Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 66
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
27.1.2005 .zasedání (změna programu) Ne
27.1.2005 .zasedání (změna programu) Ano
27.1.2005 .zasedání (změna programu) Ne
27.1.2005 .zasedání (schválení programu) Ano
27.1.2005 .zasedání (návrhový výbor) Ano
24/01 27.1.2005 359 Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu spoluvlastnického podílu a bezúplatného nabytí pozemků na stavbě č. 0225 "TI pro 90 b.j. Praha 10 Uhříněves - Sluneční město" do vlastnictví hl.m.Prahy (usnesení) Ano
24/02 27.1.2005 377 Usnesení k návrhu na schválení úplatného nabytí spoluvlastnického podílu a bezúplatného nabytí pozemků na stavbě č. 0177 "TI pro 28 b.j. Praha 15, Uhříněves - U Rybníka" do vlastnictví hl. m. Prahy (usnesení) Ano
24/03 27.1.2005 148 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 1230/3 o výměře 77 m2 a č. parc. 1240/3 o výměře 52 m2 v kat. území Čakovice do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení) Ano
24/04 27.1.2005 387 Usnesení k návrhu na schválení úplatného nabytí spoluvlastnického podílu na stavbě č. 0178 "TI pro 40 b.j. Kolovraty - Do Lipan", Praha 22 do vlastnictví hl. m. Prahy (usnesení) Ano
24/05 27.1.2005 089 Usnesení k návrhu na schválení bezúplatného nabytí pozemků a úplatného nabytí spoluvlastnického podílu na stavbě "TI pro 14 b.j. Praha 8, Dolní Chabry - V Americe" do vlastnictví hl.m.Prahy (usnesení) Ano
24/06 27.1.2005 420 Usnesení k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 644/4 o výměře 13 m2 v kat. území Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů Ing. Jiřího a Jiřiny Halířových, oba bytem Ohradní 1342, Praha 4 (usnesení) Ano
24/07 27.1.2005 430 Usnesení k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 901 v k.ú. Střešovice o výměře 7.244 m2 z vlastnictví HMP do vlastnictví společnosti Sadov reality s.r.o. se sídlem Politických vězňů 1597/19, Praha 1 (usnesení) Ano
24/08 27.1.2005 422 Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 25/1, 25/3, 25/5 a 29/1 v k.ú. Radlice z vlastnictví HMP do vlastnictví spol. Centrum Radlická a.s. (usnesení) Ano
24/09 27.1.2005 458 Usnesení k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 1260/5 a 1260/6 a rozestavěné budovy bývalého zahradnictví v k.ú. Jinonice (usnesení) Ano
24/10 27.1.2005 895 Usnesení návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 4137/312, 4137/313, 4137/314 a 4137/315 v kat. území Modřany z vlastnictví obce hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti STEGO INVEST s r.o., se sídlem Liberec 11, Londýnská 51/2 (usnesení) Ano
24/11 27.1.2005 419 Usnesení k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3733/1 o výměře 32 m2 v kat. území Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů Jaroslava a Renaty Kaslových, oba bytem Praha 2, Václavská 18 (usnesení) Ano
24/12 27.1.2005 375 Usnesení k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 178 v k. ú. Krč z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Linke, spol. s r.o. (usnesení) Ano
24/13 27.1.2005 436 Usnesení k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 21 k.ú. Hostivař o výměře 35 m2 z vlastnictví HMP do SJM Petra a Petry Orálkových (usnesení) Ano
24/14 27.1.2005 408 Usnesení k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 332/2 v k. ú. Braník z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti AT DEVELOPMENT a.s. (usnesení) Ano
24/15 27.1.2005 421 Usnesení k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 2183/40 k.ú. Žižkov o výměře 260 m2 a části pozemku parc. č. 4483 k.ú. Žižkov o výměře 43 m2 z vlastnictví HMP do vlastnictví společnosti IMADOS, a.s. (usnesení) Ano
24/16 27.1.2005 415 Usnesení k schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku parc. č. 2811/8 o výměře 126 m2 a pozemku parc. č. 3068/3 o výměře 5 m2 v k.ú. Dejvice z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví společnosti IKL, a.s. se sídlem Praha 6, Na Kocínce 207/1 (usnesení) Ano
24/17 27.1.2005 431 Usnesení k návrhu na úplatný převod objektu čp. 267 na pozemku parc.č. 1351, včetně pozemku parc.č. 1351 o výměře 194 m2 a pozemku parc.č. 1352 o výměře 892 m2 v k. ú. Troja (usnesení) Ano
24/18 27.1.2005 140 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí pozemku p.č. 972/10 k.ú. Písnice pro realizaci stavby č. 0132 TV Točná, etapa 0001 - IS Cholupice (usnesení) Ano
24/19 27.1.2005 459 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 274/7 o výměře 185 m2 v k.ú. Křeslice ze SJM Josefa Dvořáka a Jaroslavy Dvořákové do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení) Ano
24/20 27.1.2005 376 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 938 v k.ú. Satalice ze spoluvlastnictví fyzických osob dle LV 516 do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 3136 TV Satalice, a úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 319/8 v k.ú. Lochkov z vlastnictví Jiřího Seidla do (usnesení) Ano
24/21 27.1.2005 433 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Křeslice z vlastnictví Jaroslava Černého (usnesení) Ano
24/22 27.1.2005 331 Usnesení k návrhu na úplatný převod pozemků par.č.4449/39, 4449/41, 4365/46, 4367/26, 4377/19, 3676/3, 4377/16, 4449/44, 4451/9, 4451/10, 4451/11, 4451/12, 4377/21, 4377/22, 4377/24 a 4377/15 v k.ú. Horní počernice do vlastnictví hl. m. Prahy pro stavbu č.0083-Horní Počernice - ČOV Svépravice (usnesení) Ano
24/23 27.1.2005 443 Usnesení k návrhu na bezúplatný převod vlastnictví pozemků parc. č. 1821/3, parc. č. 1821/4 a parc. č. 1821/9 k.ú. Hostivař z vlastnictví České republiky - Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy (usnesení) Ano
24/24 27.1.2005 460 Usnesení k návrhu na revokaci usnesení č. 07/35 z 24.4.2003 na úplatný převod pozemků parc.č. 1040/20 a 1040/169 k.ú. Hlubočepy z vlastnictví bytů a společných částí domu čp. 900 k.ú. Hlubočepy (usnesení) Ano
24/25 27.1.2005 447 Usnesení k návrhu na revokaci bodu 16 přílohy č. 1 k usnesení 20/83 ze dne 16.9.2004 k prodeji pozemků z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 (usnesení) Ano
24/26 27.1.2005 462 Usnesení k návrhu na zrušení usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/51 z 20.12.2001, č. 40/48 z 4.4.2002 a k návrhu na směnu pozemků parc. č. 5093/4 o výměře 1 188 m2 k.ú. Smíchov a pozemku parc. č. 425 o výměře 4 156 m2 k.ú. Holešovice, oba ve vlastnictví hlavního města Prahy za pozemky parc. č. 848/ (usnesení) Ano
24/27 27.1.2005 444 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 4, Praha 5, Praha 8, Praha 10, Praha (usnesení) Ano
24/28 27.1.2005 446 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 2, Praha 5 a Praha 6 (usnesení) Ano
24/29 27.1.2005 445 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 4 a Praha - Libuš (usnesení) Ano
24/30 27.1.2005 358 Usnesení k úplatnému převodu pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 (usnesení) Ano
24/31 27.1.2005 465 Usnesení k návrhu na určení zástupců a náhradníků za zástupce hl.m. Prahy na valných hromadách akciových společností, ve kterých má hl.m. Praha majetkový podíl (usnesení) Ano
24/32 27.1.2005 082 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad (usnesení) Ano
24/33 27.1.2005 411 Usnesení K návrhu na schválení vzdání se práva převodu pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (usnesení) Ano
24/34 27.1.2005 439 Usnesení k návrhu na schválení vzdání se práva převodu pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (usnesení) Ano
24/35 27.1.2005 357 Usnesení k návrhu na úplatný převod vlastnictví nemovitosti, a to stavby skladové vícepodlažní haly bez čp., postavené na pozemku parc.č. 13/10 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Petra Hrbka, Slovanská 1343, Brandýs nad Labem Stará Boleslav (usnesení) Ano
24/36 27.1.2005 464 Usnesení k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy (usnesení) Ano
24/37 27.1.2005 438 Usnesení k návrhu na zařazení výnosů daně z nemovitostí převedených v závěru roku 2004 hl.m.Praze do finančního vypořádání za rok 2004 s městskými částmi a k návrhu na poskytnutí zálohy na finanční vypořádání za rok 2004 městským částem hl.m.Prahy (usnesení) Ano
24/38 27.1.2005 407 Usnesení k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury na rok 2005 (udělení slova) Ano
24/38 27.1.2005 407 Usnesení k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury na rok 2005 (udělení slova) Ano
24/38 27.1.2005 407 Usnesení k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury na rok 2005 (udělení slova) Ano
24/38 27.1.2005 407 Usnesení k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury na rok 2005 (protinávrh - zmatečné) Ne
24/38 27.1.2005 407 Usnesení k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury na rok 2005 (protinávrh) Ne
24/38 27.1.2005 407 Usnesení k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury na rok 2005 (procedurální návrh) Ne
24/38 27.1.2005 407 Usnesení k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury na rok 2005 (protinávrh) Ne
24/38 27.1.2005 407 Usnesení k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury na rok 2005 (protinávrh) Ne
Celkový počet: 66
Na stránce: