Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 671
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
10.9.2020 složení návrhového výboru  Ano
15.9.2016 procedurální návrh na volbu devítičlenného návrhového výboru ZHMP  Ano
20.9.2012 19. zasedání Ano
18.9.2008 19. zasedání (návrhový výbor) Ano
24.6.2004 19.zasedání (schválení programu) Ano
10.9.2020 přeřadit tisk Z – 8601 „K návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 10 z rozpočtu hl. m. Prahy k projednání na pevný čas 19 hodin ( Vyhnánek)  Ano
15.9.2016  složení návrhového výboru Ano
20.9.2012 19. zasedání Ano
24.6.2004 19.zasedání (schválení programu) Ano
18.9.2008 19. zasedání (zařazení tisku) Ano
10.9.2020  vyřadit bod poř. č. 65, tisk Z – 8203 „k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2084/21, k.ú. Dejvice“ z programu tohoto jednání (Chabr) Ano
15.9.2016  procedurální návrh na prodloužení svého vystoupení o 2 minuty (Nouza) Ano
20.9.2012 19. zasedání Ano
24.6.2004 19.zasedání (schválení programu) Ano
18.9.2008 19. zasedání (schválení programu) Ano
10.9.2020 zařadit tisk Z – 8667 „k návrhu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy“ (primátor HMP)  Ano
15.9.2016  přeřadit bod č. 53/1 - Z - 4711 „K provozu systému Lítačka, informace k vyhodnocení pilotního systému“ a bod č. 53/2 – Z – 4615 „K návrhu na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva HMP“ na pozice 3 a 4 podle stávajícího číslování (Novotný V.) Ne
20.9.2012 19. zasedání Ne
24.6.2004 19.zasedání (návrhový výbor) Ano
1 18.9.2008 944 Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za I. pololetí 2008 (usnesení k Z-944) Ano
10.9.2020 zařadit jako bod poř. č. 1, tisk Z – 8668 „k návrhu novely Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy“ (primátor HMP)  Ano
15.9.2016  zařadit bod „Primární odpovědnost za vznik kauzy OpenCard a otázce uplatnění možného nároku na náhradu škody vůči Pavlu Bémovi“ jako bod č. 3 (Michálek) Ne
19/01 24.6.2004 040 Usnesení k návrhu na účelovou neinvestiční dotaci městským částem hl. m. Prahy - zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (usnesení) Ano
20.9.2012 19. zasedání Ne
2 18.9.2008 969 Návrh na úpravu rozpočtu a přidělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2008 (usnesení k Z-969) Ano
19/02 24.6.2004 085 Usnesení k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Dr. Raineru Kreisslovi (usnesení) Ano
10.9.2020 zařadit tisk Z – 8663 „K řešení problematické situace průvodců v hl. m. Praze“ na program tohoto jednání jako bod poř. č. 1 (Benda)  Ano
15.9.2016  zařadit bod „Stav pražské dopravy, omezení plynulé dopravy“ jako bod č. 3 (Bellu) Ne
19/01 25.5.2000 316 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl.m.Prahy za rok 1999 (F) Ano
3 18.9.2008 812 Návrh na schválení vzdání se práva převodu pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. (usnesení k Z-812) Ano
20.9.2012 19. zasedání Ano
10.9.2020 zařadit bod „k Petici proti zahrnutí ulic Těšíkova, Imrychova, Dobevská a jejich okolí do zadání urbanistických studií" na pevný čas 16,30 hodin (Janderová)  Ano
19/03 24.6.2004 127 Usnesení ke zprávě o "Koncepci zřizování a provozování zón placeného stání v podmínkách hlavního města Prahy" (udělení slova) Ano
15.9.2016  zařadit bod „Výstaviště Holešovice“ jako bod č. 45 (Novotný V.) Ne
19/02 25.5.2000 339 k návrhu na schválení souborů rozpočtů vlastního hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy na rok (F) Ano
4 18.9.2008 946 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 750/8 o výměře 56 m2 v k.ú. Bohnice z vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu: Osvobozená domácnost Praha, státní podnik v likvidaci, Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10, do vlastnictví hl. m. Prahy (usnesení k Z-946) Ano
1 20.9.2012 Z-1122 k návrhu na navýšení rozpočtu příjmů a výdajů vlastního hl. m. Prahy na rok 2012 v kapitole 03 - Doprava ve vazbě na splátku půjčky Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. ve výši 500 mil. Kč Ano
19/03 24.6.2004 127 Usnesení ke zprávě o "Koncepci zřizování a provozování zón placeného stání v podmínkách hlavního města Prahy" (udělení slova) Ano
10.9.2020 zařadit bod „Zpráva o činnosti výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP“ jako předposlední bod tohoto jednání – tzn. zařadit před bod „k návrhu na personální změny ve výborech“ (Pospíšil)  Ano
15.9.2016  zařadit pozměňovací návrh k tisku Z – 4711 „K provozu systému Lítačka, informace k vyhodnocení pilotního systému“, k bodu č. 53/1, doplnění obsahu materiálu 3, příloha č. 2 (Vorlíčková) Ne
5 18.9.2008 952 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Čakovice, Letňany, Krč a Ďáblice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy (usnesení k Z-952) Ano
2 20.9.2012 Z-1085 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2012 Ne
6 18.9.2008 983 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze (usnesení k Z-983) Ano
19/03 24.6.2004 127 Usnesení ke zprávě o "Koncepci zřizování a provozování zón placeného stání v podmínkách hlavního města Prahy" (udělení slova) Ano
10.9.2020 zařadit tisk Z – 8671 „k návrhu na změnu nájemní smlouvy č. 2/20/1901/038 se Společností pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí (Wolf)  Ano
15.9.2016  zařadit bod „Dopravní situace v Praze 6“ jako bod č. 7/3 (Briardová) Ne
2 20.9.2012 Z-1085 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2012 Ano
7 18.9.2008 924 Návrh na zřízení Gymnázia Milady Horákové se sídlem Praha 4, Na Planině 1393 (usnesení k Z-924) Ano
10.9.2020  z bloku informací přeřadit do projednání jako bod č. 1 radní Johnové tisk Z – 8627 „O budoucím fungování Metropolitní nemocnice Na Františku, příspěvkové organizace hl. m. Prahy“ (Udženija) Ne
15.9.2016  zařadit bod „Obsazování dozorčích rad a představenstev“ (osvojil si materiál Pirátů Z – 4680) (Hrůza) Ne
Celkový počet: 671
Na stránce: