Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 623
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
25.10.2007 10. zasedání (návrhový výbor) Ano
17.10.2019 složení návrhového výboru Ano
22.10.2015  procedurální návrh na volbu devítičlenného návrhového výboru ZHMP Ano
3.11.2011 10. zasedání Ano
25.10.2007 10. zasedání (zařazení tisku) Ano
17.10.2019  zařadit původní bod 33, tisk Z – 7713 „K návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy“ na pevný čas na 18 hodinu, případně Ano
22.10.2015  složení návrhového výboru Ano
3.11.2011 10. zasedání Ano
25.10.2007 10. zasedání (zařazení tisku) Ano
17.10.2019  zařadit nový tisk „Ke stavu rekonstrukce Libeňského mostu“ na program jednání jako bod 15 (Martan) Ne
22.10.2015  zařadit bod „Informace o stavu OpenCard a situaci ve společnosti Operátor OpenCard, a.s.“ jako poř. č. 1 (Humplík) Ne
3.11.2011 10. zasedání Ne
25.10.2007 10. zasedání (schválení programu) Ano
17.10.2019 zařadit tisk Z – 7752 „K návrhu na Informaci pro Zastupitelstvo hlavního města Prahy o aktuálním stavu a dalším postupu ve věci nahrazování stávajícího městského mobiliáře“ jako první bod radního Chabra (Chabr) Ano
22.10.2015  zařadit bod „Vyhodnocení dosavadní činnosti Rady HMP a jednotlivých radních“ (tisk Z – 3871) – jako bod po projednání petice, po polední přestávce (Novotný V.) Ano
3.11.2011 10. zasedání Ne
1 25.10.2007 443 Stanovisko hlavního města Prahy k rozsudku Městského soudu v Praze ve věci zákazu shromáždění - pouličního průvodu dne 10.11.2007 v Praze 1 (usnesení k Z-443) Ano
17.10.2019  zařadit tisk Z – 7742 „K návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 3“ jako poslední bod radního Ano
22.10.2015 předřadit bod 31, tisk Z – 3819 „K návrhu novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva HMP“ jako poř. č. 1 (Švarc)  Ne
3.11.2011 10. zasedání Ne
2 25.10.2007 244 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hl.m. Prahy v roce 2006 (usnesení k Z-244) Ano
17.10.2019 zařazení tisku Z – 7753 „Ke kolaudaci tunelového komplexu Blanka“ do programu tohoto jednání jako poslední bod náměstka primátora Scheinherra (Stárek, osvojil si návrh starosty O. Koláře – Praha 6)  Ano
22.10.2015  zařadit bod „Obsazování dozorčích rad a představenstev v městských firmách“ jako poř. č. 13 (Zábranský) Ne
3.11.2011 10. zasedání Ne
10/01 9.9.1999 910 k poskytnutí finančních příspěvků - grantů v r.1999 v rámci akce Praha - evropské město kultury (F) Ano
3 25.10.2007 387 Návrh na poskytnutí bezúročné půjčky MČ Praha 20 na financování projektu v rámci 4. výzvy JPD2 (usnesení k Z-387) Ano
17.10.2019 stáhnout tisk Z – 7674 „k návrhu zadání změn ÚP - 3. skupina (fáze „zadání“, vlna 15)“ z programu tohoto jednání (Hlaváček)  Ano
22.10.2015  zařadit bod „Vypovězení smlouvy s Veolií“ jako poř. č. 4 (Hrůza – osvojil si návrh občana HMP Moravce) Ne
10/01 11.9.2003 450 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2003 o účelovou investiční dotaci ze stát (F) Ano
3.11.2011 10. zasedání Ne
4 25.10.2007 396 Návrh na navýšení schválené bezúročné půjčky pro MČ Praha – Koloděje na financování projektu v rámci 4. výzvy JPD 2 (usnesení k Z-396) Ano
17.10.2019 zařadit nový bod „Stanovisko zastupitelů HMP k dopisu radního Šimrala ředitelům škol“ po bodu 28 jako první bod radního Šimrala (Pilný)  Ne
22.10.2015  zařadit tisk Z – 3859 „K petice za zachování Libeňského mostu a jeho opravu“ jako bod 1 po polední přestávce (Dolínek) Ano
10/02 9.9.1999 904 k návrhu na přidělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 1999 (F) Ano
10/02 11.9.2003 470 k návrhu na poskytnutí účelových dotací MČ hl.m.Prahy z kap. 09 - vnitřní správa na výstavbu, (F) Ano
3.11.2011 10. zasedání Ne
10/03 9.9.1999 921 k návrhu na poskytnutí finančního daru hl. m. Prahy - humanitární pomoc Turecku a Řecku (F) Ano
5 25.10.2007 397 Návrh na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté z rozpočtu hl.m. Prahy MČ Praha 17 na základě usnesení ZHMP č. 5/37 ze dne 22.3.2007 (usnesení k Z-397) Ano
17.10.2019  přeřadit z bloku informací bod 1, tisk Z – 7708 „o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v Praze“ k projednání jako bod 19 (Bílek) Ne
22.10.2015  zařadit bod „Funkce a městské firmy“ (Michálek) Ne
10/03 11.9.2003 509 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2003 - navýšení o 1 288 200 000 Kč, určených na prove (F) Ano
3.11.2011 10. zasedání Ano
6 25.10.2007 414 Návrh na poskytnutí účelových dotací městským částem Praha - Dubeč, Klánovice, Lipence, Nebušice a Řeporyje na vrub rezervy pro městské části hlavního města Prahy vytvořené v kapitole 1016 rozpočtu hlavního města Prahy (usnesení k Z-414) Ano
17.10.2019 zařadit bod „Aktivity hl. m. Prahy v oblasti Pražského okruhu“ jako bod 16 (Martan)  Ne
22.10.2015  zařadit bod „Struktura příjmů Radmily Kleslové v městských firmách“ jako poř. č. 12 (jako bod 3 po polední přestávce) (Zábranský) Ano
10/04 11.9.2003 510 k návrhu na navýšení rozpočtu příjmů a výdajů vlastního hl.m.Prahy v roce 2003 o účelovou neinvestič (F) Ano
3.11.2011 10. zasedání Ano
10/04 9.9.1999 905 k návrhu na udělení grantu v oblasti sociální péče občanskému sdružení Hewer na provozování (F) Ano
7 25.10.2007 375 Návrh změny zřizovací listiny Správy služeb Městské policie hl.m. Prahy a k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřené věci z vlastn (usnesení k Z-375) Ano
17.10.2019 zařadit bod „Informace o rozhodování Rady HMP v působnosti valné hromady Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. ve věci tisku R – 30432 jako první bod náměstka primátora Scheinherra (Portlík)  Ne
Celkový počet: 623
Na stránce: