Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 32
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
25.1.2007 3. zasedání (zařazení tisku) Ano
25.1.2007 3. zasedání (schválení programu) Ano
25.1.2007 3. zasedání (návrhový výbor) Ano
1 25.1.2007 840 Návrh na stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. m. Prahy (usnesení k Z-840) Ano
2 25.1.2007 871 K odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (usnesení k Z-871) Ano
3 25.1.2007 869 K volbě přísedících Městského soudu v Praze (usnesení k Z-869) Ano
4 25.1.2007 865 Návrh na výmaz podniku Sběrné suroviny Praha, státní podnik, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 15, IČ : 00063967 z obchodního rejstříku z důvodu ukončení jeho činnosti bez likvidace ke dni 31.1.2007 (usnesení k Z-865) Ano
5 25.1.2007 708 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc. č. 167/2 k.ú. Kolovraty do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0161 TV Kolovraty, etapa 0005 - Do LipanNávrh na úplatné nabytí pozemku parc. č. 167/2 k.ú. Kolovraty do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0161 TV Kolovraty, etapa 0005 - Do (usnesení k Z-708) Ano
6 25.1.2007 607 Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc.č.1540 v k. ú.Radotín z vlastnictví Ludvíka Jílka do vlastnictví hl. m. Prahy pro účel realizace stavby č.3082 TV Radotín, etapa 0005 - Radotín západ (usnesení k Z-607) Ano
7 25.1.2007 759 Návrh na zrušení usnesení ZHMP č. 35/38 ze dne 23.2.2006 a k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 887/1 k.ú. Kolovraty do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0161 TV Kolovraty, etapa 0001 - Kolovraty jihozápad (usnesení k Z-759) Ano
8 25.1.2007 488 Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 3222/1 a pozemků parc. č. 3222/4, 3222/5, 3222/6, 3222/7, 3222/8, 3222/9, 3222/10, 3222/11, 3222/12, 3222/13, 3222/14, 3228/4 a 3228/5, vše v k. ú. Michle z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti COMMEMAX spol. s r.o., IČ: 615 05 323 (usnesení k Z-488) Ano
9 25.1.2007 667 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku č. parc. 2552/36 o výměře 266 m2 v katastrálním území Břevnov, za účelem vytvoření jednoho funkčního celku, z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví společnosti KLÍČ INVEST s.r.o. se sídlem Prachatice, Vodňanská 1277 (usnesení k Z-667) Ano
25.1.2007 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 3422/3 o výměře 588 m2, parc.č. 3422/4 o výměře 367 m2, parc.č. 3422/5 o výměře 189 m2, parc.č. 3422/11 o výměře 197 m2, parc.č. 3422/12 o výměře 317 m2 v kat. území Strašnice z vlastnictví hlavního města Prahy do podílového spoluvlastnictví Janu Formanovi v (usnesení k Z-634) Ne
10 25.1.2007 724 Návrh na bezúplatné nabytí stavby na pozemku p.č.1226/33 k.ú. Ruzyně z vlastnictví PREdistribuce a.s. se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, IČ 27376516, do vlastnictví hlavního města Prahy (usnesení k Z-724) Ano
11 25.1.2007 864 Návrh na bezúplatné nabytí vodojemu na pozemku parc. č. 4244/5, včetně tohoto pozemku, čerpací stanice na pozemku parc. č. 4244/4, technologie a věcí souvisejících, včetně tohoto pozemku a pozemku parc. č. 4244/2, vše v k. ú. Horní Počernice, Praha 9 z vlastnictví České republiky s příslušností hosp (usnesení k Z-864) Ano
12 25.1.2007 836 Ke schválení vyhlášení 2. Výzvy k předkládání akcí v Grantovém schématu II pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha a její zveřejnění v regionálním tisku (usnesení k Z-836) Ano
13 25.1.2007 837 Ke schválení vyhlášení 4. Výzvy k předkládání akcí v Grantovém schématu pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha a její zveřejnění v regionálním tisku (usnesení k Z-837) Ano
25.1.2007 3. zasedání (změna programu) Ano
14 25.1.2007 781 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SKU MHM;P (usnesení k Z-781) Ano
15 25.1.2007 602 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 (usnesení k Z-602) Ano
16 25.1.2007 828 K úplatnému převodu pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníků staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 Příloha č. 1 - prodej pozemků parc.č. 643/5 až 643/7, 643/9 až 643/12 v k.ú. Záběhlice Příloha č. 2 - parc.č. 4635/21 a 4635/22 kat.území M (usnesení k Z-828) Ano
17 25.1.2007 459 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1330/58 a parc.č. 1500/27 v k.ú. Dolní Počernice z podílového spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl. m. Prahy pro stavbu č. 9620 "Kanalizační sběrač G (včetně G6)" (usnesení k Z-459) Ano
18 25.1.2007 860 K úplatnému nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2171/52 v k.ú. Stodůlky ze spoluvlastnictví Milady Dezortové (podíl 1/2) a Milady Tesárkové (podíl 1/2) do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-860) Ano
19 25.1.2007 861 K úplatnému nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Břevnov z vlastnictví Magdaleny Řehořové do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-861) Ano
20 25.1.2007 859 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1815, parc. č. 1817, parc. č. 1821 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví Vintrové Zdeňky (usnesení k Z-859) Ano
21 25.1.2007 870 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 13 (zdravotnická zařízení) (usnesení k Z-870) Ano
22 25.1.2007 866 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 349 k. ú. Hradčany z vlastnictví Bytový podnik Prahy 1 , státní podnik v likvidaci, do vlastnictví hl. m. Prahy, pro účely stavby č. 9515 MO Myslbekova - Prašný most (usnesení k Z-866) Ano
23 25.1.2007 843 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 16, MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora (usnesení k Z-843) Ano
25.1.2007 Návrh personálních změn ve výborech ZHMP (usnesení) Ano
25.1.2007 Návrh personálních změn ve výborech ZHMP (usnesení) Ano
25.1.2007 Návrh personálních změn ve výborech ZHMP (usnesení) Ano
25.1.2007 Návrh personálních změn ve výborech ZHMP (usnesení) Ano
Celkový počet: 32
Na stránce: