Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 473
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
17.6.2021  složení návrhového výboru Ano
20.6.2013 složení návrhového a volebního výboru Ano
26.5.2005 28. zasedání (schválení programu) Ne
15.6.2017  složení návrhového výboru Ano
18.6.2009 28. zasedání (návrhový výbor) Ano
17.6.2021  procedurální návrh – umožnit vzdálené připojení, včetně hlasování náměstkovi primátora Vyhnánkovi a členovi ZHMP Zajíčkovi v rámci tohoto jednání ZHMP (Čižinský) Ano
20.6.2013  zařadit jako bod č. 1 "Informaci I. náměstka primátora Hudečka o řešení povodňové situace v Praze" (Semelová) Ne
26.5.2005 28. zasedání (schválení programu) Ano
15.6.2017  zařadit bod „K doplnění Etického kodexu člena Zastupitelstva HMP o transparentní zveřejňování oznámení o příjmech souvisejících s funkcí zastupitele na internetových stránkách hl. města Prahy“ jako poř. č. 2/3 (Michálek) Ne
18.6.2009 28. zasedání (zařazení tisku) Ano
17.6.2021   vyřadit 17 tisků, a to: Z – 9404, 9481, 9387, 9457, 9378, 9467, 9333, 9507, 9370, 9410, 9414, 9415, 9440, 9369, 9249, 9430 a 9385 z programu tohoto jednání (Vodrážka) Ne
20.6.2013  zařadit jako bod č. 4 "Revitalizace Staroměstského náměstí - Mariánský sloup" (Semelová) Ne
26.5.2005 28. zasedání (návrhový výbor) Ano
15.6.2017  zařadit bod „K neplnění usnesení Rady HMP č. 2920 ohledně podání žaloby v kauze OpenCard“ jako poř. č. 1 (Michálek) Ne
18.6.2009 28. zasedání (zařazení tisku) Ano
17.6.2021  vyřadit všechny dozařazené – tj. „červené tisky“ z programu tohoto jednání (Pilný) Ne
20.6.2013  o celém upraveném návrhu programu jednání Ano
26.5.2005 28. zasedání (schválení programu) Ano
15.6.2017 zařadit bod „Projednání uvolnění zastupitelky Moniky Hášové pro doplnění vzdělání k výkonu funkce zástupce akcionáře v Dozorčí radě akciové společnosti PRE, a. s.“ jako poř. č  Ne
18.6.2009 28. zasedání (zařazení tisku) Ano
17.6.2021 vyřadit tisk Z – 9380 „K návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 10 v roce 2021“z programu tohoto jednání (Třeštíková)  Ano
1 20.6.2013 Z-1861 k návrhu na volbu primátora hlavního města Prahy, náměstků primátora hlavního města Prahy a členů Rady hlavního města Prahy Ano
15.6.2017  původní bod poř. č. 7/3, tisk Z – 5497 „K aktuálnímu vývoji projednávání dokončení severovýchodní části Městského okruhu“ přeřadit v rámci programu jako bod poř. č. 3 (Nouza) Ne
18.6.2009 28. zasedání (zařazení tisku) Ano
28/01 26.5.2005 642 Usnesení k uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy z kap. 01 městské části Praha 22 (usnesení) Ano
17.6.2021  přeřadit nově jako bod poř. č. 1 tisk Z – 9504 „K výstavbě Metra I. D a garanci finančního krytí úseku Pankrác - Nové Dvory“ (Nepil) Ano
1 20.6.2013 Z-1861 k návrhu na volbu primátora hlavního města Prahy, náměstků primátora hlavního města Prahy a členů Rady hlavního města Prahy Ano
15.6.2017  osvojený návrh občana Moravce ve znění: „Dodržování zákona č. 106/1999 Sb. paní primátorkou a Radou“ (Zábranský) Ne
18.6.2009 28. zasedání (zařazení tisku) Ano
28/02 26.5.2005 673 Usnesení k uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy z kap. 08 městské části Dolní Počernice (usnesení) Ano
18.6.2009 28. zasedání (zařazení tisku) Ano
17.6.2021 změnit pořadí dvou tisků, a to bodu poř. č. 7., tisk Z – 9416 „Poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 2021 v oblasti sociálních služeb na základě "Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 - Doplňková síť - II Ano
2 20.6.2013 Z-1860 ke zřízení výborů Zastupitelstva hl.m. Prahy a volbě předsedů, členů a tajemníků výborů Zastupitelstva hl.m. Prahy Ano
15.6.2017  vyřadit tisk pod poř. č. 51/2, Z – 5493 „Ke Koncepci kulturní politiky hl.m.Prahy 2017-2021“ z programu tohoto jednání (Novotný V.) Ne
28/03 26.5.2005 551 Usnesení k návrhu na schválení bezúplatného nabytí podílového spoluvlastnictví pozemků a úplatného nabytí podílu na stavbě "TI pro 426 bytů Chodovec I-III. etapa" do vlastnictví hl.m.Prahy (usnesení) Ano
18.6.2009 28. zasedání (zařazení tisku) Ano
17.6.2021 zařadit tisk Z – 9536 „K záměru na přijetí zásad pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi Hlavním městem Prahou, TSK a.s. a městskými částmi“ jako poslední bod náměstka Scheinherra (Martan, Scheinherr) Ano
28/01 29.3.2001 822 k návrhu na způsob řešení dofinancování rekonstrukce a dostavby Kongresového centra Praha (F) Ano
3 20.6.2013 Z-1696 k návrhu bezúplatného zajištění závazků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, v souvislosti se záměrem realizace nového 10ti letého lineárně amortizovaného směnečného programu v maximálním objemu do 8 mld. Kč, určeného k refinancování směnečného programu z roku 2012 a nákupu tramvají 15T ForCity Ano
15.6.2017 vyřadit tisk pod poř. č. 21, Z – 4943 „K pořízení nového návrhu celoměstsky významné změny I ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2600/00 (Praha 3, Praha 10; lokalita „Nákladové nádraží Žižkov“ a areál Vackov a.s. ­- vymístění železniční dopravy, začlenění území do městské struktury)“ z programu tohoto jednání Ne
28/04 26.5.2005 690 Usnesení k návrhu úplatného převodu rodinného domu č.p. 46, Za Zámečkem 2 včetně funkčně příslušných pozemků v k.ú. Jinonice panu Petru Váverkovi (usnesení) Ano
17.6.2021 zařadit tisk Z – 9535 „K návrhu hlavního města Prahy na změnu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (problematika elektrokoloběžek a jízdních kol)“ jako poslední bod náměstka primátora Scheinherra (Portlík, Scheinherr) Ano
4 20.6.2013 Z-1757 k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2013 Ano
28/05 26.5.2005 661 Usnesení k volbě přísedících Městského soudu v Praze (usnesení) Ano
15.6.2017  zařadit bod „Informace o budoucnosti parkovacích zón“ jako poř. č. 3 (Humplík) Ne
18.6.2009 28. zasedání (zařazení tisku) Ano
17.6.2021  přeřadit tisk Z – 9525 „O dopadu nového stavebního zákona (NSZ) ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou dne 26. 5. 2021 (sněmovní tisk 1008) na platný ÚP HMP a rozpracovaný MPP“ z bloku informací do projednání jako první bod náměstka primátora Hlaváčka (Prokop) Ne
28/03 29.3.2001 807 k návrhu na udělení grantů v oblasti zdravotnictví pro rok 2001 (F) Ano
5 20.6.2013 Z-1821 k revokaci usnesení ZHMP č. 21/1 ze dne 29. 11. 2012 Ano
28/06 26.5.2005 705 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení nebo erotických služeb (usnesení) Ano
Celkový počet: 473
Na stránce: