Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 366
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
23.2.2012 14. zasedání Ano
28.2.2008 14. zasedání (návrhový výbor) Ano
25.2.2016   Ano
13.2.2020 složení návrhového výboru  Ano
23.2.2012 14. zasedání Ne
28.2.2008 14. zasedání (schválení programu) Ano
25.2.2016 složení návrhového výboru Ano
13.2.2020  zařadit bod „Velkoplošná parkoviště na území hl. m. Prahy“ jako první bod náměstka Scheinherra (Prokop) Ne
23.2.2012 14. zasedání Ne
1 28.2.2008 591 Návrh úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2008 (usnesení k Z-591) Ano
25.2.2016  zařadit bod „Vyhlášení výsledků dražeb kalendáře s podpisem Pavla Béma ve prospěch zájmu Prahy“ jako pevný bod na 17.00 hodin, případně po Libeňském mostu (Ferjenčík) Ne
13.2.2020 zařadit bod „Transparentní pravidla odměňování členů dozorčích rad“ jako první bod radního Chabra (Nacher)  Ne
23.2.2012 14. zasedání Ne
2 28.2.2008 590 Návrh na financování projektů specifické protidrogové prevence „Zdravé město Praha 2008“ (usnesení k Z-590) Ano
25.2.2016  zařadit bod „Výstaviště Praha“ jako poř. č. 25 (Novotný V.) Ano
13.2.2020 zařadit bod „Návrh petice UNESCO, RPKH formálně právní, hmotně právní, procesně právní aspekt vyřizování petic“ jako pevný bod v čase od 17 hodin (Janderová) Ne
23.2.2012 14. zasedání Ne
3 28.2.2008 619 Návrh na zařazení projektů prevence kriminality do programu MV „Krajský program prevence kriminality 2008“ (usnesení k Z-619) Ano
14/01 29.1.2004 761 k volbě přísedících Městského soudu v Praze (F) Ano
25.2.2016  zařadit bod „Návrh na otevření jednání o úpravě Statutu hlavního města Prahy a vytvoření pracovní skupiny k projednání o úpravě Statutu“ (Profant, osvojil si návrh Ing. Štylera) Ne
13.2.2020 zařadit bod „Informace o soutěži na nový vizuál PID“ jako bod poř. č. 8 (Udženija)  Ne
4 28.2.2008 575 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (usnesení k Z-575) Ano
23.2.2012 14. zasedání Ne
14/02 29.1.2004 751 k přijetí II. tranše půjčky od Evropské investiční banky a zapojení do rozpočtu vlastního hl.m. Prah (F) Ano
25.2.2016  zařadit bod „K návrhu na uchování oznámení podle Etického kodexu v elektronické podobě a jejich zveřejnění v případech, kdy k tomu byl udělen souhlas“ jako poř. č. 1/5 (Michálek) Ano
13.2.2020 zařadit bod „Budoucí řešení přístřešků MHD jako součásti městského mobiliáře v metodě in house“ jako bod poř. č. 9 (Portlík)  Ne
23.2.2012 14. zasedání Ano
5 28.2.2008 605 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Třeboradice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy (usnesení k Z-605) Ano
14/03 29.1.2004 764 k návrhu na navýšení objemu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2004 o účelovou neinvestiční dotac (F) Ano
25.2.2016  zařadit tisk Z – 4107A „Podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu“ jako bod 3 (Haramul) Ano
13.2.2020 zařadit tisk Z – 8087 „K současnému stavu jednání o dočasném a trvalém umístění expozice a sídla Muzea paměti 20. století, z.ú.“ za body náměstka primátora Vyhnánka (Zajíček)  Ano
1 23.2.2012 Z-793 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 11, Praha - Březiněves, Praha - Dubeč, Praha 18, Praha - Lochkov, Praha 16 (požární automobily) Ano
6 28.2.2008 672 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Záběhlice a k.ú. Bohnice z vlastnictví ČR - Pražská kanalizace a vodní toky st. p. v "likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy (usnesení k Z-672) Ano
14/04 29.1.2004 780 k návrhu na zařazení výnosů daně z nemovitostí převedených v závěru roku 2003 hl.m.Praze do (F) Ano
25.2.2016  zařadit tisk Z – 4207 „Ke stavu zpracování a pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)“ jako bod 2 (klub ODS – Martan) Ano
13.2.2020 o celém upraveném programu jednání  Ano
2 23.2.2012 Z-338 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dětské centrum Paprsek Ano
7 28.2.2008 647 Návrh na prodej objektu č.p. 3163, Průběžná 80a, Praha 10 včetně pozemků parc. č. 3404/5, 3404/6, 3404/7, 3404/8, 3404/9 a 3404/15 o výměře 778 m2 v k.ú. Strašnice (usnesení k Z-647) Ano
14/05 29.1.2004 709 k prodeji stavby trafostanice stojící na pozemku parc. č. 1792/6, k.ú. Nusle, Bytovému družstvu 61 s (F) Ano
25.2.2016  tisk Z – 4191 „K petici za okamžité provedení lokálních oprav Libeňského mostu“ zařadit na 17. hodinu, pokud by jednání ZHMP končilo dříve, pak ponechat na stávajícím místě v programu (Čižinský) Ano
1 13.2.2020 Z-8003 k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Vídní a městem Prahou Ano
3 23.2.2012 Z-816 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 18 (změna stanovené podmínky pro správu a nakládání s nemovitostmi v k.ú. Letňany) Ano
8 28.2.2008 635 Návrh úplatného převodu pozemků parc. č. 1492 a 1586, oba v k.ú. Dolní Počernice o celkové výměře 24.334 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti GO biz s.r.o. (usnesení k Z-635) Ano
14/06 29.1.2004 760 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, (D) Ano
25.2.2016  vyřadit tisk Z – 4148 „K doporučení kontrolního výboru ZHMP k návrhu úprav obecně závazné vyhlášky......“ z programu tohoto jednání (Mirovský) Ne
2 13.2.2020 Z-8072 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování projektů Smart Prague městských částí Ano
4 23.2.2012 Z-670 k návrhu na úplatné nabytí budovy č. p. 965 na pozemku parc.č. 1908/11 a parc.č. 1908/58 v k.ú. Vysočany z vlastnictví občanského sdružení Sokol Nové Vysočany do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
9 28.2.2008 587 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1495/1, k.ú. Dolní Počernice o výměře 11 825 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti PRO-SIN, s.r.o. se sídlem Roztoky, U Háje 1451, okres Praha- západ (usnesení k Z-587) Ano
14/06 29.1.2004 760 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, (F) Ano
25.2.2016 stáhnout tisk Z – 3953 „K revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/58 ze dne 10.9.2015....“ a stáhnout tisk Z – 4120 „K návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lipence, Zadní Kopanina a Zbraslav....“ z programu tohoto jednání (Hadrava)  Ano
Celkový počet: 366
Na stránce: