Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 83
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
1.9.2005 30. zasedání (zařazení tisku-zmatečné) Ne
1.9.2005 30. zasedání (zařazení tisku) Ne
1.9.2005 30. zasedání (zařazení tisku) Ano
1.9.2005 30. zasedání (zařazení tisku) Ano
1.9.2005 30. zasedání (schválení programu) Ano
1.9.2005 30. zasedání (návrhový výbor) Ano
30/01 1.9.2005 899 Návrh na volbu člena rady HMP (usnesení) Ano
30/02 1.9.2005 893 Usnesení k rozpracování usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/04 a 29/06 ze dne 23. 6.2005 - podmínky pro realizaci projektů předložených v 1. kole výzev v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha městskými částmi hl. m. Prahy a úprava rozpočtu hl. m. Prahy (usnesení) Ano
30/03 1.9.2005 781 Usnesení k návrhu na financování projektů prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v hl. m. Praze z rozpočtu MŠMT ČR (usnesení) Ano
30/04 1.9.2005 858 Usnesení k návrhu na finanční neinvestiční dotaci na projekt terénního programu a kontaktního centra pro romské uživatele drog v hlavním městě Praze (usnesení) Ano
30/05 1.9.2005 749 Usnesení k návrhu na úpravu rozpočtu r. 2005, kap. 0619 (usnesení) Ano
30/06 1.9.2005 845 Usnesení k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2005 v kap. 01 a 08 (usnesení) Ano
30/07 1.9.2005 854 Usnesení k návrhu zadání změny Z 1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (revize ÚP SÚ hl.m.Prahy) (usnesení) Ano
30/08 1.9.2005 855 Usnesení k návrhu změny Z 1015/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (ČSOB Radlická) (usnesení) Ano
30/09 1.9.2005 830 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění vyhláška č.32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (změny Z0652/00, Z0719/00, Z0720/00 a Z950/00) (usnesení) Ano
30/10 1.9.2005 809 Usnesení ke smlouvě mezi SFRB a MHMP o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu "DPS Novovysočanská" (usnesení) Ano
30/11 1.9.2005 778 Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 583/93, 583/94, 583/95, 583/100, 583/13, vše v k.ú. Háje o celkové výměře 108.776 m2 vlastníkovi sousedních pozemků společnosti Skanska Program Domov s.r.o. se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 100 05, IČ 25129899 za cenu (protinávrh) Ne
30/11 1.9.2005 778 Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 583/93, 583/94, 583/95, 583/100, 583/13, vše v k.ú. Háje o celkové výměře 108.776 m2 vlastníkovi sousedních pozemků společnosti Skanska Program Domov s.r.o. se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 100 05, IČ 25129899 za cenu (usnesení) Ano
30/12 1.9.2005 846 Usnesení k revokaci usnesení ZHMP č. 29/17 z 23. 6. 2005 k návrhu na uvolnění rezervy vytvořené v kapitole 01 rozpočtu hl.m.Prahy na rekonstrukci úřadů MČ (usnesení) Ano
30/13 1.9.2005 822 Usnesení k návrhu na úplatný převod vlastnictví nemovitostí - administrativní budovy čp. 320, Argentinská 34, Praha 7 a pozemků parc. č. 771 a parc. č. 772, vše k.ú. Holešovice z vlastnictví hlavního městě Praha do vlastnictví INTECHA spol. s r.o. za smluvní cenu ve výši 1.462.000,- Kč (usnesení) Ano
30/14 1.9.2005 861 Usnesení k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ na provoz Sborů dobrovolných hasičů (usnesení) Ano
30/15 1.9.2005 797 Usnesení k revokaci usnesení ZHMP č. 25/11 ze dne 24.2.2005 k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2005 (usnesení) Ano
30/16 1.9.2005 850 Usnesení k revokaci usnesení ZHMP č. 27/11 ze dne 28.4. 2005 k požadavkům městských částí hl.m. Prahy na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2004 (popř. v roce 2003, 2002) k využití v roce 2005 (usnesení) Ano
30/17 1.9.2005 829 Usnesení k revokaci usnesení ZHMP č.28/10 ze dne 26.5.2005 ke změně účelovosti a uvolnění dotací z rozpočtu hl.m.Prahy v kap. 06 na městské části Praha 3, Praha 5, Praha 8, Praha 14, Praha 16, Praha 18, Klánovice, Kolovraty, Křeslice,Lysolaje, Štěrboholy, Újezd a Zbraslav (usnesení) Ano
30/18 1.9.2005 816 Usnesení ve věci veřejné sbírky konané OS Sdružení občanské pomoci, U Dubu 1614/3, Praha 4 (usnesení) Ano
30/19 1.9.2005 847 Usnesení k uvolnění účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha - Běchovice na opravy havarijního stavu v objektu ZŠ ve výši 350 tis. Kč z rezervy pro MČ vytvořené v kapitole 10 (usnesení) Ano
30/20 1.9.2005 449 Usnesení k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem z grantů "PREVENCE KRIMINALITY 2005" (usnesení) Ano
30/21 1.9.2005 848 Usnesení k poskytnutí neinvestiční dotace partnerům projektů odboru školství MHMP z podpory Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3) regionu NUTS II hl.m.Praha (usnesení) Ano
30/22 1.9.2005 676 Usnesení k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti OMT MHMP (usnesení) Ano
30/23 1.9.2005 672 Usnesení k návrhu změny zřizovací listiny Středního odborného učiliště a Učiliště, Praha-Čakovice, Ke Stadionu 623. (usnesení) Ano
30/24 1.9.2005 623 Usnesení k návrhu změny zřizovací listiny Středního odborného učiliště elektrotechnického, Praha 9-Vysočany, Novovysočanská 48/280 (usnesení) Ano
30/25 1.9.2005 837 Usnesení k návrhu změny zřizovací listiny Gymnázia, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 (usnesení) Ano
30/26 1.9.2005 808 Usnesení k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2005 z kapitoly 0619 formou účelové dotace pro městskou část Praha 4 (usnesení) Ano
30/27 1.9.2005 817 Usnesení k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Hudební divadlo v Karlíně (usnesení) Ano
30/28 1.9.2005 843 Usnesení k návrhu na změnu zřizovací listiny TSK hl.m. Prahy (usnesení) Ano
30/29 1.9.2005 844 Usnesení k návrhu na přijetí účelové investiční dotace ze SFDI na financování oprav a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2005 o tuto dotaci (usnesení) Ano
30/30 1.9.2005 728 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví hl. m. Prahy za účelem vypořádání stavby č. 0027 - Štěrboholská radiála - 2. stavba (usnesení) Ano
30/31 1.9.2005 729 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví hl. m. Prahy za účelem výstavby Městského okruhu - stavby č. 0079 - Špejchar - Pelc/Tyrolka. (usnesení) Ano
30/32 1.9.2005 648 Usnesení k návrhu poskytnutí daru občanským sdružením Association club Sparta Praha a SaBaT Praha , za účelem majetkoprávního vypořádání stavby č. 0079 - Špejchar - Pelc/Tyrolka. (usnesení) Ano
30/33 1.9.2005 836 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1929/3 o výměře 528 m2 v k.ú. Bubeneč ze společného jmění manželů Ing. Františka Čermáka a Ing. Vlasty Čermákové do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení) Ano
30/34 1.9.2005 864 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2006 k.ú. Dejvice o výměře 9 7040 m2 z vlastnictví pana Jaroslava Pavlase a pana Antonína Hrubeše do vlastnictví hl.m.Prahy (usnesení) Ano
30/35 1.9.2005 876 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1929/4 o výměře 528 m2 v k.ú. Bubeneč z vlastnictví Valentina Kuchaře do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení) Ano
30/36 1.9.2005 875 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1929/2 v k.ú. Bubeneč z vlastnictví Ing. Vladimíra Průši do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení) Ano
30/37 1.9.2005 841 Usnesení k uvolnění dotací z rozpočtu hl.m.Prahy v kapitole 02 na městské části Praha 19, Praha - Klánovice, Praha - Šeberov, Praha - Březiněves a Praha - Čakovice (usnesení) Ano
30/38 1.9.2005 840 Usnesení ke změně účelovosti investiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy městské části Praha - Dolní Počernice (usnesení) Ano
30/39 1.9.2005 813 Usnesení k návrhu na navýšení neinvestiční dotace z poplatku za ukládání odpadu na skládku .A.S.A. Ďáblice městským částem Praha Ďáblice a Praha - Březiněves o inflaci roku 2004 (usnesení) Ano
30/40 1.9.2005 835 Usnesení k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb (usnesení) Ano
30/41 1.9.2005 865 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Krásná Lípa pro potřeby Ústavu sociální péče Krásná Lípa (usnesení) Ano
30/42 1.9.2005 866 Usnesení k návrhu zřizovacích listin příspěvkových organizací hlavního města Prahy v působnosti odboru SOC MHMP (usnesení) Ano
30/43 1.9.2005 754 Usnesení k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1210/31 v kat. území Háje o výměře 157 m2 z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví DGC a.s., se sídlem Praha 5, Na Hřebenkách 21 (usnesení) Ano
Celkový počet: 83
Na stránce: