Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 56
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
25.11.2004 22.zasedání (schválení programu) Ano
25.11.2004 22.zasedání (schválení programu) Ano
25.11.2004 22.zasedání (schválení programu) Ano
25.11.2004 22.zasedání (schválení programu) Ano
25.11.2004 22.zasedání (návrhový výbor) Ano
22/01 25.11.2004 366 K návrhu na poskytnutí finančního daru městu Vysoké Tatry na pomoc při odstraňování následků přírodní katastrofy (usnesení) Ano
22/02 25.11.2004 327 Usnesení k revokaci usnesení ZHMP č. 21/19 ze dne 21.10.2004 na uvolnění rezervy pro městské části Praha 14-57 vytvořené v kap.1016 rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2004 (2.kolo) (usnesení) Ano
22/03 25.11.2004 317 Usnesení k revokaci usnesení ZHMP č.19/05 ze dne 24.6.2004 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl.m.Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl.m.Prahy za rok 2003 (usnesení) Ano
22/04 25.11.2004 341 Usnesení ke shrnutí závěrů jednání se zástupci městských částí hl.m.Prahy o dotačních vztazích hl.m.Prahy k městským částem na rok 2005 a k návrhu na jejich řešení (protinávrh) Ne
22/04 25.11.2004 341 Usnesení ke shrnutí závěrů jednání se zástupci městských částí hl.m.Prahy o dotačních vztazích hl.m.Prahy k městským částem na rok 2005 a k návrhu na jejich řešení (usnesení) Ano
22/05 25.11.2004 307 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky o znaku a vlajce hlavního města Prahy a jejich užívání (usnesení) Ano
22/06 25.11.2004 334 Usnesení k návrhu souhlasu Zastupitelstva hlavního města Prahy se změnou hranic mezi městskými částmi Praha 6 a Praha - Suchdol a k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (usnesení) Ne
22/06 25.11.2004 334 Usnesení k návrhu souhlasu Zastupitelstva hlavního města Prahy se změnou hranic mezi městskými částmi Praha 6 a Praha - Suchdol a k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (usnesení) Ano
22/07 25.11.2004 285 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města, ve znění pozdějších předpisů (usnesení) Ano
22/08 25.11.2004 338 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 15 a Praha - Řeporyje (movitý majetek (usnesení) Ano
22/09 25.11.2004 319 Usnesení k volbě přísedících Městského soudu v Praze (usnesení) Ano
22/10 25.11.2004 325 Usnesení k návrhu na schválení úplatného nabytí pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (usnesení) Ano
22/11 25.11.2004 374 Usnesení ke znění novely zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (usnesení) Ano
22/12 25.11.2004 129 Usnesení k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MK ČR určenou na odstraňování povodňových škod (usnesení) Ano
22/13 25.11.2004 288 Usnesení k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 782/5 a 783/10 ( o celkové výměře 250 m2 ) v k.ú. Zličín, do vlastnictví hl. .m. Prahy (usnesení) Ano
22/14 25.11.2004 335 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí - pozemků parc.č. 197/1 a parc.č. 199/2 v k.ú. Modřany do vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci stavby č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, etapa 0008 - Protipovodňová opatření Modřany, část 31 C Nová protipovodňová opatření v oblas (usnesení) Ano
22/15 25.11.2004 340 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 4 a Praha 18 (usnesení) Ano
22/16 25.11.2004 302 Usnesení k návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 20/23 ze dne 16.9..2004 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1230/8 a parc.č. 1230/9 v kat. území Čakovice do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení) Ano
22/17 25.11.2004 293 Usnesení k návrhu zadání změny Z 1015/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (ČSOB - Radlice) (usnesení) Ano
22/18 25.11.2004 297 Usnesení k návrhu změny Z 0950/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (Silniční okruh - JVD) (usnesení) Ano
22/19 25.11.2004 299 Usnesení k návrhu změny Z 0652/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (ÚČOV - Císařský ostrov) (usnesení) Ano
22/20 25.11.2004 298 Usnesení k návrhu změny Z 0719/00 a Z 0720/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (záplavová území) (udělení slova) Ano
22/20 25.11.2004 298 Usnesení k návrhu změny Z 0719/00 a Z 0720/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (záplavová území) (udělení slova) Ano
22/20 25.11.2004 298 Usnesení k návrhu změny Z 0719/00 a Z 0720/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (záplavová území) (protinávrh) Ne
22/20 25.11.2004 298 Usnesení k návrhu změny Z 0719/00 a Z 0720/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (záplavová území) (protinávrh) Ne
22/20 25.11.2004 298 Usnesení k návrhu změny Z 0719/00 a Z 0720/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (záplavová území) (usnesení) Ano
22/21 25.11.2004 199 Usnesení k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem z grantů "PREVENCE KRIMINALITY 2004" (usnesení) Ano
22/22 25.11.2004 809 Usnesení k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2004 v kapitole 10 - Pokladní správa a v kapitole 03 - Doprava (usnesení) Ano
22/24 25.11.2004 883 Usnesení k návrhu výkupu pozemků do vlastnictví hl.m.Prahy za účelem majetkoprávního vypořádání stavby č.901 140 - Rekonstrukce ul. Broumarské (usnesení) Ano
22/24 25.11.2004 883 Usnesení k návrhu na přijetí daru objektu č.p. 171 v k.ú. Horní Maxov od Římskokatolické farnosti Smržovka, pro potřeby Ústavu sociální péče Horní Maxov (usnesení) Ano
22/25 25.11.2004 296 Usnesení k finančnímu vypořádání příspěvkové organizace ÚSP Horní Poustevna za rok 2003 (usnesení) Ano
22/26 25.11.2004 350 Usnesení k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy Ústav sociální péče Praha 4 (usnesení) Ano
22/27 25.11.2004 258 Usnesení k návrhu na posílení finančních prostředků pro MČ Praha 10 na údržbu zeleně - rekonstrukce Bezručových sadů (usnesení) Ano
22/28 25.11.2004 328 Usnesení k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2004 z kapitoly 06 - kultura formou účelové dotace pro městské části (usnesení) Ano
22/29 25.11.2004 286 Usnesení k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti KUL MHMP (Švandovo divadlo na Smíchově, NKP Vyšehrad, Městská knihovna v Praze, PIS) (usnesení) Ano
22/30 25.11.2004 241 Usnesení k návrhu změny zřizovací listiny Středního odborného učiliště, Praha 10, U Krbu 521 (usnesení) Ano
22/31 25.11.2004 177 Usnesení k návrhu změny zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Praha 5, Drtinova 3 (usnesení) Ano
22/32 25.11.2004 243 Usnesení k návrhu změny zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Praha 10, Weilova 4 (usnesení) Ano
22/33 25.11.2004 314 Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 2297/1 v kat. území Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti J 23 a.s. (usnesení) Ano
22/34 25.11.2004 268 Usnesení k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 2869/232 v k. ú. Krč z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Olejové a plynové hořáky s.r.o. (usnesení) Ano
22/35 25.11.2004 206 Usnesení k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 2381 v k. ú. Nové Město z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového spoluvlastnictví Lubora Prachaře, Jana Šejhara, Tomáše Šejhara a Marty Šejharové (usnesení) Ano
22/36 25.11.2004 300 Usnesení na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemků parc. č. 2239/4, 2239/5 a 1620/2 v k.ú. Ruzyně a pozemku parc. č. 1061/83 v k.ú. Liboc za účelem vytvoření jednoho funkčního celku s nemovitostmi žadatelů z vlastnictví hl.m.Prahy do společného jmění manželů Mgr, Vojtěcha Kociana a MUDr. E (usnesení) Ano
22/37 25.11.2004 260 Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 628/1 v kat. území Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Pankrác, a.s. (usnesení) Ano
22/38 25.11.2004 007 Usnesení k návrhu úplatného převodu části pozemků parc. č. 677/1 a parc. č. 678 v k. ú. Vinoř z vlastnictví hl. m. Prahy do společného jmění manželů Stiebitzových (usnesení) Ano
22/39 25.11.2004 264 Usnesení k úplatnému převodu pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní výstavby platné do roku 1991 (usnesení) Ano
Celkový počet: 56
Na stránce: