Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Celkový počet: 56
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
25.11.2004 22.zasedání pro
25.11.2004 22.zasedání nehlasoval
25.11.2004 22.zasedání pro
25.11.2004 22.zasedání pro
25.11.2004 22.zasedání pro
22/01 25.11.2004 366 K návrhu na poskytnutí finančního daru městu Vysoké Tatry na pomoc při odstraňování následků přírodní katastrofy pro
22/02 25.11.2004 327 Usnesení k revokaci usnesení ZHMP č. 21/19 ze dne 21.10.2004 na uvolnění rezervy pro městské části Praha 14-57 vytvořené v kap.1016 rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2004 (2.kolo) pro
22/03 25.11.2004 317 Usnesení k revokaci usnesení ZHMP č.19/05 ze dne 24.6.2004 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl.m.Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl.m.Prahy za rok 2003 pro
22/04 25.11.2004 341 Usnesení ke shrnutí závěrů jednání se zástupci městských částí hl.m.Prahy o dotačních vztazích hl.m.Prahy k městským částem na rok 2005 a k návrhu na jejich řešení pro
22/04 25.11.2004 341 Usnesení ke shrnutí závěrů jednání se zástupci městských částí hl.m.Prahy o dotačních vztazích hl.m.Prahy k městským částem na rok 2005 a k návrhu na jejich řešení pro
22/05 25.11.2004 307 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky o znaku a vlajce hlavního města Prahy a jejich užívání chyběl
22/06 25.11.2004 334 Usnesení k návrhu souhlasu Zastupitelstva hlavního města Prahy se změnou hranic mezi městskými částmi Praha 6 a Praha - Suchdol a k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů pro
22/06 25.11.2004 334 Usnesení k návrhu souhlasu Zastupitelstva hlavního města Prahy se změnou hranic mezi městskými částmi Praha 6 a Praha - Suchdol a k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů nehlasoval
22/07 25.11.2004 285 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města, ve znění pozdějších předpisů pro
22/08 25.11.2004 338 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 15 a Praha - Řeporyje (movitý majetek pro
22/09 25.11.2004 319 Usnesení k volbě přísedících Městského soudu v Praze pro
22/10 25.11.2004 325 Usnesení k návrhu na schválení úplatného nabytí pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro
22/11 25.11.2004 374 Usnesení ke znění novely zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů pro
22/12 25.11.2004 129 Usnesení k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MK ČR určenou na odstraňování povodňových škod pro
22/13 25.11.2004 288 Usnesení k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 782/5 a 783/10 ( o celkové výměře 250 m2 ) v k.ú. Zličín, do vlastnictví hl. .m. Prahy pro
22/14 25.11.2004 335 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí - pozemků parc.č. 197/1 a parc.č. 199/2 v k.ú. Modřany do vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci stavby č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, etapa 0008 - Protipovodňová opatření Modřany, část 31 C Nová protipovodňová opatření v oblas pro
22/15 25.11.2004 340 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 4 a Praha 18 pro
22/16 25.11.2004 302 Usnesení k návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 20/23 ze dne 16.9..2004 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1230/8 a parc.č. 1230/9 v kat. území Čakovice do vlastnictví hl.m. Prahy pro
22/17 25.11.2004 293 Usnesení k návrhu zadání změny Z 1015/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (ČSOB - Radlice) pro
22/18 25.11.2004 297 Usnesení k návrhu změny Z 0950/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (Silniční okruh - JVD) pro
22/19 25.11.2004 299 Usnesení k návrhu změny Z 0652/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (ÚČOV - Císařský ostrov) zdržel se
22/20 25.11.2004 298 Usnesení k návrhu změny Z 0719/00 a Z 0720/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (záplavová území) chyběl
22/20 25.11.2004 298 Usnesení k návrhu změny Z 0719/00 a Z 0720/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (záplavová území) pro
22/20 25.11.2004 298 Usnesení k návrhu změny Z 0719/00 a Z 0720/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (záplavová území) chyběl
22/20 25.11.2004 298 Usnesení k návrhu změny Z 0719/00 a Z 0720/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (záplavová území) chyběl
22/20 25.11.2004 298 Usnesení k návrhu změny Z 0719/00 a Z 0720/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (záplavová území) chyběl
22/21 25.11.2004 199 Usnesení k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem z grantů "PREVENCE KRIMINALITY 2004" proti
22/22 25.11.2004 809 Usnesení k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2004 v kapitole 10 - Pokladní správa a v kapitole 03 - Doprava zdržel se
22/24 25.11.2004 883 Usnesení k návrhu výkupu pozemků do vlastnictví hl.m.Prahy za účelem majetkoprávního vypořádání stavby č.901 140 - Rekonstrukce ul. Broumarské pro
22/24 25.11.2004 883 Usnesení k návrhu na přijetí daru objektu č.p. 171 v k.ú. Horní Maxov od Římskokatolické farnosti Smržovka, pro potřeby Ústavu sociální péče Horní Maxov pro
22/25 25.11.2004 296 Usnesení k finančnímu vypořádání příspěvkové organizace ÚSP Horní Poustevna za rok 2003 pro
22/26 25.11.2004 350 Usnesení k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy Ústav sociální péče Praha 4 pro
22/27 25.11.2004 258 Usnesení k návrhu na posílení finančních prostředků pro MČ Praha 10 na údržbu zeleně - rekonstrukce Bezručových sadů pro
22/28 25.11.2004 328 Usnesení k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2004 z kapitoly 06 - kultura formou účelové dotace pro městské části pro
22/29 25.11.2004 286 Usnesení k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti KUL MHMP (Švandovo divadlo na Smíchově, NKP Vyšehrad, Městská knihovna v Praze, PIS) pro
22/30 25.11.2004 241 Usnesení k návrhu změny zřizovací listiny Středního odborného učiliště, Praha 10, U Krbu 521 nehlasoval
22/31 25.11.2004 177 Usnesení k návrhu změny zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Praha 5, Drtinova 3 pro
22/32 25.11.2004 243 Usnesení k návrhu změny zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Praha 10, Weilova 4 pro
22/33 25.11.2004 314 Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 2297/1 v kat. území Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti J 23 a.s. pro
22/34 25.11.2004 268 Usnesení k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 2869/232 v k. ú. Krč z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Olejové a plynové hořáky s.r.o. pro
22/35 25.11.2004 206 Usnesení k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 2381 v k. ú. Nové Město z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového spoluvlastnictví Lubora Prachaře, Jana Šejhara, Tomáše Šejhara a Marty Šejharové pro
22/36 25.11.2004 300 Usnesení na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemků parc. č. 2239/4, 2239/5 a 1620/2 v k.ú. Ruzyně a pozemku parc. č. 1061/83 v k.ú. Liboc za účelem vytvoření jednoho funkčního celku s nemovitostmi žadatelů z vlastnictví hl.m.Prahy do společného jmění manželů Mgr, Vojtěcha Kociana a MUDr. E pro
22/37 25.11.2004 260 Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 628/1 v kat. území Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Pankrác, a.s. nehlasoval
22/38 25.11.2004 007 Usnesení k návrhu úplatného převodu části pozemků parc. č. 677/1 a parc. č. 678 v k. ú. Vinoř z vlastnictví hl. m. Prahy do společného jmění manželů Stiebitzových pro
22/39 25.11.2004 264 Usnesení k úplatnému převodu pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní výstavby platné do roku 1991 pro
Celkový počet: 56
Na stránce: