Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 57
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
21.12.2006 2. zasedání (zařazení tisku) Ano
21.12.2006 2. zasedání (zařazení tisku) Ano
21.12.2006 2. zasedání (schválení programu) Ano
21.12.2006 2. zasedání (návrhový výbor) Ano
1 21.12.2006 834 Návrh personálního obsazení výborů ZHMP (usnesení k Z-834) Ano
2 21.12.2006 732 Usnesení ke změně účelu zůstatků investičních dotací poskytnutých MČ Praha - Libuš usnesením ZHMP č. 37/09 ze dne 27.4.2006 a (usnesení k Z-732) Ano
3 21.12.2006 019 Usnesení k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2006 v návaznosti na snížení účelové investiční dotace z rozpočtu (usnesení k Z-019) Ano
4 21.12.2006 774 Usnesení k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2006 v návaznosti na snížení účelové investiční dotace z rozpočtu (usnesení k Z-774) Ano
5 21.12.2006 782 Usnesení k návrhu na změnu části půjčky poskytnuté MČ Praha - Dolní Měcholupy na akci JPD 2 - Pořízení úpravy parku D. Měcholupy (usnesení k Z-782) Ano
6 21.12.2006 848 Usnesení k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Klánovice na financování projektu JPD2 (usnesení k Z-848) Ano
7 21.12.2006 851 Usnesení k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 20 na financování akce Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné (procedurální návrh) Ne
7 21.12.2006 851 Usnesení k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 20 na financování akce Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné (usnesení k Z-851) Ano
8 21.12.2006 792 Usnesení k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2006 o účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva (usnesení k Z-792) Ano
9 21.12.2006 832 Usnesení k závěrečné zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 2005 (usnesení k Z-832) Ano
10 21.12.2006 868 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (změny Z 0637/04 a Z 01524/00) (usnesení k Z-868) Ano
10 21.12.2006 868 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (změny Z 0637/04 a Z 01524/00) (usnesení k Z-868) Ano
10 21.12.2006 868 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (změny Z 0637/04 a Z 01524/00) (usnesení k Z-868) Ano
11 21.12.2006 825 Usnesení k volbě členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Praha (udělení slova) Ne
11 21.12.2006 825 Usnesení k volbě členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Praha (protinávrh k Z-825 - zmatečné) Ne
11 21.12.2006 825 Usnesení k volbě členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Praha (protinávrh k Z-825) Ne
11 21.12.2006 825 Usnesení k volbě členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Praha (usnesení k Z-825) Ano
12 21.12.2006 768 Návrh na schválení akcí (projektů) doporučených k uzavření smlouvy o financování akce z 3. kola Výzvy k předkládání akcí (projektů) v Grantovém schématu na podporu rozvoje malého a středního podnikání v rámci opatření 2.2.1. JPD 2 regionu soudržnosti Praha (usnesení k Z-768) Ano
13 21.12.2006 810 Žádosti o finanční podporu předložené ve 4. výzvě v rámci grantového schématu opatření 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí JPD pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha (usnesení k Z-810) Ano
13 21.12.2006 810 Žádosti o finanční podporu předložené ve 4. výzvě v rámci grantového schématu opatření 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí JPD pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha (usnesení k Z-810) Ano
14 21.12.2006 778 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů – oblast sociálních služeb a pomoci v hmotné nouzi (usnesení k Z-778) Ano
15 21.12.2006 789 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů - oblast sociálně-právní ochrany dětí Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m (usnesení k Z-789) Ano
16 21.12.2006 814 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (usnesení k Z-814) Ano
17 21.12.2006 764 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zákonem č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem aut (usnesení k Z-764) Ano
18 21.12.2006 769 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vydáním zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí (usnesení k Z-769) Ano
19 21.12.2006 823 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o školských obvodech základních škol (usnesení k Z-823) Ano
20 21.12.2006 796 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území Prahy (usnesení k Z-796) Ano
21 21.12.2006 855 Usnesení k návrhu stanoviska Zastupitelstva hl.m. Prahy k usnesení ze setkání starostů městských částí hl.m. Prahy, Praha 1 - 22 ze dne 12.12.2006 (protinávrh k Z-855) Ne
21 21.12.2006 855 Usnesení k návrhu stanoviska Zastupitelstva hl.m. Prahy k usnesení ze setkání starostů městských částí hl.m. Prahy, Praha 1 - 22 ze dne 12.12.2006 (usnesení k Z-855) Ano
22 21.12.2006 811 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 40/05 ze dne 14.9.2006 k návrhu na zřízení nadačního fondu „Bezpečná Praha“ (usnesení k Z-811) Ano
23 21.12.2006 813 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze (usnesení k Z-813) Ano
24 21.12.2006 853 Usnesení k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 30/43, odst. III. ze dne 31.5.2001 a k návrhu na zmocnění pro Radu hlavního města Prahy (usnesení k Z-853) Ano
21.12.2006 2. zasedání (změna programu) Ano
25 21.12.2006 800 Usnesení k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - městská infrastruktura na rok 2006 (usnesení k Z-800) Ano
26 21.12.2006 793 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2373/15 o výměře 212 m2 a 2481/11 o výměře 132 m2 (původně součást PK 810) oba k.ú. Kunratice z podílového spoluvlastnictví pana Václava Krumra a paní Hany Pelantové do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-793) Ano
27 21.12.2006 852 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1280/3 (dříve PK 95/1) k.ú. Běchovice o výměře 16 070 m2 z podílového spoluvlastnictví paní Jaroslavy Pilařové, paní Markéty Dusilové a pana Jaroslava Soustružníka do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-852) Ano
28 21.12.2006 702 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace partnerům projektů odboru školství MHM P z podpory JPD pro Cíl 3 (JPD 3) regionu NUTS II. hl.m. Praha (usnesení k Z-702) Ano
29 21.12.2006 145 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v roce 2006 o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT (usnesení k Z-145) Ano
30 21.12.2006 804 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v roce 2006 o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT (usnesení k Z-804) Ano
31 21.12.2006 799 Usnesení k úpravě rozpočtu na rok 2006 v kapitole 04 (usnesení k Z-799) Ano
32 21.12.2006 719 Usnesení k vyúčtování výsledků hospodaření Obchodní akademie, Praha 4, Svatoslavova 333, za roky 2004 a 2005 (usnesení k Z-719) Ano
33 21.12.2006 703 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 (usnesení k Z-703) Ano
34 21.12.2006 761 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace „Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování“, Praha 5, Na Zlíchova 19 (usnesení k Z-761) Ano
35 21.12.2006 817 Návrh na určení zástupců a náhradníků za zástupce hl.m. Prahy na valných hromadách akciových společností, ve kterých má hl.m. Praha majetkový podíl (usnesení k Z-817) Ano
36 21.12.2006 791 Návrh přerozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z  Ministerstva kultury určené na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2006 (usnesení k Z-791) Ano
37 21.12.2006 783 Návrh na navýšení účelové dotace - grantu divadelnímu spolku Kašpar, o.s., a úpravu rozpočtu kap.0619 (Udělení slova) Ano
Celkový počet: 57
Na stránce: