Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 51
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
27.5.2004 18. zasedání (změna programu) Ano
27.5.2004 18. zasedání (schválení programu) Ano
27.5.2004 18. zasedání (návrhový výbor) Ano
18/01 27.5.2004 016 Usnesení k souboru rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2004 Ne
18/01 27.5.2004 016 Usnesení k souboru rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2004 (usnesení) Ano
18/02 27.5.2004 012 Usnesení k návrhu na poskytnutí zálohy na neinvestiční dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy městské části Praha 8 ve výši 50 mil.Kč v souvislosti s likvidací následků povodňových škod ze srpna 2002 (usnesení) Ano
18/03 27.5.2004 065 Usnesení k návrhu na uvolnění části rezervy pro městské části Praha 14 - 57 vytvořené v kap.1016 rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2004 (usnesení) Ano
18/04 27.5.2004 036 Usnesení k volbě přísedících Městského soudu v Praze (usnesení) Ano
18/05 27.5.2004 023 Usnesení k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů - oblast evidence obyvatel (usnesení) Ano
18/06 27.5.2004 045 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (usnesení) Ano
18/07 27.5.2004 071 Usnesení k návrhu členství hl. m. Prahy v mezinárodní organizaci "Unie hlavních měst zemí Evropské unie" (usnesení) Ano
18/08 27.5.2004 951 Usnesení k návrhu na uzavření splátkových dohod o úhradě dlužného nájemného s nájemci bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy (usnesení) Ano
18/09 27.5.2004 957 Usnesení k návrhu na úplatný převod objektu č.p. 99, ul. Pokorného, Heřmanův Městec včetně pozemku parc.č. st. 310/1 v k.ú. Heřmanův Městec (usnesení) Ano
18/10 27.5.2004 030 Usnesení k návrhu úplatného převodu obytného domu č.p. 230, ul. Dražkovská, Praha 9 - Vinoř současným nájemcům manželům Drahoslavovi a Mileně Lukovým (usnesení) Ano
18/11 27.5.2004 024 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví nemovitostí v k.ú. Lahovice, postižených povodní v srpnu 2002, do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení) Ano
18/12 27.5.2004 984 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 133/2 o výměře 167 m2 v kat. území Čakovice do vlastnictví hl. m. Prahy (usnesení) Ano
18/13 27.5.2004 995 Usnesení k návrhu na schválení bezúplatného nabytí pozemku a úplatného nabytí spoluvlastnického podílu na stavbě č. 0230 TI pro Polabská - byty - Miškovice (usnesení) Ano
18/14 27.5.2004 050 Usnesení ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy Dětské centrum "Paprsek" (usnesení) Ano
18/15 27.5.2004 039 Usnesení k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy Domov důchodců Praha 6 (usnesení) Ano
18/16 27.5.2004 048 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - Běchovice (č.pop. 564 v k.ú. Běchovic (usnesení) Ano
18/17 27.5.2004 923 Usnesení k návrhu na nabytí nemovitosti - pozemku č. parc. 619 k.ú. Střešovice do vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci stavby č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část A - MÚK Malovanka) (usnesení) Ano
18/18 27.5.2004 855 Usnesení k ukončení činnosti a finančnímu vypořádání příspěvkové organizace Divadlo Archa Praha k 29. 2. 2004 (usnesení) Ano
18/19 27.5.2004 974 Usnesení k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.04 - Školství, mládež a samospráva na rok 2004 u předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hl.m.Prahy, na základě výsledků rozpočtového řízení I. a na základě změny toku finančních prostředků (usnesení) Ano
18/20 27.5.2004 960 Usnesení k návrhu na změnu zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy dopravní, Praha 1, Masná 18 (usnesení) Ano
18/21 27.5.2004 035 Usnesení k rozdělení účelové dotace ze st.rozpočtu z kap.Všeobecná pokladní správa pro školství, ve výši 256 063 tis. Kč (usnesení) Ano
18/22 27.5.2004 017 Usnesení k návrhu na přijetí dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR na akci "Obnova kanalizace v ulici Křižíkova, Praha 8" zajišťovanou Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (usnesení) Ano
18/23 27.5.2004 033 Usnesení k uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy v kap. 02 na městskou část Dolní Počernice (usnesení) Ano
18/24 27.5.2004 949 Usnesení k návrhu na nabytí nemovitosti - pozemku parc.č. 178/6 v k.ú, Zbraslav do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0006 (usnesení) Ano
18/25 27.5.2004 963 Usnesení k návrhu na nabytí nemovitostí - pozemků parc.č. 180/5 a 180/9 v k.ú.Zbraslav do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0006 (usnesení) Ano
18/26 27.5.2004 027 Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 2110/13 v kat. území Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví pana Jiřího Votýpky a paní Jitky Hůlkové (usnesení) Ano
18/27 27.5.2004 019 Usnesení k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1129 v k.ú. Jinonice o výměře 294 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví paní Evy Kozákové (usnesení) Ano
