Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 45
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
28.2.2008 14. zasedání (návrhový výbor) Ano
28.2.2008 14. zasedání (schválení programu) Ano
1 28.2.2008 591 Návrh úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2008 (usnesení k Z-591) Ano
2 28.2.2008 590 Návrh na financování projektů specifické protidrogové prevence „Zdravé město Praha 2008“ (usnesení k Z-590) Ano
3 28.2.2008 619 Návrh na zařazení projektů prevence kriminality do programu MV „Krajský program prevence kriminality 2008“ (usnesení k Z-619) Ano
4 28.2.2008 575 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (usnesení k Z-575) Ano
5 28.2.2008 605 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Třeboradice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy (usnesení k Z-605) Ano
6 28.2.2008 672 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Záběhlice a k.ú. Bohnice z vlastnictví ČR - Pražská kanalizace a vodní toky st. p. v "likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy (usnesení k Z-672) Ano
7 28.2.2008 647 Návrh na prodej objektu č.p. 3163, Průběžná 80a, Praha 10 včetně pozemků parc. č. 3404/5, 3404/6, 3404/7, 3404/8, 3404/9 a 3404/15 o výměře 778 m2 v k.ú. Strašnice (usnesení k Z-647) Ano
8 28.2.2008 635 Návrh úplatného převodu pozemků parc. č. 1492 a 1586, oba v k.ú. Dolní Počernice o celkové výměře 24.334 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti GO biz s.r.o. (usnesení k Z-635) Ano
9 28.2.2008 587 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1495/1, k.ú. Dolní Počernice o výměře 11 825 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti PRO-SIN, s.r.o. se sídlem Roztoky, U Háje 1451, okres Praha- západ (usnesení k Z-587) Ano
10 28.2.2008 572 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 434/43 o výměře 670 m2, k.ú. Motol do podílového spoluvlastnictví Ing. Jarmily Vohradské a Ing. Tomáše Vohradského a pozemku parc.č. 434/42 o výměře 810 m2, k.ú. Motol do vlastnictví Mgr. Olgy Vondrové (usnesení k Z-572) Ano
11 28.2.2008 513 Návrh na schválení úplatného převodu id. podílu 29/72 pozemků parc. č. 4718 o výměře 273 m2 a 4719 o výměře 280 m2 v k.ú. Smíchov (celková výměra 553 m2), z podílového spoluvlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spoluvlastníka spol. AKRO property, s.r.o. (usnesení k Z-513) Ano
12 28.2.2008 490 Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 915/11 o výměře 175 m2 v k.ú. Radotín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví manželů MUDr. Miroslava a MUDr. Daniely Rejchrtových (usnesení k Z-490) Ano
13 28.2.2008 628 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 805/30 o výměře 93 m2 v kat. území Kunratice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Václava Opatrného (usnesení k Z-628) Ano
14 28.2.2008 541 Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 980/3 v k.ú. Vršovice o výměře 64 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. S-PROPERTY s.r.o. (usnesení k Z-541) Ano
15 28.2.2008 488 Návrh na úplatný převod pozemků pod garážemi parc. č. 182/2 o výměře 27 m2, 182/3 o výměře 22 m2, 182/5 o výměře 26 m2, 182/6 o výměře 25 m2, 182/7 o výměře 27 m2 vše v k.ú. Radlice o celkové výměře 127 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů garáží (usnesení k Z-488) Ano
16 28.2.2008 648 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1475/244 o výměře 20 m2, k.ú. Košíře z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM manželů Ing. Petra Vandy, bytem Vlastina 532/13, 161 00 Praha 6 a Anny Vandové, bytem Hillebrantova 1076/4, 150 00 Praha 5 (usnesení k Z-648) Ano
17 28.2.2008 116 Návrh na úplatný převod komunikačního vedení a zařízení vybudovaného hlavním městem Praha do vlastnictví Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (usnesení k Z-116) Ano
18 28.2.2008 636 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 461/6 v k.ú. Újezd nad Lesy a pozemku PK 254 v k.ú. Libuš do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-636) Ano
19 28.2.2008 637 Návrh na úplatné nabytí částí pozemku parc. č. 846/2 v k.ú. Písnice do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-637) Ano
20 28.2.2008 660 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-660) Ano
21 28.2.2008 661 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-661) Ano
22 28.2.2008 601 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů FEU MHMP (usnesení k Z-601) Ano
23 28.2.2008 586 Návrh na převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy pro rok 2007 do rozpočtu hl.m. Prahy pro rok 2008 na program OPPA a projekty MČ v rámci JPD 3 (usnesení k Z-586) Ano
24 28.2.2008 611 Návrh na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2008 (usnesení k Z-611) Ano
25 28.2.2008 576 Návrh na úpravu rozpočtu v kap. 04 Školství, mládež a samospráva v roce 2008 (usnesení k Z-576) Ano
26 28.2.2008 560 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace partnerům projektů odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP z podpory Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3) regionu NUTS 2 hl. m. Praha (usnesení k Z-560) Ano
27 28.2.2008 604 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2723 o výměře 1 087 m2 v k.ú. Ruzyně z vlastnictví společnosti České aerolinie a.s., Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-604) Ano
28 28.2.2008 551 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Hudební škola hlavního města Prahy, Praha 3, Komenského náměstí 9 v působnosti SMT MHMP (usnesení k Z-551) Ano
29 28.2.2008 607 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19, v působnosti SMT MHMP (usnesení k Z-607) Ano
30 28.2.2008 588 Návrh Územně analytických podkladů – kraj hl.m. Praha (usnesení k Z-588) Ano
31 28.2.2008 935 Návrh na ukončení přijímání podnětů na pořízení změn Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (usnesení k Z-935) Ano
32 28.2.2008 405 Návrh na schválení vypořádání práva stavby formou úplatného převodu vlastnictví pozemků pod stavbami rodinných domů a ploch k nim funkčně příslušných v katastrálním území Břevnov z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví majitelů rodinných domů (usnesení k Z-405) Ano
33 28.2.2008 369 Návrh na úplatný převod pozemků parc. č. 1732/2 (21 m2), 1732/3 (15 m2), 1743/1 (19 m2) a 1743/2 (22 m2) zastavěných garážemi a pozemku souvisejícího parc. č. 1732/1 (65 m2) sloužícího jako vjezd ke garážím vše v k.ú. Košíře z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků garáží (usnesení k Z-369) Ano
34 28.2.2008 603 Návrh na úplatný převod pozemků kat. území Modřany, parc. č. 4400/716 (12 m2), 4400/717 (12 m2), 4400/720 (15 m2) a 4400/721 (15 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví BD Rakovského 3139 a 3140 (usnesení k Z-603) Ano
35 28.2.2008 555 Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 (usnesení k Z-555) Ano
36 28.2.2008 609 Návrh na zvýšení rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2008 o účelový investiční transfer ze SFDI na financování výstavby a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic pro OMI MHMP (usnesení k Z-609) Ano
37 28.2.2008 662 Návrh na přijetí účelové investiční i neinvestiční dotace ze SFDI na financování oprav a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2008 o tuto dotaci (usnesení k Z-662) Ano
38 28.2.2008 548 Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu pro státní organizaci Správa železniční dopravní cesty,s.o., na opravu zabezpečovacího zařízení mezi žst. Praha - Bráník a žst. Praha - Modřany ke zprovoznění infrastruktury v žst. Praha - Modřany v rámci stavby č.9514 KOMOKO (usnesení k Z-548) Ano
39 28.2.2008 475 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví nemovitostí, nezbytných pro realizaci stavby č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část B - hloubený tunel) do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-475) Ano
40 28.2.2008 464 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 43/49 ze dne 27.6.2002 k návrhu na úplatné nabytí pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy v souvislosti s realizací stavby č. 0053 Vysočanská radiála (usnesení k Z-464) Ano
41 28.2.2008 577 Návrh na uvolnění finančních prostředků hl.m. Prahy na rok 2008 z kapitoly 06 – kultura formou účelové dotace pro městské části (usnesení k Z-577) Ano
42 28.2.2008 630 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 2225/136 v k.ú. Záběhlice ve vlastnictví ĆR - Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, organizační složka státu, do vlastnictví hlavního města Prahy (usnesení k Z-630) Ano
43 28.2.2008 673 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy v působnosti odboru SOC MHMP Městské nemocnice následné péče (usnesení k Z-673) Ano
Celkový počet: 45
Na stránce: