Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 68
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
28.5.2009 27. zasedání (návrhový výbor) Ano
28.5.2009 27. zasedání (zařazení tisku) Ano
28.5.2009 27. zasedání (zařazení tisku) Ano
28.5.2009 27. zasedání (zařazení tisku) Ne
28.5.2009 27. zasedání (schválení programu) Ano
1 28.5.2009 796 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (usnesení k Z-796) Ano
2 28.5.2009 439 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2501/4 o výměře 155 m2 v k.ú. Vršovice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Pražská kanalizace a vodní toky státní podnik "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-439) Ano
3 28.5.2009 430 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dejvice, Hloubětín, Hostivař a Pitkovice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-430) Ano
4 28.5.2009 431 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 9/18 ze dne 20.9.2007 k návrhu na bezúplatné a úplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Ďáblice, Lipence a Slivenec z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastni (usnesení k Z-431) Ano
5 28.5.2009 341 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 401 o výměře 30 m2 a parc.č. 402 o výměře 446 m2, oba k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví pana Ondřeje Kolouška (usnesení k Z-341) Ano
6 28.5.2009 463 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 4963/1 o výměře 496 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Picton Service s.r.o. (usnesení k Z-463) Ano
7 28.5.2009 469 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2131/5 o výměře 11932 m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Billa Reality spol. s r.o. (usnesení k Z-469) Ano
8 28.5.2009 496 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2014/7 v kat. území Chodov LV 1678, o výměře 6.430 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví SPORTGAMES HOBBY, spol. s r.o. (usnesení k Z-496) Ano
9 28.5.2009 489 Návrh na úplatný převod objektu č.p. 113, ulice Nádražní, Lázně Toušeň, včetně pozemků parc.č. st. 176 o výměře 1144 m2 a parc.č. 1220 o výměře 276 m2, k.ú. Lázně Toušeň (usnesení k Z-489) Ano
10 28.5.2009 533 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 433/6 o výměře 364 m2, k.ú. Motol z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Tělovýchovné jednoty JISKRA BÍLÁ HORA (usnesení k Z-533) Ano
11 28.5.2009 304 Návrh na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 2016 o výměře 837 m2, parc. č. 2017 o výměře 835 m2 a parc. č. 4107 o výměře 292 m2, všechny v k.ú. Dejvice z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM Ing. Libora Chroboka a Ivany Chrobokové (usnesení k Z-304) Ano
12 28.5.2009 309 Návrh na schválení úplatného převodu částí pozemku parc. č. 982 o celkové výměře 510 m2 v k.ú. Vokovice Mgr. Martině Šritrové, Janu Němečkovi, Zdeňku Holovskému, Janu Holovskému a Marii Radové, za účelem vytvoření jednoho funkčního celku s nemovitostmi žadatelů (usnesení k Z-309) Ano
13 28.5.2009 308 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 1653/3 o výměře 116 m2 v k.ú. Dejvice do SJM PhDr. Pavla Krále a Ivany Králové (usnesení k Z-308) Ano
14 28.5.2009 313 Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 925 v k. ú. Michle o výměře 77 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti SCARPA INVEST, s. r. o. (usnesení k Z-313) Ano
15 28.5.2009 315 Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 3228/1 v k. ú. Michle o výměře 40 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM Ing. Mileny Paříkové a Ing. Jiřího Paříka (usnesení k Z-315) Ano
16 28.5.2009 484 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1714/2 o výměře 18 m2, k.ú. Košíře z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Antonína Slavíka (usnesení k Z-484) Ano
17 28.5.2009 368 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2730/39 o výměře 8 m2, parc.č. 2732/1 o výměře 8 m2 a parc.č. 2732/15 o výměře 10 m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví České republiky - Bezpečnostní informační služby (usnesení k Z-368) Ano
18 28.5.2009 380 Návrh na schválení úplatného nabytí spoluvlastnického podílu a bezúplatného nabytí pozemků na stavbě č. 0139 "TI 777 Zahradní čtvrť, Nad Královnou" do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-380) Ano
19 28.5.2009 501 Návrh směny části pozemku parc.č. 712/1 o výměře 95 m2 v k.ú. Šeberov ve vlastnictví společnosti IZOMAT Praha, s.r.o., Hroznová 491/4, Praha 1, za část pozemku parc.č. 1442 o výměře 1263 m2 v k.ú. Šeberov ve vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-501) Ano
20 28.5.2009 509 Návrh směny části pozemku parc. č.2552/48 o výměře 207 m2 v k.ú. Břevnov ve vlastnictví společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 25, PSČ 140 00, za části pozemků parc. č. 2546/1, parc.č. 2547/2 a parc.č. 2548/1 o výměře 207 m2 v k.ú. Břevnov ve vlastnictví (usnesení k Z-509) Ano
21 28.5.2009 534 Návrh směny pozemků parc.č. 2225/102, 2225/205, 2225/209, 2225/210, 2225/211, 2225/212, 2225/213 a 5864/2 v k.ú. Záběhlice v podílovém spoluvlastnictví Ing. Jiřího Tužila, Ing. Václava Čančíka a MUDr. Olgy Novákové za pozemek parc.č. 5756/2 a část pozemku parc.č. 5756/4 v k.ú. Záběhlice ve vlastnict (usnesení k Z-534) Ano
22 28.5.2009 530 Návrh směny části pozemku parc. č. 2843 o výměře 830m2 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví společnosti CIG a.s., se sídlem Plzeňská 3185/5b, Praha 5 - Smíchov, za část pozemku parc.č. 2844/3 o výměře 25m2 a část pozemku parc.č. 2844/4 o výměře 796m2 oba v k. ú. Smíchov, ve vlastnictví hl.m. Prahy a k ná (usnesení k Z-530) Ano
23 28.5.2009 633 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 11/19 ze dne 29.11.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4197/3 o výměře 74 m2 a pozemku parc. č. 4197/4 o výměře 105 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti BOOM TOWN, a.s. (usnesení k Z-633) Ano
24 28.5.2009 080 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 37/33 ze dne 27.4.2006 - k návrhu na úplatné nabytí části pozemku č. 1599/1( vedených ve zjednodušené evidenci jako PK 407,PK 408,PK 409,PK 241/24,PK 241/41,PK 241/49,PK 403,PK 241/65,PK 241/78 a PK 405) a pozemků parc.č. 1599/3, 1582/5 a 1600 v kat.území Dolní P (usnesení k Z-080) Ano
25 28.5.2009 504 Návrh na vzdání se práva zpětné koupě pro hlavní město Prahu k pozemkům parc. č. 2940, parc. č. 2941 v k.ú. Strašnice (usnesení k Z-504) Ano
26 28.5.2009 524 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-524) Ano
27 28.5.2009 525 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-525) Ano
28 28.5.2009 423 Návrh na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (usnesení k Z-423) Ano
29 28.5.2009 497 Návrh na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (usnesení k Z-497) Ano
30 28.5.2009 378 Návrh na schválení individuálního komplexního projektu odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP předloženého v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce Operačního programu Praha - Adaptabilita (usnesení k Z-378) Ano
31 28.5.2009 449 K individuálním komplexním projektům odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP předloženým v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce Operačního programu Praha - Adaptabilita (usnesení k Z-449) Ano
32 28.5.2009 492 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové (usnesení k Z-492) Ano
33 28.5.2009 528 Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou daru obecně prospěšné společnosti Societa, o.p.s. na poskytování sociálních služeb (usnesení k Z-528) Ano
34 28.5.2009 462 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 9 (usnesení k Z-462) Ano
35 28.5.2009 516 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemku parc.č. 178/21 v k.ú. Veleslavín z vlastnictví České kepubliky do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-516) Ano
36 28.5.2009 482 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 397/664 (476 m2), kat.území Chodov, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Láskova 1792, 1793 a 1794 (usnesení k Z-482) Ano
37 28.5.2009 415 Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 (usnesení k Z-415) Ano
38 28.5.2009 488 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Útvar rozvoje hl.m. Prahy a zrušení Útvaru pořizování podkladů a dokumentací, organizační složky hlavního města Prahy (usnesení k Z-488) Ano
39 28.5.2009 400 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů v roce 2009 (usnesení k Z-400) Ano
40 28.5.2009 550 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 40/72 ze dne 14.9. 2006 k návrhu na úplatné nabytí budovy č.p. 78 v k.ú. Nové Město, Spálená 12, Praha 1, včetně pozemku parc.č. 752 v k.ú. Nové Město z vlastnictví České republiky do vlastnictví hl. m. Prahy (usnesení k Z-550) Ano
41 28.5.2009 419 Návrh na navýšení neinvestiční dotace z poplatku za uložení odpadu na skládku Ďáblice městským částem Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves o inflaci roku 2008 (usnesení k Z-419) Ano
42 28.5.2009 499 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 4292/139 o výměře 23 m2 a parc.č. 4292/140 o výměře 100 m2, vše k.ú. Strašnice z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-499) Ano
43 28.5.2009 416 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví nemovitostí - pozemků č. parc. 2083/2, 2083/3, části pozemku č. parc.2083/1 označeného jako č. parc. 2083/6 a spoluvlastnických podílů pozemku č. parc. 1450/2, vše v k.ú. Smíchov - do vlastnictví hl. m. Prahy za účelem majetkového vypořádání stavby č. 9543 MO R (usnesení k Z-416) Ne
43 28.5.2009 416 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví nemovitostí - pozemků č. parc. 2083/2, 2083/3, části pozemku č. parc.2083/1 označeného jako č. parc. 2083/6 a spoluvlastnických podílů pozemku č. parc. 1450/2, vše v k.ú. Smíchov - do vlastnictví hl. m. Prahy za účelem majetkového vypořádání stavby č. 9543 MO R (usnesení k Z-416) Ano
44 28.5.2009 446 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.04 - Školství, mládež a samospráva na rok 2009 u předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hl.m. Prahy (usnesení k Z-446) Ano
Celkový počet: 68
Na stránce: