Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 106
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
25.3.2010 35. zasedání (návrhový výbor - technicky chybné) Ne
25.3.2010 35. zasedání (návrhový výbor) Ano
25.3.2010 Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2010 (zařazení tisku Mgr. Halové) Ne
25.3.2010 Protikorupční strategie hl. města Prahy (zařazení tisku Mgr. Reedové) Ne
25.3.2010 35. zasedání (schválení programu) Ano
25.3.2010 Návrh na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2010 (usnesení k Z-350) Ano
25.3.2010 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci městským částem hl.m. Prahy - na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (usnesení k Z-320) Ano
25.3.2010 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 11 na vrub kapitoly 1016 - rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy (usnesení k Z-379) Ano
25.3.2010 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Štěrboholy, Praha - Lipence z kapitoly 06 rozpočtu hl. m. Prahy (usnesení k Z-349) Ano
25.3.2010 Požadavky městských částí hl.m. Prahy na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2009 (příp.2008) k využití v roce 2010 (usnesení k Z-377) Ano
25.3.2010 Návrh na uvolnění rezervy pro městské části hlavního města Prahy vytvořené v kap. 1016 rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2010 (protinávrh k Z-428 (Semelová)) Ne
25.3.2010 Návrh na uvolnění rezervy pro městské části hlavního města Prahy vytvořené v kap. 1016 rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2010 (usnesení k Z-428) Ano
25.3.2010 Zpráva o aktuálních ratingových ohodnoceních hl.m. Prahy agenturami Standard Poors a Moodys - únor 2010 (usnesení k Z-364) Ano
25.3.2010 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (usnesení k Z-186) Ano
25.3.2010 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Břevnov a Hostavice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy (usnesení k Z-299) Ano
25.3.2010 Návrh na zřízení peněžního fondu Dary na provoz Útulků pro opuštěná zvířata hlavního města Prahy provozovaných Městskou policií hl. m. Prahy (usnesení k Z-242) Ano
25.3.2010 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 566/111 o výměře 2864 m2 (včetně stavby parkoviště) a částí pozemků parc.č. 545/1, 545/4, 545/5, 545/13, 566/50, 675/6, 675/9, 685 a 2634 o výměře 4924 m2 a výměře 2392 m2 vše v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti JRD Hlubočepy, (usnesení k Z-199) Ano
25.3.2010 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 1992/20 o výměře 118 m2 a parc.č. 1992/21 o výměře 137 m2, v k.ú. Košíře z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Petera Chládka (usnesení k Z-055) Ano
25.3.2010 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1761/26 o výměře 273 m2, k.ú. Hostivař z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Aleše Petříše (usnesení k Z-226) Ano
25.3.2010 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 4889/2 o výměře 218 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví pana Ing. Michala Čamka a paní PhDr. Olgy Čamkové (usnesení k Z-324) Ano
25.3.2010 Návrh na úplatný převod částí pozemku parc.č. 3103/1 dle GP č.3233-1888/2009 oddělených a nově označených jako pozemky parc.č. 3103/3 o výměře 64 m2 a parc.č. 3103/4 o výměře 35 m2 vše k.ú. Smíchov, společnosti Atelier EIS, s.r.o. (usnesení k Z-369) Ano
25.3.2010 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 1124/5 o výměře 19 m2, a části pozemku parc.č. 1124/8 o výměře 67 m2 a o výměře 1 m2 v k.ú. Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti DELIRS, spol. s r.o. (usnesení k Z-212) Ano
25.3.2010 Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 4471/1 k.ú. Strašnice o výměře 40 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Soni Zourkové (usnesení k Z-246) Ano
25.3.2010 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1004/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Hodkovičky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Heleny Ščobákové (usnesení k Z-214) Ano
25.3.2010 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1269/8 o výměře 14 m2 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví PREdistribuce, a.s. (usnesení k Z-176) Ano
25.3.2010 Návrh na zřízení příspěvkové organizace Regionální rozvojová agentura hlavního města Prahy (usnesení k Z-365) Ano
25.3.2010 Návrh na uvolnění dotací z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2010 v kap. 01, 02 a 08 pro MČ hl.m. Prahy (usnesení k Z-417) Ano
25.3.2010 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 37/8 o výměře 1034 m2 v k.ú. Sobín zapsaného na LV č. 650 do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-601) Ano
25.3.2010 Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 211/6 v k.ú. Sobín o výměře 82 m2 zapsaného na LV č. 670 do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-075) Ano
25.3.2010 Návrh na úplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Radotín z vlastnictví společnosti ORCO ESTATE, s.r.o. se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3, do vlastnictví hl.m. Prahy za smluvní cenu ve výši 10.000,- Kč (včetně DPH) (usnesení k Z-396) Ano
25.3.2010 Návrh na úplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Benice z vlastnictví společnosti JIHOVÝCHODNÍ MĚSTO, a.s. se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3, do vlastnictví hl.m. Prahy za smluvní cenu ve výši 1.000,- Kč (včetně DPH) (usnesení k Z-397) Ano
25.3.2010 Návrh na úplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Zbraslav z vlastnictví pana Karla Miškovského do vlastnictví hl.m. Prahy za sjednanou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč (usnesení k Z-395) Ano
25.3.2010 Návrh směny pozemku parc.č. 954/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Káraný ve vlastnictví Hany Jirsové, za pozemek parc.č. 955/3 o výměře 225 m2 v k.ú. Káraný ve vlastnictví hl.m. Prahy. (usnesení k Z-113) Ano
25.3.2010 Návrh směny části pozemku parc.č 880 o výměře 39 m2 v k.ú. Vršovice ve spoluvlastnictví pana Ing. Jaroslava Brouka, id. 1/2 a paní Mileny Ryndové, id. 1/2, za část pozemku parc.č. 883/53 o výměře 35 m2 v k.ú. Vršovice ve vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-211) Ano
25.3.2010 Návrh směny pozemku parc.č. 4033/3 o výměře 68 m2 v k.ú. Modřany, ve vlastnictví Moniky Jakoubkové za část pozemku parc. č. 176 o výměře 67m2 v k.ú Modřany ve vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-228) Ano
25.3.2010 Oznámení záměru městské části Praha 3 na nepeněžitý vklad ve formě nemovitostí ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 3, do společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., předloženého podle ustanovení § 18 odst. 1 písm.c) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl (usnesení k Z-381) Ano
25.3.2010 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městským částem Praha 4, Praha 6, Praha 10, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Pra (protinávrh k Z-390 (Gušlbauerová)) Ne
25.3.2010 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městským částem Praha 4, Praha 6, Praha 10, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Pra (usnesení k Z-390) Ano
25.3.2010 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městským částem Praha 3, Praha 13, Praha 14, Praha 19, Praha-Kolov (usnesení k Z-391) Ano
25.3.2010 Návrh koncepce rozvoje projektu Opencard (usnesení k Z-411) Ano
25.3.2010 Návrh na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektu financovaného z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (usnesení k Z-315) Ano
25.3.2010 Návrh na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (usnesení k Z-373) Ano
25.3.2010 Návrh na zajištění evidence a sběru ekonomických dat v jednotném informačním systému hlavního města Prahy (usnesení k Z-408) Ano
25.3.2010 Návrh schválení podepsat dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb č. INO/40/01/001172/2006 uzavřené dne 2.1.2007 upravující podmínky poskytování služby provozování bezdrátové telekomunikační sítě vybudované poskytovatelem pro MHMP včetně Dohody o narovnání sporných závazků a záměru rekonfigurace (usnesení k Z-403) Ano
25.3.2010 35. zasedání (předřazení bodů Z-329 a Z-348 radního Langmajera) Ano
25.3.2010 35. zasedání (předřazení bodu Z-434 radního Šteinera) Ano
38 26.3.2010 Z-329 Návrh na vydání změn 07 a návrhu změny Z1190/06 ÚP SÚ hl.m. Prahy (udělení slova - Skalský (Arnika)) Ne
38 26.3.2010 Z-329 Návrh na vydání změn 07 a návrhu změny Z1190/06 ÚP SÚ hl.m. Prahy (udělení slova - Ing. Šenarová" (OS "Za naši budouc) Ne
38 26.3.2010 Z-329 Návrh na vydání změn 07 a návrhu změny Z1190/06 ÚP SÚ hl.m. Prahy (udělení slova - Ing. Esterka (Arnika)) Ne
38 26.3.2010 Z-329 Návrh na vydání změn 07 a návrhu změny Z1190/06 ÚP SÚ hl.m. Prahy (udělení slova - Papežová) Ano
Celkový počet: 106
Na stránce: