Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 56
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
21.3.2013 složení návrhového výboru Ano
21.3.2013  stáhnout z programu jednání předložený tisk Z - 1538A "k záměru odboru vnitřní správy MHMP na realizaci veřejné zakázky Dodávka vozidel pro Městskou policii a Magistrát hlavního města Prahy" (primátor hl. m. Prahy) Ano
21.3.2013  zařadit na program jednání nový bod poř. č. 12 "Informace Rady hl. m. Prahy o aktuálním stavu projektu OpenCard" (Březina) Ne
21.3.2013  přeřadit z bloku "informací" k projednání tisk Z - 1539 "Informace k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 - 2015" (Semelová) Ne
21.3.2013  zařazení nového bodu na program jednání "Informace primátora a Rady HMP o situaci v hl. m. Praze, způsob a termín řešení současných problémů" (Semelová) Ne
21.3.2013  o celém upraveném návrhu programu jednání Ano
1 21.3.2013 Z-1564 k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2009 až 2012 a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2013 Ano
2 21.3.2013 Z-1571 k požadavkům městských částí hl. m. Prahy na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které jim byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2012 (příp. v r. 2011 až r. 2009), k využití v roce 2013 Ano
21.3.2013 Z–1290 k návrhu na vydání změny Z 1147/06 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (Praha 11 - výstavba administrativního a polyfunkčního objektu) Ne
21.3.2013 Z–1290 k návrhu na vydání změny Z 1147/06 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (Praha 11 - výstavba administrativního a polyfunkčního objektu) Ne
3 21.3.2013 Z-1476 k návrhu zadání celoměstsky významné změny I ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2459/00 - (Praha 10 - vznik obytné čtvrti, vyjmutí z VRÚ Bohdalec-Slatiny) Ano
3 21.3.2013 Z-1476 k návrhu zadání celoměstsky významné změny I ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2459/00 - (Praha 10 - vznik obytné čtvrti, vyjmutí z VRÚ Bohdalec-Slatiny) Ano
4 21.3.2013 Z-1513 k návrhu zadání celoměstsky významné změny III ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2754/00 (Praha 7, Praha 8 - prověření dopravního řešení v prostoru ulic V Holešovičkách, Zenklova a Povltavská) Ano
5 21.3.2013 Z-1162 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl.m.Prahy - Z 2742/00 - (Praha 4 - revitalizace areálu bývalého Nuselského pivovaru) Ano
6 21.3.2013 Z-1516 k návrhu na převod nevyčerpaných kapitálových výdajů v r.2012 a na úpravu rozpočtu na r.2013 souboru staveb MO Blanka v kap.03 - doprava Ano
7 21.3.2013 Z-1595 k oznámení záměru městské části Praha 8 na prodej věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8, bytového domu s pozemkem v k.ú. Karlín, předloženého podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy Ano
8 21.3.2013 Z-1486 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 Ano
9 21.3.2013 Z-1426 k návrhu na změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Botanická zahrada hl. m. Prahy v působnosti odboru SMS MHMP Ano
10 21.3.2013 Z-1593 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2013 u škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy Ano
11 21.3.2013 Z-1549 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost Ano
12 21.3.2013 Z-1518 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Ano
13 21.3.2013 Z-1090 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 901 o výměře 102 m2 a částí pozemků parc.č. 899/3 a parc.č. 902, dle GP č. 825-20/2011, oddělených a nově označených jako parc.č. 899/3 o výměře 108 m2 a parc.č. 902/1 o výměře 85 m2 v kat. území Háje z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti FPD-GSM SERVICES, s.r.o. Ano
14 21.3.2013 Z-1304 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1024/27 o výměře 11 m2, k.ú. Dejvice z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s., IČO 273 76 516 Ano
15 21.3.2013 Z-1489 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1678/14 o výměře 680 m2 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Ing. Štěpána Vydry Ano
16 21.3.2013 Z-1396 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 7/6 o výměře 45 m2 v k. ú. Hodkovičky z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví pana Václava Kesla Ano
17 21.3.2013 Z-1286 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 192/43 o výměře 4 m2, částí pozemků parc. č. 192/42 o výměře 160 m2 a parc. č. 3664/1 o výměře 21 278 m2 k.ú. Břevnov Ano
18 21.3.2013 Z-1329 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2107/5 k.ú. Vysočany o výměře 11 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy Ano
19 21.3.2013 Z-1045 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1900/8 o výměře 31 m2 k.ú. Libeň Ano
20 21.3.2013 Z-1434 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 298/168 o výměře 125 m2 v kat. území Motol, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti REALVOX a.s. Ano
21 21.3.2013 Z-1436 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 424/22 o výměře 324 m2 v k. ú. Říčany u Prahy z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM Jaroslavy Bortníkové a Michala Bortníka Ano
22 21.3.2013 Z-1351 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 395/1 o výměře 100 m2 k.ú. Libeň Ano
23 21.3.2013 Z-1268 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1569/1, k.ú. Hostivař z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Laboratory Imaging, spol. s. r.o., IČO : 148 90 925 Ano
24 21.3.2013 Z-1068 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Pitkovice a Šeberov z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
25 21.3.2013 Z-1405 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1327/18 k.ú. Řepy o výměře 136 m2 z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
26 21.3.2013 Z-1350 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4323/2, parc. č. 4323/14 a parc. č. 4323/32 vše v kat. území Strašnice z vlastnictví Ladislava Vrány do vlastnictví hlavního města Prahy za účelem majetkoprávního vypořádání stavby Jižní spojka - zavěšený most Y 529, spodní stavba Ano
27 21.3.2013 Z-1342 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1905 v k. ú. Podolí z podílového spoluvlastnictví Jana Hladíka - id 1/2, Ing. Lenky Vodrlindové - id 1/4, Davida Streibla - id 1/8 a Filipa Streibla - id 1/8 do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
28 21.3.2013 Z-1462 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 3220/61 v k.ú. Strašnice z podílového spoluvlastnictví PhDr. Evy Burešové (id. 1/2) a JUDr. Nory Chvojkové (id. 1/2) do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
29 21.3.2013 Z-1130 k návrhu na bezúplatný převod pozemku parc. č. 1626/7 o výměře 627 m2 a pozemku parc.č. 1438/132 o výměře 225 m2 k.ú. Říčany u Prahy z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví Města Říčany Ano
30 21.3.2013 Z-1317 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 879/4 o výměře 473m2 v k.ú. Písnice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
31 21.3.2013 Z-1263 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodních řadů V1 DN 150 a V1 DN 100 a kanalizačních stok S1 DN 300 a S2 DN 300 v k.ú. Modřany z vlastnictví společnosti Tulipa Modřanská rokle, s.r.o., Praha 7, Jankovcova 1037/49, 170 00, IČO: 27183726, do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
32 21.3.2013 Z-1040 k návrhu na bezúplatné nabytí, vodní díla, k.ú. Letňany, z vlastnictví společnosti BYTOVÉ DOMY LETŇANY, a.s.do vlastnictví hl. m. Prahy Ano
33 21.3.2013 Z-1382 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č.2301/3 ostatní plocha o výměře 35m2 , parc. č. 2301/13 ostatní plocha o výměře 36m2, parc. č. 2301/17 ostatní plocha o výměře 42m2 v k.ú. Suchdol ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
34 21.3.2013 Z-1423 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.2536/4 o výměře 11m2 v k.ú. Kobylisy z vlastnictví České republiky,příslušnost hospodařit s majetkem státu : Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
35 21.3.2013 Z-1503 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2703/8 ost. Plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu : Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO : 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 ,Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
36 21.3.2013 Z-1400 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizace DN 300 vše v k.ú. Újezd nad Lesy z vlastnictví společnosti SPIRIT FINANCE, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
37 21.3.2013 Z-1393 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodních řadů V1, V2, V3, V4, V5, V6 a V7, splaškové kanalizační stoky A,B,C,D a dešťové kanalizační stoky A vše v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví společnosti Konhefr HP s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
38 21.3.2013 Z-1417 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby světelného signalizačního zařízení 4.656 a 4.657 v k.ú. Chodov z vlastnictví společnosti Centrum Praha Jih-Chodov s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
39 21.3.2013 Z-955 k návrhu směny pozemku parc.č. 581 o výměře 527m2, pozemku parc.č. 636 o výměře 170m2 a části pozemku parc.č. 569 o výměře 767m2 v k. ú. Troja, ve vlastnictví Marka Vydry za pozemek parc. č. 564 o výměře 2132m2 a část pozemku parc. č. 1703 o výměře 47m2 v k. ú. Troja, ve vlastnictví hl.m. Prahy Ano
40 21.3.2013 Z-1331 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Dejvice za účelem majetkoprávního vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi Josefem Krupkou a hl.m. Prahou Ano
41 21.3.2013 Z-776 k návrhu na směnu pozemku parc.č. 766/11 o výměře 404 m2 v k.ú. Libeň v SJM Pešty Alexandera Ing. a Peštové Martiny Bc., za část pozemku parc.č. 670/15 o výměře 5 m2 a za část pozemku parc.č. 767/6 o výměře 119 m2 v k.ú. Libeň ve vlastnictví hl.m. Prahy Ano
Celkový počet: 56
Na stránce: