Přítomni: Alena Samková, Ing. Eva Tylová, Ing. Arch. Jan Winkler, RNDr. Miloš Gregar, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Zbyněk Richter, RNDr. Lubomír Habrnál

Omluveni: MUDr. Pavel Bém,  Daniel Hodek, Ing. Petr Valenta

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek CSc., Ing. Jitka Cvetlerová,  Ing. Ludvík Šajtar, RNDr. Jan Maňák

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Plán práce na 2. pololetí

 

3) Prezentování změny ÚP č. 1344/07 – Prodloužení trasy metra A Dejvice – Ruzyň.  Výsledky veřejného projednávání konceptu.

 

4)Projednání odborného posudku rozptylové studie pro úsek Městského okruhu Myslbekova – Prašný most, zejména s ohledem na vliv výduchu Octárna. 

 

5) Různé

 

 

 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany členů výboru žádná připomínka.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Ing. Viktor Pázler.

 

Ad  2 )

V bodu 2 představila paní Samková plán práce výboru ŽP na II. pololetí roku 2007, do kterého byly následně zapracovány připomínky a doplnění od členů výboru.

 

Plán práce na II. pololetí roku 2007

Říjen – problematika lesních ploch na úz. hl. m. Prahy, projednání Návrhu rozpočtu na rok 2008

Listopad – životní cyklus odpadu

Prosinec  - problematika parku Cibulka a rekreační oblast Radotín

 

Ad  3)

Třetím projednávaným bodem byla změna ÚP č. 1344/07 – Prodloužení trasy metra A Dejvice – Ruzyň. Jednalo se o prezentování výsledků veřejného projednávání tohoto konceptu prostřednictvím zástupců odboru územního plánu. V tomto bodu vystoupila Ing. Cvetlerová a Ing. Zajíček, kteří seznámili přítomné s celým projektem prodloužení trasy metra A

a s možnými variantami vedení této trasy.

Ing. Cvetlerová dále požádala o stanovisko a doporučení výboru k těmto variantám.

Radní Mgr. Štěpánek vznesl připomínku k prodloužení této trasy metra s tím, že realizací tohoto záměru dojde k největší duplicitě kolejové dopravy na území hl. m. Prahy. Dále vyjádřil pochybnosti o dostatečném využití kapacity této významné kolejové dopravy. Mezi hlavními argumenty uvedl očekávané denní přepravní kapacity, kdy do stanice Motol se pohybují v rozmezí 30 000-40 000 přepravených osob a do stanice Ruzyně 6 000 osob.

K tomuto bodu vystoupil také RNDr. Habrnál, který se obrátil na přítomného Ing. Zajíčka s otázkou jak je v tomto návrhu řešena a domyšlena návaznost trasy metra na okružní dopravní obsluhu města. Dále vyjádřil mínění o velice nízké dosažené přepravní kapacitě v závěrečném úseku trasy metra, která ještě několik desítek let nebude dosahovat kapacity potřebné k vytížení této části trasy metra A. Vznesl také připomínku k výrazné dopravní duplicitě v tomto úseku prodloužené trasy metra A.

Ing. Pázler se v této souvislosti zeptal na současný stav projednávání železničního spojení s letištěm a upozornil, že požadavek občanů P 6 na prodloužení trasy metra až na letiště byl také vznášen z důvodů nesouhlasu se železnicí.

 

Po následné diskusi byla výborem přijata tato Usnesení.:

 

I. Výbor ŽP doporučuje, aby tato etapa plánovaného prodloužení metra A zajistila také propojení Prahy 17 buď ve stanici „Motol“ nebo „Bílá Hora“ a navrhuje v této stanici trasu metra ukončit.

 

Hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů výboru.

 

II. Výbor ŽP doporučuje v případě prodloužení trasy metra A na Ruzyň variantu vyjádřenou v předloženém návrhu žlutou barvou.

 

Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželo se 2

 

Toto usnesení bylo schváleno.

 

Ad  4)

Čtvrtým bodem jednání bylo projednání odborného posudku rozptylové studie pro úsek Městského okruhu Myslbekova – Prašný most. K tomuto bodu byli přizváni hosté ze společnosti SATRA s.r.o. Ing. Šajtar a Ing. Zápařka, dále zpracovatel posudku RNDr. Maňák ze společnosti Ekoair a zástupci O. S . životní prostředí Střešovice – Ořechovka Mgr. Jan Cívka a Jan Mlejnek.

 

Nejprve vystoupil Ing. Šajtar, který seznámil přítomné se základními parametry výdechového objektu „Octárna“. Seznámil také se zkušenostmi z provozovaného tunelu Mrázovka a množstvím a typem emitovaných látek z odvětrání tohoto tunelu.  

 

Radní Mgr. Štěpánek vyjádřil pochybnosti o projektu ve dvou rovinách. První je přesnost postupu při výpočtu, kdy nebyly do hodnot zahrnuty některé vlivy jako turbulence a nízké proudění vzduchu a druhou je vhodnost umístění, kdy bylo možné umístit odvětrávací objekt mimo těsné sousedství obytných budov.

 

RNDr. Habrnál vyjádřil nespokojenost s kvalitou vypracované rozptylové studie výduchu Octárna, která nezahrnuje úplné posouzení problematiky, kdy není např. posouzen vliv v prvních patrech budov a výše. Dále nebyl spokojen s chybějící prognózou stavu automobilů a norem pro jejich provoz v horizontu 10 až 30 let. Vyjádřil též pochybnosti o nezávislosti vytvořené rozptylové studie firmou PUDIS.

 

RNDr. Maňák stručně seznámil s posudkem , který vypracoval k předložené rozptylové studii.

Na závěr uvedl, že v předložené rozptylové studii jsou chyby. Ty však podle Dr. Maňáka nezpochybňují celou studii. To je hlavně z důvodů, že se hodnoty a výsledky po opravě výpočtů nebudou lišit od předcházejících zásadně či řádově.

 

RNDr. Gregar vyjádřil nespokojenost s kvalitou studie, která byla objednatelem zadána jako kompletní a objektivní posudek stavu. Materiál s chybami a bez kompletních výpočtů a posudků neodpovídá zadání.

 

Ing. Tylová se vyslovila pro oponenturu ze strany nezávislých odborníků, která by byla umístěna v závěru zadané studie a byla by její součástí.

 

Mgr. Cívka se v několika bodech vyjádřil k hodnocení této studie. Předkládaný příklad tunelu Mrázovka považuje za bezpředmětný, z důvodu omezeného množství stávající dopravní zátěže v tomto objektu. Stávající rozptylovou studii považuje za materiál se závažnými a významnými chybami, které tento materiál jako celek znehodnocují.

 

Z následné diskuse vyplynula tato usnesení výboru. Vzhledem k tomu, že v době hlasování již výbor nebyl usnášeníschopný, nebylo o usneseních hlasováno.

 

I. VŽP ZHMP na základě hodnocení rozptylové studie odvětrávacího objektu „Octárna“ zpracované Dr. Maňákem vyjadřuje vážné pochybnosti, zda tato studie svou kvalitou odpovídá významu díla a žádá odbor městského investora, aby ve smyslu závěru tohoto hodnocení doplnil studii a nadále s ní pracoval. Požaduje dále po OMI aby součástí rozptylové studie bylo doplnění o nezávislou odbornou oponenturu.

 

II. VŽP ZHMP bere na vědomí slib radního Mgr. Štěpánka, že projedná možnost nového umístění odvětrávacího objektu „Octárna“.

 

 

Po ukončení tohoto bodu ukončila paní Samková i jednání výboru a poděkovala přítomným za účast.


 

 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

Ing. Viktor Pázler

člen výboru ŽP ZHMP