Přítomni: Alena Samková, Ing. Arch. Jan Winkler, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Ing. Petr Valenta, RNDr. Miloš Gregar, RNDr. Lubomír Habrnál, MUDr. Pavel Bém

Omluveni: Ing. Eva Tylová, Daniel Hodek, Zbyněk Richter

Hosté:  Ing. Josef Janota, Jan Karel, Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Prezentace Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha, který vyšel jako nařízení č. 14 Rady hl. m. Prahy (prezentace ATEM).

 

3) Zpráva o návrhu přidělení grantů v oblasti životního prostředí v roce 2008

 

4) Koncepce grantového systému v oblasti životního prostředí

 

5) Různé

 

 


 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany členů výboru žádná připomínka.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Ing. Viktor Pázler.

V úvodu jednání byla hlasováním schválena změna pořadí projednávaných bodů programu.

 

Ad  3)

Zastupitel RNDr. Lubomír Habrnál prezentoval členům výboru Zprávu o návrhu přidělení grantů v oblasti životního prostředí za rok 2008. Uvedl, že po opakovaném nepřijetí závěrů jednání Grantové komise Rady HMP v Radě hl. města Prahy byly učiněny některé změny. Změny byly učiněny v objemu cca 600 000 Kč. Současná úprava, která jde aktuálně na jednání Rady HMP odpovídá zapracovaným připomínkám pana primátora a členů rady. Předpokládá tedy, že v této podobě je materiál průchozí. Zároveň se domnívá, že pokud rada nebude s některým z titulů souhlasit, měla by v této chvíli převzít svoji zodpovědnost a změny v tomto materiálu provést a přihlásit se k věcem, kde komise vyčerpala svoje možnosti.

 

 

Předsedkyně Samková v závěru tohoto bodu vyzvala členy VŽP k přijetí usnesení:

 

VŽP ZHMP bere na vědomí návrh na přidělení grantů v oblasti životního prostředí za rok 2008.

 

Hlasování: Přítomno 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

 

Ad 4)

Dále požádala předsedkyně výboru Samková pana radního Mgr. Štěpánka o úvod k dalšímu bodu jednání. Radní Mgr. Štěpánek uvedl, že na Radě HMP došlo ke schodě týkající se nutnosti přípravy koncepčního materiálu grantového systému HMP. Oproti územní energetické koncepci či plánu odpadového hospodářství se bude jednat o stručnou koncepci, ve které budou vytýčeny priority. Příkladem může být vztah ke školství v rámci ekologické výchovy - definování vztahu ke krajské koncepci ekologický výchovy, vzdělávání a osvěty, apod.

Tento koncepční materiál by byl připraven do konce července tak, aby mohl být předložen a projednán jak orgánem rady, tak orgánem zastupitelstva.

Podněty a připomínky v této věci je možné zasílat do konce června Ing. Václavu Saifrtovi (OOP, Oddělení městských organizací, vaclav.saifrt@cityofprague.cz ).

 

Paní předsedkyně udělila slovo RNDr. Habrnálovi. Ten uvedl, že interpeloval v minulém období, a také jako člen rady usiloval o to, aby byly především tyto koncepční materiály jako podklad v grantových řízeních hlavního města Prahy a to pak podle těchto koncepcí postupovalo. Koncepce není závazný dokument, ale je to osnova, podle kterého by se mělo postupovat. Tato koncepce je v oblasti kulturní politiky, v oblasti protidrogové prevence a v mnoha jiných a je potřeba ji samozřejmě doplnit i v ostatních oblastech. V našem případě je to nutné v oblasti životního prostředí.

Mělo by to vést k tomu, aby takový materiál pak byl průchozí radou a aby i v rámci jednání komise bylo naprosto zřejmé, co do této oblasti patří a co nikoliv. A také to, co jsou priority hlavního města.

Vyzval členy výboru aby zasílaly podněty a aby došlo k projednání i v jednotlivých klubech. Takový koncepční materiál bude nakonec schvalovat zastupitelstvo hlavního města Prahy a je potřeba, aby všichni s tímto byli obeznámeni.

 

Ad  2)

Dále požádala paní předsedkyně Samková radního Mgr. Štěpánka o krátké úvodní slovo k bodu prezentace integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na úz. Hl. m. Prahy.

Radní Mgr. Štěpánek upozornil na význam tohoto krajského programu, který byl přijat již v minulém volebním období jako Nařízení Rady HMP. Současná Rada HMP se k němu v plném rozsahu přihlásila ve svém programovém prohlášení.

Materiál, který je zde prezentován rozpracovává toto nařízení do praktické roviny. Je zpracován firmou ATEM a je zde podrobně rozpracována zhruba dvacítka opatření a to včetně finanční náročnosti. Je tedy plně využitelný jednotlivými radními i při sestavování rozpočtu na rok 2009 podle jednotlivých kapitol.

Příkladem výborné spolupráce je s Dopravním podnikem HMP, který jednou za půl roku zasílá  zprávu o plnění závazků vyplývajících z tohoto programu.

 

V úvodu dále vystoupil Ing. Janota, který mimo jiné uvedl, že před zadáním celé studie předcházel rozsáhlý výzkum a hodnocení stavu a úrovně znečištění ovzduší na území aglomerace. Nejvíce překračované imisní limity pak v současné době Praha zaznamenává v oxidech dusíku – zvláště oxid dusičitý, v mikro-prachových částicích tzv. PM10 a organických poly-cyklických sloučeninách (benzen, benzo-pyren). Tyto látky  mají významný neblahý vliv na zdravotní stav obyvatel a způsobují také významné ekonomické ztráty.

 

Jan Karel z firmy ATEM poté stručně prezentoval jednotlivá opatření, úkoly jednotlivým orgánům města i finanční náročnost vyplývající z tohoto Krajského programu.

 

V diskusi vystoupil RNDr. Habrnál, který vyjádřil pochybnost v bodu předpokládajícím podporu cyklostezek a zlepšení cyklistické infrastruktury v podmínkách hl. m. Prahy. Dále upozornil na nedostatečné vyjádření o omezení těžké nákladní dopravy zvláště v okrajových částech hl. m. Prahy.

 

V diskusi vystoupil také primátor MUDr. Pavel Bém, který upozornil na citlivý vztah opatření v hlavním městě a vyvolané procesy těchto opatření na katastrálních územích obcí ve Středočeském kraji.

 

Předsedkyně Samková v závěru tohoto bodu vyzvala členy VŽP k hlasování o tomto usnesení:

 

I. VŽP ZHMP bere na vědomí Integrovaný krajský programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha, který vyšel jako nařízení č. 14 Rady hl. m. Prahy

 

Hlasování: Přítomno 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

II. VŽP ZHMP požaduje doplnění předloženého materiálu o návrhy na omezení těžké kamionové dopravy i v okrajových částech hl. m. Prahy

 

Hlasování: Přítomno 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Ad  4)

V bodu Různé poděkovala paní předsedkyně všem přítomným za účast a pozvala  členy výboru na příští zasedání VŽP ZHMP, které se uskuteční  dne 11.6.2008 od 9 hodin opět v místnosti Nová Rada.

 


 

Po uzavření posledního bodu ukončila paní Samková i jednání výboru ŽP ZHMP.

 

 

 

 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

 

Ing. Viktor Pázler

člen výboru ŽP ZHMP