Přítomni: Alena Samková, Ing. Eva Tylová, Ing. Arch. Jan Winkler, RNDr. Miloš Gregar, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Zbyněk Richter, Ing. Petr Valenta

Omluveni: MUDr. Pavel Bém,  Daniel Hodek, RNDr. Lubomír Habrnál

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek CSc.

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy – Útvar rozvoje hl. m. Prahy

 

3) Návrh koncepce grantového schématu MHMP

    pro oblast životního prostředí

 

4) Různé

 

 

 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany členů výboru žádná připomínka.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Antonín Ptáček.

 

Ad  2 )

Předsedkyně výboru ŽP uvedla 2. bod jednání, jímž byla aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy z roku 2000 a předala slovo Ing. Jiřímu Jarošovi z Útvaru rozvoje města.

 

Zástupce URM na úvod řekl, že tento koncepční dokument stanovuje cíle a priority při řešení zásadních otázek rozvoje města na 15-20 let. O nutnosti aktualizace původního dokumentu, který byl schválen v květnu 2000, rozhodlo zastupitelstvo už v roce 2004.

 

Ing. Jaroš dále uvedl, že  Strategický plán hl. m. Prahy je programem rozvoje územního obvodu hl. m. Prahy ve smyslu zákona o hl. m. Praze, dále je také programem rozvoje územního obvodu kraje ve smyslu zákona o podpoře regionálního rozvoje a zároveň slouží také jako strategie regionu soudržnosti Praha.

 

Aktualizace Strategického plánu probíhala poměrně dlouhým procesem, mimo jiné se shromažďovaly podněty a připomínky od organizací a institucí, prováděly se odborné konzultace a proběhlo několik kol připomínkových řízení na úrovni města.

 

Všechny kapitoly Strategického plánu obsahují nejprve stručnou analýzu a dále pak strategické cíle a vybrané aktivity a principy realizace.

Samotná kapitola „Životní prostředí“ obsahuje 5 strategických cílů. Ty pokrývají všechny složky ŽP i oblasti městského prostředí a urbánních hodnot .

 

V roce 2008 byl celý dokument s hodnocením SEA a hodnocením vlivu na území NATURA 2000 předložen ministerstvu ŽP a v létě pak proběhl celý proces SEA včetně veřejného projednání. V září 2008 vydalo MŽP souhlasné stanovisko. Stanovisko MŽP požaduje důsledně posuzovat koncepční a investiční záměry, tedy vytváření hodnotících studií SEA a EIA. Dále zdůrazňuje dodržování ZCHÚ a jejich ochranných pásem a dodržování limitů hluku a znečištění hlavně v obydlených oblastech města.

 

V souladu s plněním programového prohlášení Rady hl. m. Prahy a požadavkem na projednání samosprávou města do konce roku 2008 je snaha zpracovatele, aby tento materiál prošel co nejdříve všemi výbory ZHMP.

 

Po krátké diskusi k tomuto bodu vyzvala paní předsedkyně o hlasování k následujícímu usnesení VŽP:

 

VŽP ZHMP bere na vědomí dokument Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy a doporučuje ji ke  schválení.

 

Hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů výboru.

 

Ad  3)

Třetím bodem programu bylo projednání  Návrhu koncepce grantového schématu MHMP. Paní předsedkyně přivítala  přítomné členy Grantové komise a předala slovo radnímu pro oblast ŽP Mgr. Petru Štěpánkovi CSc.

 

Radní Mgr. Štěpánek postupně seznámil přítomné členy výboru ŽP s jednotlivými kapitolami Grantového schématu a podrobně zmínil body a oblasti v dokumentu, ve kterých proběhly změny oproti grantovému schématu z minulého období.

 

V následné diskusi vznesli členové výboru některé technické a formální připomínky, které byly dále využity pro jejich úpravu v konečném dokumentu.

 

Dále byly vzneseny připomínky koncepčního charakteru. Diskuse se rozvinula především nad otázkou jednokolového či dvoukolového grantového řízení.

RNDr. Gregar uvedl pochybnosti nad problematiku pružnosti celého systému vzhledem k žadatelům o grant. Navrhl doplnit termíny zpracování grantových projektů ke každému z kroků grantového řízení.

 

Radní Mgr. Štěpánek nakonec shrnul připomínky v přehledu změn a požádal zástupce odboru ochrany prostředí o doplnění do kompletního dokumentu Návrh koncepce grantového schématu MHMP pro oblast životního prostředí.

 

 

 

V závěru tohoto bodu jednání dala předsedkyně Samková hlasovat o následujícím usnesení:

 

Výbor ŽP schvaluje Návrh koncepce grantového schématu MHMP pro oblast životního prostředí se zapracovanými připomínkami tak jak vyplynuly z diskuse.

 

Hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů výboru.

 

Ad  4)

V bodu různé krátce pohovořil radní Mgr. Štěpánek, který seznámil členy

výboru s aktuálním stavem přihlášky hl. m. Prahy do soutěže Evropské zelené

město (European Green Capital Award).

  

 

Po ukončení tohoto bodu poděkovala paní Samková všem přítomným za účast a ukončila jednání výboru VŽP.


 

 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

Antonín Ptáček

člen výboru ŽP ZHMP