Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 290
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
31.3.2011 Ano
26.3.2015   Ano
22.3.2007 5. zasedání (zařazení tisku) Ne
21.3.2019  složení návrhového výboru Ano
44 31.3.2011 Z-094 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 1/6 ze dne 30.11.2010 k návrhu na stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva hl.m. Prahy Ano
26.3.2015   Ne
22.3.2007 5. zasedání (zařazení tisku) Ano
21.3.2019 na zařazení tisku Z – 7170 „K návrhu územní studie Sídliště Ďáblice“ na pevný čas 14,30 hodin (Nepil, Hlaváček)  Ano
05/01 11.3.1999 743 z 1. mimořádného zasedání ZHMP k Informaci o ztrátě kurzových rozdílů uveřejněných v (F) Ano
31.3.2011 Projednání petice občanů - sdružení Občané za svá práva v Praze, požadujících zrušení prodloužení smlouvy s vodárenskou společností Veolia Ne
26.3.2015   Ne
22.3.2007 5. zasedání (zařazení tisku) Ano
21.3.2019  zařadit bod „Pověření kontrolního výboru prověřením usnesení doručeným od MČ Praha – Slivenec od 1. 1. 2016 do 21. 3. 2019 s cílem potvrdit jejich platnost a tedy fakt, že nebyla podepsána náměsíčnou starostkou“ jako bod č. 3 (Martan) Ne
31.3.2011 výzva k vyvození osobní odpovědnosti a vzdání se výkonu funkce Ne
26.3.2015   Ne
05/02 11.3.1999 742 z 1. mimořádného zasedání ZHMP k Návrhu na vyslovení nespokojenosti náměstkovi primátora (F) Ano
22.3.2007 5. zasedání (zařazení tisku) Ano
21.3.2019 předřadit tisky radní Třeštíkové v programu tohoto jednání za tisky pana primátora (Wolf)  Ano
31.3.2011 Ano
26.3.2015   Ne
22.3.2007 5. zasedání (schválení programu) Ano
21.3.2019 stáhnout bod poř. č. 23, tisk Z – 7127 „K zapojení hl. m. Prahy do první fáze akční plánovací sítě „Teacher carrier supported by school leadership“ vedené městem Antverpy“ z programu tohoto jednání (Nacher) Ano
1 31.3.2011 Z-138 k Programovému prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2010-2014 Ne
26.3.2015   Ne
22.3.2007 5. zasedání (návrhový výbor) Ano
21.3.2019 zařazení tisku Z – 7166 „K deklaraci Zastupitelstva hl. m. Prahy „Praha proti antisemitismu“ do programu jednání ZHMP za tisky náměstka primátora Vyhnánka (Wolf) Ano
1 31.3.2011 Z-138 k Programovému prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2010-2014 Ne
26.3.2015   Ne
1 22.3.2007 953 Návrh dalšího postupu zajištění záměru Praha olympijská (usnesení) Ano
21.3.2019 zařadit bod „Informace o problému hl. m. Prahy v IT“ do bloku informací pod poř. č. 1 (Udženija) Ne
1 31.3.2011 Z-138 k Programovému prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2010-2014 Ano
26.3.2015   Ne
2 22.3.2007 957 Návrh úpravy rozpočtu a přidělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2007 (usnesení) Ano
05/01 27.2.2003 163 k volbě přísedících Městského soudu v Praze (F) Ano
21.3.2019 o celém upraveném návrhu programu jednání  Ano
2 31.3.2011 Z-106 k požadavkům městských částí hl. m. Prahy na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 (příp. 2009, 2008) k využití v roce 2011 Ano
26.3.2015   Ne
3 22.3.2007 928 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.st. 230 a stavby na pozemku parc.č.st. 230 k.ú. Předměřice nad Jizerou z vlastnictví ČR-Pražské vodárny st.p. "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení) Ano
05/02 27.2.2003 119 k návrhu na úpravu neinvestičního příspěvku PO a běžných výdajů Magistrátu hl. m. Prahy a Městské po (F) Ne
1 21.3.2019 Z-7170 k návrhu územní studie Sídliště Ďáblice Ano
3 31.3.2011 Z-070 k návrhu na účelovou neinvestiční dotaci městským částem hlavního města Prahy - na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti Ano
26.3.2015   Ne
4 22.3.2007 892 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Bohnice, Černý Most, Ďáblice, Hloubětín, Kbely a Újezd z vlastnictví ČR - Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení) Ano
05/02 27.2.2003 119 k návrhu na úpravu neinvestičního příspěvku PO a běžných výdajů Magistrátu hl. m. Prahy a Městské po (F) Ano
2 21.3.2019 Z-7098 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 Ano
4 31.3.2011 Z-067 poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 16, MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora Ano
26.3.2015   Ne
5 22.3.2007 979 Návrh na výmaz podniku Stavební podnik Praha, s.p. se sídlem Praha 4, Svatoslavova 8, z obchodního rejstříku z důvodu ukončení jeho činnosti bez likvidace ke dni 31.3.2007 (usnesení) Ano
05/03 27.2.2003 134 k návrhu na převedení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem pro místní (F) Ano
3 21.3.2019 Z-7113 ke schválení projektů v rámci 36. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Ano
Celkový počet: 290
Na stránce: