Přítomni: Alena Samková, Ing. Arch. Jan Winkler, Antonín Ptáček,  Zbyněk Richter,

RNDr. Miloš Gregar, 

Omluveni: Daniel Hodek, Ing. Eva Tylová, MUDr. Pavel Bém, Ing. Viktor Pázler, RNDr. Lubomír Habrnál,  Ing. Petr Valenta

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek, RNDr. Ivo Caha, Ing. Jiří Jaroš, Ing. Tomáš Sehnal

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

    Program jednání výboru

 

1)   Program realizace strategické koncepce Hl. m. Prahy na období 2009 - 2015

2)   Různé

 

 

 


Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany  členů výboru žádná připomínka.

 

 

Ad 1)

 

Ověřením zápisu byl pověřen pan Ing. Antonín Ptáček

 

Ad 2)

 

Paní předsedkyně Alena Samková předala slovo panu Ing. Jiřímu Jarošovi z ÚRM, který předložil a následně přednesl členům výboru II. pracovní verzi Programu realizace strategické koncepce Hl. m. Prahy.

 

Dokument vychází ze schváleného strategického plánu se zachováním struktury 8 tématických okruhů z nichž jeden je životní prostředí. V rámci každého okruhu v aktualizovaném strategickém plánu  navrženo a teď už i schváleno celkem 29 strategických cílů a životního prostředí se přímo týkají čtyři (P1, P2, P3, P5) v této kapitole je ještě P4, který je zaměřen na prostředí související s kulturně historickým dědictvím a památkami. Postupovalo se tak, že ve spolupráci s partnery, což byly hlavně odbory MHMP, ale v tomto okruhu i například TSK, Lesy Hl. m. Prahy a společně s nimi jsme se pokusily shromáždit podklady a pro každý strategický plán navrhnout hlavní úkoly města, které by pro to zhruba šestileté období nejvíce přispěly k naplňování strategických cílů. Jako podklad sloužilo také Programové prohlášení rady Hl.m.Prahy i když je pouze do roku 2010.

 

Podstatné je, aby tento program mohl být nějakým způsobem vyhodnocován, zda-li postupuje podle předpokladů, tak jsme se pokusily na úrovni strategických cílů navrhnout ukazatele. Snažily jsme se vyvarovat těch hodně dlouhodobých a naopak byla snaha navrhnout takové, které by i v tom období šesti let nebo i dříve třeba v mezidobí umožnily vystihnout nějak objektivně pokrok v naplňování konkrétních cílů. Takže se často jedná o ukazatele čistě kvantitativní.

Pan Ing. Jiří Jaroš dále zdůraznil, že z důvodů zodpovědnosti se zaměřily právě na úkoly Hlavního města. Pochopitelně ve všech oblastech se promítají také investice a aktivity jiných než městských investorů a i ty jsou nakonec v Programu realizace strategické koncepce Hl. m. Prahy na období 2009 - 2015 uvedeny. Vždy na konci jednotlivých cílů, ale nejsou zahrnovány v propočtech, ale jsme si samozřejmě vědomi, že v některých oblastech i tyto externí aktivity a investice budou mít pro naplňování cíle zásadní význam.

 

Dále členy výboru informoval o finančním odhadu nákladů. Byla snaha, aby každý z hlavních úkolů společně s našimi partnery dospěl k nějakému hrubému finančnímu odhadu na zmíněné období od letošního listopadu 2009 do roku 2015. Odhady jsou samozřejmě hrubé a po vzájemné dohodě jsou uváděny v miliardách. Odhady byly také konfrontovány i se stávajícími a předloženými rozpočty a protože je teď doba špatná snažily jsme se zahrnout i některé body z radou schváleného Opatření na zmírnění dopadu krize usnesení 815. Rozpočet města mohou v tomto případě odlehčit i některé externí zdroje jako například fondy Evropské unie. A tak v reálných případech byla snaha využít pro konkrétní body programu a o ověření skutečností tohoto typu aktivit.   

 

Na závěr promluvil o rámcové bilanci financování. Nejvýraznější je kapitola infrastruktury, která vyčerpává asi 86% nákladů na Program realizace strategické koncepce Hl.m. Prahy.

 

Paní předsedkyně Alena Samková poděkovala hostům za presentaci a otevřela diskusi.

 

Jako první se slova ujal pan RNDr. Miloš Gregar, který pohovořil o kogeneraci jako koncepční záležitosti, která souvisí s využitím energií a také s bezpečností zásobování Hl.m. Prahy, v ostrovním provozu v případě blackoutu. Požádal proto pracovníky ÚRM aby z hlavní koncepce vytáhli kapitolu – Podpora kogeneračních zdrojů a samostatnosti zásobování energiemi a doplnily ji do předloženého materiálu.

 

Posléze pohovořil o projektech kogenerace a bioreaktoru pro Pražské služby v Malešicích. Věc dlouhodobě sledovaná a schválená. Proto doporučil, aby na některém z příštích výborů byli přítomni zástupci z Pražských služeb a informovali členy výboru o postupech a současném stavu. S tím souvisí i téma nakládání s kaly z ÚČOV, kde jedna z variant, která ještě není schválená a zafixovaná je technologie aerobní fermentace, která kromě jedné třetiny objemu kalů surových z čistírny používá dvě třetiny objemu biologicky rozložitelných odpadů, což svým způsobem řeší otázku dvou třetin objemu biologicky rozložitelných odpadů v Hl.m. Praze a to za zcela jiných nákladů, než stavba nového bioreaktoru. Bylo by tedy dobré tuto informaci slyšet z obou stran, aby bylo jasné, zda-li jedna nebo druhá cesta nepovede k navýšení celé likvidace nebo nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.

 

Jako poslední věc zmínil kapitolu EVVO a v souvislosti s odhady nákladů zdůraznil, že v koncepci je opomenuta grantová politika Hl.m. Prahy. Poté odkázal pány z ÚRM na pana ředitele OOP MHMP Ing. Arch. Jana Winklera či pana Radního Petra Štěpánka, kteří jim k tomu mohou podat doplňující informace.

 

Jako další se slova ujal pan Radní Petr Štěpánek, který souhlasil se zapracováním připomínek od pana RNDr. Miloše Gregara a sám je následně ještě doplnil. Zdůraznil, že v bodu P2 by u energií ještě mělo být doplněno financování tak jak tomu je u bodu P3. Zdůraznil, že už teď probíhá masivní čerpání  na území Hl.m. Prahy z centrálních fondů – Operační program životního prostředí, Zelená úsporám a případně i Česká energetická agentura. Takže by to skutečně mělo být uvedeno i ve zmíněné koncepci. Například součet těch podpor v roce 2010, které jsou již teď podány násobně předčí třeba program Čistá energie Praha. Doposud bylo utraceno půl miliardy korun. Když se podíváme na Operační program životního prostředí, už teď v běhu věcí na území Hl.m. Prahy je to za jednu miliardu korun. V tuto chvíli zhruba desetinásobně  v roce 2009 přesahují centrální fondy jenom tam, kam až sahá Hl.m. Praha, nemluvě o konkurenceschopnosti a adaptabilitě, kterou Hl.m. Praha má. Příští rok se to ještě navýší o Praha- zelená úsporám. Zdůraznil, že nechá na uvážení pracovníků ÚRM, zda-li centrálně  zajišťované fondy zapracují pouze v obecné rovině, nebo je podrobně vypíší.

 

Následně paní předsedkyně Alena Samková požádala hosty o odpovědi a celkové shrnutí a doporučila jim, aby se v rámci doplnění materiálu a následného zapracování připomínek spojili s panem ředitelem OOP MHMP Ing. Arch. Janem Winklerem.

 

 

Následně se slova ujal pan Ing. Jiří Sehnal, který zdůraznil, že  od doby co byly sbírány podklady pro jednotlivé kapitoly Programu realizace strategické koncepce Hl.M.Prahy už uplynulo pár měsíců a že mají v plánu po ukončení projednávání jednotlivých částí na výborech, znovu i s partnery prokontrolovat aktualitu a případné nepřesnosti.

 

Rozhodně se znovu budou zabývat finančními částkami na EVVO a upraví je tak, aby odpovídali stávajícímu rozpočtu. Dále doplníme věci týkající se kogenerací především vlivem následků velkých kotelen a zároveň je i propojíme s kapitolou I7 – Bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie.

 

 

 

Ad 3) Různé – bez příspěvků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V závěru poděkovala paní předsedkyně Alena Samková všem přítomným za účast a pozvala členy výboru na příští zasedání VŽP ZHMP, které se uskuteční dne 14.10.2009 od 9. hodin opět v místnosti Nová rada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Alena Samková

    Předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

        Ing. Arch. Jan Winkler

     Tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

    Antonín Ptáček

        Člen výboru ŽP ZHMP