Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Karel Březina

Celkový počet: 252
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
26 18.6.2009 823 Návrh Koncepce péče o ohrožené děti na území hl.m. Prahy pro
27 18.6.2009 589 Koncepce rodinné politiky hlavního města Prahy 2009-2010 pro
27 18.6.2009 589 Koncepce rodinné politiky hlavního města Prahy 2009-2010 pro
28 18.6.2009 529 Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 2008 pro
29 18.6.2009 456 Návrh na sloučení Střední odborné školy, Praha 3, U Vinohradského hřbitova 3, se Střední školou elektrotechniky a strojírenství (se sídlem 106 00, Praha 10, Jesenická 1) pro
30 18.6.2009 544 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městské části Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín) a Návrh změny zřizovací listi pro
31 18.6.2009 577 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 pro
0 18.6.2009 515 Návrh na schválení projektů v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost - oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy a oblast podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů pro
33 18.6.2009 511 Návrh převodu nevyčerpaných prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2008 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2009 na projekt „Reintegrace osob se ztrátou pracovních návyků“ v rámci JPD 3 pro
34 18.6.2009 539 Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou daru Občanskému sdružení Sluneční domov na stavební práce při výstavbě chráněného bydlení pro
35 18.6.2009 512 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy III. Program – Podpora rodiny v r. 2009 pro
0 18.6.2009 545 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věci a odejmutí správy věci z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 6 (pozemek, stavba bez č.pop. v k.ú. Vokov pro
37 18.6.2009 549 Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Stodůlky z podílového spoluvlastnictví Reifové Zdeňky a Beneše Miroslava pro
38 18.6.2009 540 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví veřejného osvětlení komunikace Tomíčkova v počtu 10 stožárů, na pozemku parc. č. 3258/18 v k.ú. Chodov od UNIMEX GROUP, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
39 18.6.2009 470 Návrh na úplatný převod zastavěného pozemku parc.č. 2780/157 o výměře 751 m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů, nebytových prostor a společných částí stavby č.p. 2521 na pozemku situované pro
40 18.6.2009 468 Návrh na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 4400/622 o výměře 16 m2 a parc. č. 4400/623 o výměře 7 m2 v kat. území Modřany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví " LEV 3185" družstvo se sídlem Levského 3185, Praha 12, Modřany, a zastavěných pozemků parc. č. 4400/624 o výměře 17 m2 a parc. pro
41 18.6.2009 535 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 2680/3 nově označené jako 2680/10 o výměře 4 m2 a části pozemku parc.č. 2680/5 nově označené jako 2680/11 o výměře 27 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva Slévačská 905, vše v kat.území Hloubětín pro
42 18.6.2009 500 Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 pro
43 18.6.2009 547 Návrh Grantového systému hl.m. Prahy na léta 2010 - 2015 pro
44 18.6.2009 454 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie hlavního města Prahy pro
0 18.6.2009 578 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Petrovice pro
46 18.6.2009 555 Návrh revokace usnesení ZHMP č. 19/92 ze dne 18.9.2008 k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí z vlastnictví ing. Petra Zemana "Florsalon", do vlastnictví hl.m. Prahy pro účely stavby Městského okruhu č. 0080 MO Prašný most - Špejchar pro
47 18.6.2009 559 Petice "za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy" pro
47 18.6.2009 559 Petice "za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy" pro
47 18.6.2009 559 Petice "za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy" pro
47 18.6.2009 559 Petice "za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy" pro
47 18.6.2009 559 Petice "za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy" pro
47 18.6.2009 559 Petice "za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy" pro
47 18.6.2009 559 Petice "za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy" pro
47 18.6.2009 559 Petice "za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy" pro
0 18.6.2009 413 Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2008 - závěrečný účet pro
0 18.6.2009 413 Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2008 - závěrečný účet pro
49 18.6.2009 553 Návrh na úpravu rozpočtových příjmů hl.m. Prahy související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2008 a vratce podílu na daňové povinnosti hl.m. Prahy městským částem hl m. Prahy formou neinvestiční dotace pro
0 18.6.2009 570 Komplexní návrh opatření ke zmírnění dopadů finanční krize a hospodářské recese na ekonomické fungování hl.m. Prahy v roce 2009 a v letech následujících pro
0 18.6.2009 570 Komplexní návrh opatření ke zmírnění dopadů finanční krize a hospodářské recese na ekonomické fungování hl.m. Prahy v roce 2009 a v letech následujících pro
51 18.6.2009 510 Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v rámci kapitoly 02, 03 a 04 na rok 2009 pro
51 18.6.2009 510 Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v rámci kapitoly 02, 03 a 04 na rok 2009 pro
52 18.6.2009 471 Návrh na úpravu rozpočtu a přidělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2009 nehlasoval
53 18.6.2009 556 Návrh na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2009 v programech II/2 a V/2 nehlasoval
54 18.6.2009 487 Návrh na poskytnutí neinvestičního daru Českému paralympijskému výboru ve výši 4 000 000 Kč a účelové neinvestiční dotace pro Městskou část Praha 21 ve výši 261 221 Kč pro
18.6.2009 Návrh personálních změn ve výborech ZHMP pro
18.6.2009 28. zasedání pro
18.6.2009 28. zasedání pro
18.6.2009 28. zasedání pro
18.6.2009 28. zasedání pro
18.6.2009 28. zasedání zdržel se
18.6.2009 28. zasedání pro
18.6.2009 28. zasedání pro
1 18.6.2009 567 Návrh na udělení ceny hlavního města Prahy Karlu Gottovi a Waldemaru Matuškovi – in memoriam pro
2 18.6.2009 581 Návrh na finanční vypořádání při ukončení činnosti příspěvkové organizace SEZAM pro
Celkový počet: 252
Na stránce: