Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 65
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
22.2.2007 4. zasedání (zařazení tisku) Ano
22.2.2007 4. zasedání (zařazení tisku) Ano
22.2.2007 4. zasedání (schválení programu) Ano
22.2.2007 4. zasedání (návrhový výbor) Ano
1 22.2.2007 945 Návrh na vzájemnou spolupráci s krajem Vysočina v rámci projektu "M & M Mentoring a Magistrát" (usnesení k Z-945) Ano
2 22.2.2007 929 Návrh na financování projektů protidrogové prevence a prevence sociálně-patologických jevů "Zdravé město Praha 2007" (usnesení k Z-929) Ano
3 22.2.2007 873 Převod nevyčerpaných prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na projekty JPD 3 z rozpočtu hl.m. Prahy pro rok 2006 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2007 (usnesení k Z-873) Ano
4 22.2.2007 874 Převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy pro rok 2006 do rozpočtu hl.m. Prahy pro rok 2007 na projekty JPD 3 (usnesení k Z-874) Ano
5 22.2.2007 909 Úprava rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s projekty podpořenými z JPD 3 realizovanými MČ hl.m. Prahy nebo organizacemi zřízenými MČ hl.m. Prahy (usnesení k Z-909) Ano
6 22.2.2007 883 Úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů FEU MHMP (usnesení k Z-883) Ano
7 22.2.2007 910 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze (usnesení k Z-910) Ano
8 22.2.2007 884 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (usnesení k Z-884) Ano
9 22.2.2007 926 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/200 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb. (usnesení k Z-926) Ano
10 22.2.2007 877 Návrh na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (usnesení k Z-877) Ano
11 22.2.2007 940 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 437/1-5 a parc.č. 448, vše v k.ú. Březiněves z vlastnictví ČR - Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-940) Ano
12 22.2.2007 941 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 1805 v k.ú. Řepy, parc.č.2080/1, parc.č. 1678/19,21, parc.č. 1686/14,19,20 v k.ú. Vysočany z vlastnictví ČR - Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-941) Ano
13 22.2.2007 942 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 3309 v k.ú. Michle a parc.č. 791/6 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví ČR - Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-942) Ano
14 22.2.2007 943 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 1976/2,6,10,11, vše v k.ú. Košíře z vlastnictví ČR - Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-943) Ano
15 22.2.2007 944 Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu 1/4 pozemků parc.č. 1388/4, parc.č. 1392/4, parc.č. 593/2, vše v k.ú. Řepy z vlastnictví ČR - Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-944) Ano
16 22.2.2007 878 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Bohnice, Braník, Březiněves, Čakovice, Čimice, Hostivař, Miškovice a Újezd z vlastnictví ČR - Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-878) Ano
17 22.2.2007 939 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy - územní středisko záchranné služby (usnesení k Z-939) Ano
18 22.2.2007 916 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku č. parc. 92/1 v k.ú. Střešovice za účelem vytvoření jednoho funkčního celku z vlastnictví hl.m. Prahy, do podílového spoluvlastnictví Petra Matury a Ing.Jany Maturové (usnesení k Z-916) Ano
19 22.2.2007 898 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 2574/9 v k.ú. Kyje z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Investorsko inženýrská, a.s. Liberec (usnesení k Z-898) Ano
20 22.2.2007 937 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 94,95 a 96 k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti EMV s.r.o (usnesení k Z-937) Ano
21 22.2.2007 766 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 519 v k.ú. Krč z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Central Europe Holding, a.s. (usnesení k Z-766) Ano
22 22.2.2007 797 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 156/1 v k.ú. Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Jiřího Janečka, Praha 4-Chodov, Zimákova 458/13 (usnesení k Z-797) Ano
23 22.2.2007 949 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1125/11 v k.ú. Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů Ing.Evy a Pavla Zavaďákových (usnesení k Z-949) Ano
24 22.2.2007 728 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 3224 v k.ú. Michle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Petra Hallera (usnesení k Z-728) Ano
25 22.2.2007 692 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 1072/173 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti HAVANA, s.r.o. (usnesení k Z-692) Ano
26 22.2.2007 924 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 2834/3 v k.ú. Žižkov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti EGK, s.r.o. (usnesení k Z-924) Ano
27 22.2.2007 908 Návrh na prodej objektu bez č.p. na pozemcích cizích podílových spoluvlastníků parc.č. 910/68 a parc.č. 910/78, k.ú. Písnice, podílovým spoluvlastníkům těchto pozemků (usnesení k Z-908) Ano
28 22.2.2007 416 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 436/9 v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví Jiřího Fouse do vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č. 3295 "TV Horní Počernice, etapa 0012-IS ostatní" (usnesení k Z-416) Ano
29 22.2.2007 917 Návrh na úplatné nabytí věci - vnější dešťové kanalizace kolektoru D2 pro odvodnění areálu v k.ú. Písnice, Praha 4, objektu D8 - kanalizačního sběrače K8 pro masný průmysl Praha-jih v k.ú. Písnice, Praha 4 a vnějšího rozvodu vody pro zásobování areálu učňovské školy, hotelu a ubytoven v k.ú. Písnice (usnesení k Z-917) Ano
30 22.2.2007 925 Návrh směny částí pozemků parc.č. 170 a 171 v k.ú. Řepy ve vlastnictví Ing.Václava Hejduka za část pozemku parc.č. 1431/1 v k.ú. Řepy ve vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-925) Ano
31 22.2.2007 922 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy - MČ Praha 4 (pozemek parc.č. 1899 v k.ú. Braník) - MČ Praha 4 (pozemky v k. (usnesení k Z-922) Ano
32 22.2.2007 923 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy - MČ Praha 4 (pozemky v k.ú- Michle) - MČ Praha 6 (stavba veřejného osvětl (usnesení k Z-923) Ano
33 22.2.2007 854 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace partnerům projektů odboru školství MHMP z podpory JPD pro Cíl 3 (JPD 3) regionu NUTS 2 hl.m. Praha (usnesení k Z-854) Ano
34 22.2.2007 801 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola na Proseku, v působnosti SKU MHMP (usnesení k Z-801) Ano
35 22.2.2007 812 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 (usnesení k Z-812) Ano
36 22.2.2007 805 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázia, Praha 9, Špitálská 2 (usnesení k Z-805) Ano
37 22.2.2007 950 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 889/11 a parc.č. 889/12 v k.ú. Karlín z vlastnictví ČR právo hospodaření s majetkem státu ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, Antonína Čermáka do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-950) Ano
38 22.2.2007 938 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bohnice a k.ú. Smíchov z vlastnictví ČR do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-938) Ano
39 22.2.2007 919 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Točná ze spoluvlastnictví Karla Kosiny (podíl 3/4) a Marie Švarcové (podíl 1/4) do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-919) Ano
40 22.2.2007 920 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 3462/3 a parc.č. 3464/1 v k.ú. Michle z vlastnictví Ing. Josefa Hermanna do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-920) Ano
41 22.2.2007 921 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1466/2 v k.ú. Jinonice z vlastnictví AERO HOLDING, a.s. v likvidaci do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-921) Ano
42 22.2.2007 605 Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 1541 v k.ú. Radotín do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0005 - Radotín západ (usnesení k Z-605) Ano
43 22.2.2007 951 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 53/2 v k.ú. Liboc z vlastnictví Ing.arch. Jaromíra Šťástky do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-951) Ano
44 22.2.2007 891 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 23 v k.ú. Vršovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva Moskevská (usnesení k Z-891) Ano
45 22.2.2007 850 Návrh úplatného převodu pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníků staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 Příloha č. 1 - prodej pozemků parc.č. 737/2,737/21 a části pozemku parc.č. 737/1, vše v k.ú. Vysočany, vlastníkům domu čp. 328 k.ú. Vys (usnesení k Z-850) Ano
46 22.2.2007 886 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Městské centrum sociálních služeb a prevence (usnesení k Z-886) Ano
Celkový počet: 65
Na stránce: