Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 52
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
19.2.2009 24. zasedání (návrhový výbor) Ano
19.2.2009 24. zasedání (zařazení tisku) Ano
19.2.2009 24. zasedání (zařazení tisku) Ano
19.2.2009 24. zasedání (zařazení tisku) Ano
19.2.2009 24. zasedání (zařazení tisku) Ano
19.2.2009 24. zasedání (schválení programu) Ano
19.2.2009 Petice „Za zachování azylového domu občanského sdružení Společnou cestou ve stávajícím objektu Donovalská 1862, Praha 11“ (udělení slova) Ano
19.2.2009 Petice „Za zachování azylového domu občanského sdružení Společnou cestou ve stávajícím objektu Donovalská 1862, Praha 11“ (udělení slova) Ano
19.2.2009 Petice „Za zachování azylového domu občanského sdružení Společnou cestou ve stávajícím objektu Donovalská 1862, Praha 11“ (protinávrh k Z-322) Ne
19.2.2009 Petice „Za zachování azylového domu občanského sdružení Společnou cestou ve stávajícím objektu Donovalská 1862, Praha 11“ (usnesení k Z-322) Ano
19.2.2009 Petice „Za zachování azylového domu občanského sdružení Společnou cestou ve stávajícím objektu Donovalská 1862, Praha 11“ (usnesení k Z-322) Ano
19.2.2009 Petice „Za zachování azylového domu občanského sdružení Společnou cestou ve stávajícím objektu Donovalská 1862, Praha 11“ (usnesení k Z-322) Ano
19.2.2009 Petice „Za zachování azylového domu občanského sdružení Společnou cestou ve stávajícím objektu Donovalská 1862, Praha 11“ (usnesení k Z-322) Ano
2 19.2.2009 283 Návrh úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2009 (usnesení k Z-283) Ano
3 19.2.2009 249 Návrh na financování projektů specifické protidrogové prevence "Zdravé město Praha 2009" (usnesení k Z-249) Ano
4 19.2.2009 299 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu HMP Městské části Praha 11 (usnesení k Z-299) Ano
5 19.2.2009 154 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 418/1 o výměře 618 m2 v k.ú. Radlice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví předkladatele nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci výběrového řízení panu Ing. Milanu Vychytovi, CSc. (usnesení k Z-154) Ano
6 19.2.2009 222 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2131/327 o výměře 1529 m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví společnosti NAXON s.r.o. (usnesení k Z-222) Ano
7 19.2.2009 111 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 162/4 o výměře 164 m2 v kat. území Chodov z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví Sabiny Feixové (usnesení k Z-111) Ano
8 19.2.2009 198 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 2922/90 k.ú. Žižkov o výměře 112 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s. (usnesení k Z-198) Ano
9 19.2.2009 233 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 973/2 k.ú. Vysočany o výměře 2 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví Ing. Emila Steinbauera a Ing.arch. Jana Abta (usnesení k Z-233) Ano
10 19.2.2009 321 Návrh na uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2009 v kap. 01,02 a 08 pro MČ hl.m. Prahy (usnesení k Z-321) Ano
11 19.2.2009 253 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví AMADA Praha s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-253) Ano
12 19.2.2009 254 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví OCTARIS, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-254) Ano
13 19.2.2009 255 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví IPB Real, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-255) Ano
14 19.2.2009 256 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví Centrum Praha Jih-Chodov s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-256) Ano
15 19.2.2009 296 Návrh na schválení revokace usnesení ZHMP č. 19/28 ze dne 18.9.2008, k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 369 o výměře 280 m2 v kat. území Kamýk z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM Bohumila Kludského a Josefy Kludské (usnesení k Z-296) Ano
16 19.2.2009 228 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 21/21 ze dne 27.11.2008 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 4921/1 o výměře 446 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. EKOPROJEKT Praha a.s. (usnesení k Z-228) Ano
17 19.2.2009 325 Návrh směny pozemků parc. č. 1698/2 o výměře 237 m2, parc.č. 1699/4 o výměře 79 m2, parc.č. 1701/3 o výměře 5 m2, parc.č. 1714/2 o výměře 11 m2, parc.č. 2133/8 o výměře 1095 m2 v k.ú Bubeneč ve vlastnictví VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU VODOHOSPODÁŘSKÉHO T.G. MASARYKA, VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE , se (usnesení k Z-325) Ano
18 19.2.2009 291 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-291) Ano
19 19.2.2009 290 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-290) Ano
20 19.2.2009 125 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka, Praha 8, Budínova 2 (usnesení k Z-125) Ano
21 19.2.2009 266 Návrh na změnu zřizovací listiny Vyšší odborné školy sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37a (usnesení k Z-266) Ano
22 19.2.2009 317 Návrh na přidělení grantů v celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2009 (usnesení k Z-317) Ano
23 19.2.2009 250 Návrh na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 01 - rozvoj obce formou účelové investiční dotace MČ Praha - Slivenec (usnesení k Z-250) Ano
24 19.2.2009 278 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 278/1, parc. č. 276/2 v k.ú. Hrdlořezy ze spoluvlastnictví Zdeňky Slunečkové a Drahuše Bílkové do vlastnictví hlavního města Prahy (usnesení k Z-278) Ano
25 19.2.2009 236 Návrh na převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu hl. m.Prahy na rok 2008 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2009 na projekty v rámci JPD 3 (usnesení k Z-236) Ano
26 19.2.2009 289 Návrh na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (usnesení k Z-289) Ano
27 19.2.2009 319 Návrh na zapojení prostředků MHMP do rozpočtu FEU MHMP Operační program Praha - Konkurenceschopnost (usnesení k Z-319) Ano
28 19.2.2009 288 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc. č. 3715/2 o výměře 3 207 m2 - park ostatní plocha, parc. č. 3718 o výměře 255 m2 - zahrada ostatní plocha, parc.č. 3719/7 o výměře 45 m2 - zastavěná plocha nádvoří a parc. č. 3719/9 o výměře 14 m2 - orná půda, ostatní plocha, k.ú. Smíchov, z vlas (usnesení k Z-288) Ano
29 19.2.2009 307 Návrh na schválení vypořádání práva stavby formou úplatného převodu vlastnictví pozemků parc. č. 2557/76 o výměře 106 m2, pod stavbou rodinného domu a parc. č. 2557/75 o výměře 274 m2 plochy funkčně příslušné, zahrady, oba v k.ú. Břevnov do spoluvlastnictví Naděždy Šolcové a Ing. Emanuela Kupčíka (usnesení k Z-307) Ano
30 19.2.2009 282 Návrh na úplatný převod pozemku kat.území Černý Most, parc.č. 232/72 (341 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví a.s. NEXUS (usnesení k Z-282) Ano
31 19.2.2009 301 Návrh na úplatný převod pozemků kat.území Dejvice, parc.č. 2519/57 a 2519/157 vlastníkům domu čp. 2389 kat.území Dejvice (usnesení k Z-301) Ano
32 19.2.2009 261 Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 (usnesení k Z-261) Ano
33 19.2.2009 248 Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2009 z kapitoly 09 - KULTURA formou účelové dotace městským částem (usnesení k Z-248) Ano
34 19.2.2009 287 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2009 (usnesení k Z-287 - zpochybněno) Ne
34 19.2.2009 287 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2009 (usnesení k Z-287) Ano
35 19.2.2009 273 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pražská informační služba (usnesení k Z-273) Ano
36 19.2.2009 297 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů z důvodu aktualizace svěřeného majetku (usnesení k Z-297) Ano
37 19.2.2009 172 Návrh na úplatné nabytí nemovitostí - pozemku č. parc. 2241/22 a části pozemku č. parc. 781, vše v k.ú. Střešovice - pro realizaci stavby č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část B - hloubený tunel) do vlastnictví hl. m. Prahy (usnesení k Z-172) Ano
Celkový počet: 52
Na stránce: