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

2) Změny územního plánu hl. m. Prahy - vlna 07

3) Různé

 

 

 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany členů výboru žádná připomínka.

Paní předsedkyně Samková navrhla úpravy v avizovaném programu, kdy informace o životním cyklu odpadu a nakládání s odpady na území hl. m. Prahy, navrhla přesunout na příští termín jednání. Tento návrh byl přítomnými členy výboru schválen.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Antonín Ptáček.

 

Ad  2 )

V 2. bodu jednání požádala paní předsedkyně Samková ředitelku odboru územního plánu Ing. Cvetlerovou o prezentaci navrhovaných změn položek v Přílohách Seznamu návrhů zadání změn 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy a jejich stručné zdůvodnění.

 

Ing. Cvetlerová seznámila členy výboru s hlavními důvody přesunu některých položek do jiných kategorií. V podstatě se jedná o pozastavení některých změn, které mají významný vliv na intenzitu dopravy a dopravní dostupnost v řešených územích. Některé zasahují do významných prvků krajinné zeleně na území hlavního města Prahy.

Tyto Změny územního plánu se navrhují k přesunutí z přílohy č. 2 „navrženy ke schválení“ do přílohy č. 4 „přerušené“. Některé Změny ÚP byly přesunuty do přílohy č. 2 „navrženy ke schválení“.

Příloha č. 6 zůstává nezměněna - tedy i stanovisko VŽP z předchozího projednání.

 

Dále Ing. Cvetlerová postupně seznámila přítomné členy výboru s těmito změnami.

 

V diskusi k jednotlivým změnám vystoupila Ing. Eva Tylová s připomínkou ke změně č. 1733/07.  s tím, že  došlo ke změně zákresu u podaného návrhu a nová verze již nezahrnuje pozemky ve vlastnictví Forest Golf Resort Praha, tudíž není důvod k nesouhlasnému stanovisku majitelů pozemků. OÚP MHMP dle sdělení ředitelky Ing. Cvetlerové žádnou úpravu návrhu neeviduje. OÚP MHMP prověří zda k této změně zákresu došlo. Zjištěné skutečnosti budou zaslány všem členům výboru.

 

 

Po diskusi k tomuto bodu,  ve které vystoupili Ing. Eva Tylová, Ing. Viktor Pázler, Ing. Petr Valenta a RNDr. Miloš Gregar, přijal výbor následující Usnesení:

I. Výbor ŽP ZHMP po projednání schvaluje aktualizovanou Přílohu č.4 Návrhů zadání změn 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy.

 

Hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželo se 1

 

Toto usnesení bylo VŽP ZHMP přijato.

 


II. Výbor ŽP ZHMP po projednání schvaluje aktualizovanou Přílohu č.2 Návrhů zadání změn 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy.

 

Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželo se 2

 

Toto usnesení nebylo VŽP ZHMP přijato.

 


III. Výbor ŽP ZHMP po projednání schvaluje aktualizovanou Přílohu č.3 Návrhů zadání změn 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy.

 

Hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo VŽP ZHMP přijato.


 

 

Ad  3)

V bodu Různé nebyly ze strany členů výboru vzneseny žádné připomínky.

 

Po uzavření posledního bodu ukončila paní Samková i jednání výboru a poděkovala přítomným za účast.


 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

Antonín Ptáček

člen výboru ŽP ZHMP