18/28 27.5.2004 037 Usnesení k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1461/3 v kat. území Strašnice o výměře 10 m2 z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví Karla Poláka, bytem Praha 10, Pod Třebešínem 2267/13 (usnesení) Ano
18/29 27.5.2004 841 Usnesení k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1086/18 v k.ú. Stodůlky o výměře 240 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví HP DOMOV a.s. (usnesení) Ano
18/30 27.5.2004 987 Usnesení k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 2891/2 v k. ú. Michle z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Štimák, spol. s r.o. (usnesení) Ano
18/31 27.5.2004 055 Usnesení k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3753/3 o celkové výměře 117 m2 v kat. území Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví pana Jana Březiny (usnesení) Ano
18/32 27.5.2004 832 Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 58/1 a 80/14 v k.ú. Radlice z vlastnictví HMP do vlastnictví spol. Centrum Radlická a.s. (usnesení) Ano
18/33 27.5.2004 819 Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu částí pozemků parc. č. 4198/48 díl "a" , 4198/45 díl "b", 3802/3 díl "c" a 4197/4 díl "d" o celkové výměře 251 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví HMP do vlastnictví spol. Pod lipami PT s.r.o. (usnesení) Ano
18/34 27.5.2004 831 Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu id.spoluvlastnického podílu 128/576 pozemků parc. č. 315, 316/1, 316/2 a 317 v k.ú. Radlice z vlastnictví HMP do podílového spoluvlastnictví vlastníků 448/576 uvedených pozemků a přijetí daru (usnesení) Ano
18/35 27.5.2004 051 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví spoluvlastnického podílu 1/4 pozemků parc.č. 886/2 o výměře 401 m2 a parc.č. 875/23 o výměře 27 m2 v k.ú. Bohnice z vlastnictví Jana Růžičky, Bohnická 42, 181 00 Praha 8 do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení) Ano
18/36 27.5.2004 052 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví spoluvlastnického podílu 2/3 pozemku parc.č. 2763/1 o výměře 4516 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví Waltera Rampase, Národní 37, Praha 1 do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení) Ano
18/37 27.5.2004 041 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví id.2/3 pozemku parc. č. 3785/3 v k.ú. Libeň ve spoluvlastnictví Šmída Valentina (usnesení) Ano
18/38 27.5.2004 053 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 918 o výměře 1852 m2 v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví Petra Ambrože, Rožmberská 624/9, Praha 9 do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení) Ano
18/39 27.5.2004 870 Usnesení k návrhu na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od pí Štěpánkové Lucie, ČR - Ústavu chemických procesů AV ČR a spoluvlastníků Sv. Štěpánka, J. Pekárkové, manželů Hruškových, Průchových, Harapesových, Suntychových, Jelínkových a Lexových (usnesení) Ano
18/40 27.5.2004 046 Usnesení k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví nemovitostí v k.ú. Střížkov, a to pozemků parc.č. 576/1 o výměře 143 419 m2, parc.č. 576/2 o výměře 104 m2, parc.č. 578 o výměře 157 m2, parc.č. 579/1 o výměře 12 m2 a parc.č. 581/1 o výměře 802 m2 ( s příslušenstvím a porosty) a staveb bez čp. na p (usnesení) Ano
18/41 27.5.2004 950 Usnesení k prodeji pozemků z majetku hl. m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní výstavby platné do roku 1991 (usnesení) Ano
18/42 27.5.2004 972 Usnesení k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 08/49 ze dne 29.5. 2003 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1853/31 v katastrálním území Podolí o výměře 415 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí domu čp. 1098, Kubištova uli (usnesení) Ano
18/43 27.5.2004 979 Usnesení k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č.08/44 ze dne 29.5.2003 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 4047/1 o výměře 215 m2 , 4047/2 o výměře 252 m2, 4047/3 o výměře 242 m2, 4047/4 o výměře 247 m2, 4047/5 o výměře 270 m2, 4047/6 o výměře 226 m2, 4047/7 o výměře 255 m2 a (usnesení) Ano
18/44 27.5.2004 054 Usnesení k revokaci usnesení ZHMP č. 34/17 ze dne 25.10.2001 k návrhu na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku č. parc. 2102/9 v katastrálním území Střešovice z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví manželů Karla a Jany Pečenkových, bytem Nad Hradním vodojemem 83, Praha 6 (protinávrh) Ne
18/44 27.5.2004 054 Usnesení k revokaci usnesení ZHMP č. 34/17 ze dne 25.10.2001 k návrhu na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku č. parc. 2102/9 v katastrálním území Střešovice z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví manželů Karla a Jany Pečenkových, bytem Nad Hradním vodojemem 83, Praha 6 (protinávrh) Ne
18/44 27.5.2004 054 Usnesení k revokaci usnesení ZHMP č. 34/17 ze dne 25.10.2001 k návrhu na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku č. parc. 2102/9 v katastrálním území Střešovice z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví manželů Karla a Jany Pečenkových, bytem Nad Hradním vodojemem 83, Praha 6 (usnesení) Ano
Celkový počet: 51
Na stránce: