Přítomni: Alena Samková, Ing. Eva Tylová, Daniel Hodek, Ing. Arch. Jan Winkler, Ing. Petr Valenta, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Zbyněk Richter, RNDr. Lubomír Habrnál, RNDr. Miloš Gregar

Omluveni: MUDr. Pavel Bém

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek CSc., Vladimíra Henelová (Enviros), Tomáš Voříšek (Seven)

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Prezentace Akčního plánu realizace územní energetické koncepce

 

3) Různé

 

 

 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Antonín Ptáček.

 

Ad  2 )

Hlavním bodem jednání byl na tomto zasedání zpracovaný Akční plán realizace územní energetické koncepce hlavního města Prahy pro roky 2007 – 2010.

 

V úvodu paní předsedkyně představila a uvítala hosty tohoto zasedání, kterými byli zástupci společností, které zpracovali Akční plán realizace územní energetické koncepce. Byli to paní Vladimíra Henelová ze společnosti Enviros a Tomáš Voříšek ze společnosti Seven.

 

Nejdříve vystoupila paní Henelová, která formou prezentace postupně představila nejdůležitější části a jednotlivé oblasti Akčního plánu, které doplnila zdůvodněním opatření v jednotlivých oblastech.

 

Akční plán navazuje zejména na Územní energetickou koncepci ale i na platný Strategický plán hl. m. Prahy a na Program ke zlepšení kvality ovzduší hl. m. Prahy (schválen Radou v září 2006). Na realizaci všech činností, které Akční plán formuluje, byly také v rámci materiálu analyzovány zdroje financování které budou ve čtyřletém období platnosti Akčního plánu k dispozici.

 

Akční plán byl rozčleněný do čtyř prioritních oblastí, které všechny ve svém výsledku směřují k udržitelnému rozvoji a jeho podpoře na území hl. m. Prahy.

Priorita 1. : Zlepšení hospodaření s energií v objektech majetku hl. m. Prahy

Priorita 2. : Podpora efektivního využití energie na území hl. m. Prahy

Priorita 3.  :Využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie na území hl. m. Prahy

Priorita 4.  : Posilování spolehlivosti dodávek energie

Priorita 5.  : Podpora realizace AP a Územní energetické koncepce

 

Paní Henelová dále uvedla, že jedním z bodů uváděných v Akčním plánu o kterých ještě nebylo rozhodnuto je založení Pražské energetické agentury, která je vysoce důležitá pro zajištění a samotnou realizaci územní energetické koncepce. Pro Pražskou energetickou agenturu je vypracován podnikatelský plán respektující rozložení činností mezi pražský Magistrát a Agenturu.

 

Součástí Akčního plánu je i bilance předpokládaných přínosů.

Největší přínos Akčního plánu v tomto směru by měl být ve snížení některých  problematických emitovaných látek v ovzduší města. Praha nesplňuje imisní stropy u oxidů dusíku, v emisích prašných částic (zejména jemnější částice a toxické mikročástice), dále v koncentracím benzenu a benzoapyrenu. Těmto hodnotám je vystaveno přes 40 procent obyvatel města. Nejvíce těchto látek vzniká v dopravě. Součástí Akčního plánu jsou i určitá opatření navržená v oblasti dopravy. Jedná se o podporu využití alternativních paliv ve vozidlech dopravního podniku a ve vozidlech společnosti Pražské služby a dále o podporu rozvoje kolejové trakce na území hlavního města.

 

Dalšími očekávanými přínosy v jiných oblastech jsou: 

- snížení produkce nezpracovaných odpadů

- úspory na nákladech energie v objektech města (očekávají se úspory 15 – 20 %)

- přispívá k vyšší energetické soběstačnosti a tedy i vyšší energetické bezpečnosti města

- zvýšení zaměstnanosti při využití domácích zdrojů energie

 

Přínosy vyjádřené v množství energie ušetřené realizací Akčního plánu energetické koncepce se pohybují ve výši 400 – 800 TJ za rok.

 

 

Dále k tomuto bodu vystoupil zástupce zpracovatelské firmy Seven Tomáš Voříšek, který seznámil přítomné s některými specifickými částmi Akčního plánu. Ve svém vystoupení upozornil mimo jiné na metodu EPC, která je v energetické koncepci zmiňována a která umožňuje realizaci některých cílů Akčního plánu bez nutnosti prvotních kapitálových investic. Tyto projekty jsou hrazeny ve více jak desetiletém období ze zisků vytvořených právě energetickými úsporami. Dále podrobněji rozvedl opatření jako například : Podpora nízkoenergetických domů, podpora využití druhotných zdrojů energie a úspory energie a ekologizace v dopravě.

 

Po prezentaci Akčního plánu se krátce ujala slova vedoucí oddělení energetických systémů Ing. Jana Hrstková, která seznámila přítomné s předpokladem schválení AP nejpozději do tří týdnů v Radě hlavního města. Následně bude předložen Zastupitelstvu hl. města a jednotlivým městským částem.

 

V diskusi, ke které vyzvala paní předsedkyně Samková vystoupil nejprve RNDr. Lubomír Habrnál, který se dotázal přítomných zástupců zpracovatelů, zda existuje materiál obsahující Finanční analýzu krytí nákladů za jednotlivé etapy realizace AP. Paní Henelová sdělila, že podobný materiál je součástí AP, avšak neobsahuje takovouto podrobnou anylýzu.

RNDr. Miloš Gregar vystoupil s několika připomínkami. Vyjádřil také obavu zda je v dostatečné míře v AP zapracována finanční analýza krytí nákladů s implikací do rozpočtu hl. m. Prahy. Dále vznesl dotaz týkající se aktuálního stavu transformace společnosti Praha -čisté město právě v Pražskou energetickou agenturu. Paní inženýrka Hrstková odpověděla na dotaz s tím, že krytí nákladů musí být vícezdrojové a samotné město se zavázalo na každoroční realizaci poskytnout 40 mil. Kč. Tyto prostředky však v minulém roce nebyly poskytnuty.

Radní Mgr. Petr Štěpánek zdůraznil potřebu zaměření se na oblast dopravy v rámci Akčního plánu. Ve věci zřízení Pražské energetické agentury informoval přítomné o panující shodě na zřízení této agentury. Během měsíce dojde ke schválení v Radě hl. města.

 

Paní předsedkyně Samková následně nechala hlasovat o třech usneseních výboru, která byla výborem ŽP ZHMP schválena.

 

I. Výbor životního prostředí bere na vědomí a doporučuje ke schválení Akční plán územní energetické koncepce pro rok 2007 – 2010.

 

Hlasování: Přítomno 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

II. Výbor životního prostředí doporučuje založení Pražské energetické agentury.

 

Hlasování: Přítomno 9

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 2

 

III. Výbor životního prostředí doporučuje dopracovat finanční návaznosti výstupů energetických auditů na rozpočet hl. města Prahy a rozpočty městských částí na roky 2008 – 2012.

 

Hlasování: Přítomno 9

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

 

 

Ad 3) Různé

 

Mgr. Petr Štěpánek upozornil na konání přednášky v rámci ZV ZHMP na téma Vliv znečištění životního prostředí na zdravotní stav populace, která se uskuteční dne 14.5.2007 od 14,30 v zasedací místnosti č. 430.

 

Po uzavření bodu 3 poděkovala paní předsedkyně přítomným členům VŽP ZHMP za účast a ukončila zasedání výboru

 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

Antonín Ptáček

člen výboru ŽP ZHMP