Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 332
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
21.12.2006 2. zasedání (zařazení tisku) Ano
18.12.2014 Složení návrhového výboru Ano
13.12.2018  složení návrhového výboru Ano
14.12.2010 2. zasedání (složení návrhového výboru) Ano
21.12.2006 2. zasedání (zařazení tisku) Ano
18.12.2014 Třetí výročí úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla uctít minutou ticha (Novotný V.) Ano
13.12.2018  vyřadit bod 2. – tisk Z – 6933 „K návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy - v působnosti odboru UZR MHMP (Bílek) Ne
14.12.2010 návrh na ukončení diskuse (Kabický) hlasování zpochybněno (ukončení diskuze) Ne
21.12.2006 2. zasedání (schválení programu) Ano
18.12.2014 Návrh na zařazení projednání pražských stavebních předpisů - tisk Z - 3124 "K řešení problematiky Pražských stavebních předpisů" na tomto jednání ZHMP (Hudeček) Ano
13.12.2018  zařadit nový bod „K dalšímu postupu Rady hl. m. Prahy v připravovaných dopravních stavbách“ jako bod 9 (Nacher) Ne
14.12.2010 o ukončení diskuse - hlasování zmatečné (ukončení diskuze) Ne
21.12.2006 2. zasedání (návrhový výbor) Ano
18.12.2014 Přesunout tisk Z- 3043 "Aktualizace "Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 - 2015", pro rok 2015" z bloku informací do řádného jednání ZHMP (Semelová) Ne
13.12.2018 vyřadit bod 14, tisk Z - 6891 „K návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2019, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2019 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu vlastního Ne
14.12.2010 opakované hlasování (ukončení diskuze) Ano
18.12.2014 Zařadit do programu bod "Návrh boje s korupcí" (osvojil si člen ZHMP Hrůza) Ne
13.12.2018 zařadit nový bod „K problematice nominací osob do orgánů společností s majetkovým podílem hl. m. Prahy,“ jako bod 25 - za tisky radního Chabra (Nepil) Ne
14.12.2010 zařazení tisku Z - 959 "Návrh na volbu předsedy kontrolního výboru ZHMP" (Tůma) hlasování zpochybněno (zařazení tisku na program) Ne
1 21.12.2006 834 Návrh personálního obsazení výborů ZHMP (usnesení k Z-834) Ano
18.12.2014  zařadit tisk Z - 3110 "Ke zveřejňování smluv" do programu tohoto jednání (Zábranský, Ferjenčík) Ne
13.12.2018 zařadit nový tisk Z – 6947 „K návrhu na schválení urychleného zahájení příprav stavby Městského okruhu“ jako bod 9 - před tisky náměstka primátora Scheinherra (Udženija)  Ne
14.12.2010 opakované hlasování k zařazení tisku Z - 959 "K návrhu na volbu předsedy kontrolního výboru ZHMP" na program jednání (zařazení tisku na program) Ne
2 21.12.2006 732 Usnesení ke změně účelu zůstatků investičních dotací poskytnutých MČ Praha - Libuš usnesením ZHMP č. 37/09 ze dne 27.4.2006 a (usnesení k Z-732) Ano
18.12.2014 Vyřadit z programu bod poř. č. 15/3. Z - 2368 (osvojil si člen ZHMP Michálek) Ano
02/01 12.12.2002 082 k volbě přísedících Městského soudu v Praze (F) Ano
13.12.2018   Ne
14.12.2010 zařazení bodu 2. - Dotazy, připomínky a podněty od občanů (schválení programu) Ano
3 21.12.2006 019 Usnesení k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2006 v návaznosti na snížení účelové investiční dotace z rozpočtu (usnesení k Z-019) Ano
17.12.1998 638 Návrh na způsob řešení problematiky výborů Zastupitelstva hl.m. Prahy (F) Ne
18.12.2014 O celém upraveném návrhu programu jednání Ano
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ne
13.12.2018  o celém upraveném návrhu programu jednání Ano
4 21.12.2006 774 Usnesení k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2006 v návaznosti na snížení účelové investiční dotace z rozpočtu (usnesení k Z-774) Ano
14.12.2010 zařazení bodu 3. - Z - 956 "Zrušení tendru na "Celkovou přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově", za účelem posouzení možného využití nových technologií a výrazné finanční úspory při realizaci modernizace ÚČOV" (schválení programu) Ne
18.12.2014 Procedurální návrh - zařadit bod Z - 3124 " K řešení problematiky Pražských stavebních předpisů" jako poslední bod tohoto jednání ZHMP (Březina) Ano
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ne
1 13.12.2018 Z-6931 k návrhu na schválení dodatku k obecné smlouvě o poskytnutí účelové dotace na provedení revitalizace okolí budovy Národního muzea ve vazbě na prováděnou rekonstrukci Ano
5 21.12.2006 782 Usnesení k návrhu na změnu části půjčky poskytnuté MČ Praha - Dolní Měcholupy na akci JPD 2 - Pořízení úpravy parku D. Měcholupy (usnesení k Z-782) Ano
14.12.2010 zařazení bodu 4. - Z - 953 "Návrh na úpravu zastupování Prahy v orgánech společností s majetkovou účastí hl.m. Prahy" (schválení programu) Ne
1 18.12.2014 Z-3112 k pověření člena Zastupitelstva hl. m. Prahy Bc. Libora Hadravy řízením Městské policie hlavního města Prahy Ano
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ne
2 13.12.2018 Z-6933 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy - v působnosti odboru UZR MHMP Ano
6 21.12.2006 848 Usnesení k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Klánovice na financování projektu JPD2 (usnesení k Z-848) Ano
14.12.2010 zařazení bodu 5. - Z - 954 "Návrh na zbavení mlčenlivosti pracovníků magistrátu, členů výborů a výběrových komisí v kauze OpenCard" (schválení programu) Ne
2 18.12.2014 Z-2615 k návrhu usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy ke schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl.m.Prahy na základě veřejné zakázky na stavební práce - stavba č.9276 Chaby, stavba 50 - komunikace, etapa 0003 - Protihluková opatření Jeremiášova Ano
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ne
3 13.12.2018 Z-6834 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2018 Ano
7 21.12.2006 851 Usnesení k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 20 na financování akce Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné (procedurální návrh) Ne
14.12.2010 zařazení bodu 6. - Z - 955 "Jednací řád ZHMP - schválení pravidelného bodu - "Dotazy, připomínky a podněty od občanů" (schválení programu) Ne
Celkový počet: 332
Na stránce: