Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 348
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
25.4.2019  složení návrhového výboru Ano
14.4.2015   Ano
28.4.2011 6. zasedání Ano
26.4.2007 6. zasedání (návrhový výbor) Ano
25.4.2019 vyřadit bod poř. č. 18, tisk Z - 7221 „K návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů“ se zdůvodněním, že bude připraven koncepční materiál pro řešení bagatelních změn převodu (Chabr)  Ano
14.4.2015   Ne
28.4.2011 6. zasedání Ano
26.4.2007 6. zasedání (zařazení tisku - ZMATEČNÉ) Ne
26.4.2007 6. zasedání (zařazení tisku) Ano
25.4.2019 zařadit tisk Z – 7256 „K výzvě premiérovi a vládě ČR v souvislosti s krizí v obecní sociální práci“ jako poslední bod radní Johnové  Ano
06/01 25.3.1999 695/A k návrhu plánu činnosti Zastupitelstva hlavního města Prahy na I. pololetí 1999 (F) Ano
14.4.2015   Ne
1 28.4.2011 Z-107 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace MČ Praha - Lipence na úhradu mimořádných nákladů spojených s povodněmi v lednu 2011 Ano
06/02 25.3.1999 748 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. (F) Ano
25.4.2019  zařadit bod „Plán udržitelných financí HMP“ za bod poř. č. 3 (Martan) Ne
14.4.2015   Ano
2 28.4.2011 Z-102 k návrhu na zpět vzetí návrhu Zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 104) z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ano
26.4.2007 6. zasedání (změna programu - ZMATEČNÉ) Ne
06/03 25.3.1999 747 k návrhu na schválení převodu vlastnictví formou vzájemného darování pozemků v kat. území (F) Ano
25.4.2019   zařadit bod „Policejní hodina – záměr vydat vyhlášku o zavírací hodině hostinských zařízení“ jako bod poř. č. 3 (Stuchlík) Ne
14.4.2015   Ano
3 28.4.2011 Z-088 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Ano
26.4.2007 6. zasedání (změna programu) Ne
25.4.2019  zařadit bod „Situace v Pražské plynárenské, a.s.“ jako první bod tisků radního Chabra (Nepil) Ano
1 14.4.2015 Z-3212 informace k úpravám ÚP SÚ HMP zrušeným soudem Ano
4 28.4.2011 Z-078 k návrhu na úplatné nabytí stavby SO 21 protihluková stěna podél komunikace Kbelská (v délce 130 m) vybudované v rámci stavby „Obytný soubor Nový Prosek“ na pozemku parc. č. 626/70, k.ú Letňany z vlastnictví společnosti Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4, Chodov, IČ:26271303 do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
06/04 25.3.1999 745 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy (F) Ano
26.4.2007 6. zasedání (změna programu) Ne
25.4.2019  zařadit bod „K řešení dětských dluhů a zastavení vymáhání pokut ze strany HMP“ jako poslední bod pana primátora (Nacher) Ano
2 14.4.2015 Z-3312 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy Ne
5 28.4.2011 Z-599 k návrhu na bezúplatné nabytí zálivu zastávky autobusů MHD v ulici Semilská v k.ú. Kbely z vlastnictví EXCON Development, s.r.o., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00, IČ: 27162290 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
06/05 25.3.1999 724 k návrhu na úplatný převod vlastnictví pozemku parc.č. 2332/3 o výměře 818 m2 v kat. území (F) Ano
26.4.2007 6. zasedání (schválení programu) Ano
1 26.4.2007 054 Návrh na změnu části půjčky poskytnuté MČ Praha Dolní Počernice na akci JPD2 - "Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích" na dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy (usnesení k Z-054) Ano
06/06 25.3.1999 706 k majetkoprávnímu vypořádání pozemku v k.ú. Dolní Chabry, ve vlastnictví fyzické osoby, (F) Ano
25.4.2019 zařadit bod „Stav informatiky“ jako bod č. 1 (Portlík)  Ano
2 14.4.2015 Z-3312 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy Ano
6 28.4.2011 Z-002 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikací, vybudovaných na pozemcích parc.č. 4400/65 a parc.č. 4400/711 v k.ú. Modřany z vlastnictví Tulipa Modřanská rokle s.r.o. se sídlem 170 00 Praha 7, Jankovcova 1037/49, IČ: 271 83 726 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
06/01 27.3.2003 199 k volbě přísedících Městského soudu v Praze (F) Ano
06/07 25.3.1999 705 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Dejvice a k.ú. Točná ve vlastnictví fyzických (F) Ano
25.4.2019  zařadit bod „Privatizace bytů: aktuální záměry Rady HMP“ jako předposlední bod primátora (Stuchlík) Ne
7 28.4.2011 Z-019 k návrhu na bezúplatné nabytí části komunikace a parkoviště, vybudovaných na pozemku parc.č. 1818/150 v k.ú. Hostivař z vlastnictví Pražské správa nemovitostí, spol. s r.o., se sídlem 130 00 Praha 3, Seifertova 9, IČ: 170 48 869 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
3 14.4.2015 Z-3318 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Ano
2 26.4.2007 053 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci MČ hl.m. Prahy - na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (usnesení k Z-053) Ano
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole (F) Ano
25.4.2019 o celém upraveném návrhu programu jednání  Ano
06/08 25.3.1999 744 analýza vedlejší hospodářské činnosti organizace SEZAM (F) Ano
8 28.4.2011 Z-033 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 816/29 v k.ú. Hodkovičky a stavby komunikace s 39 odstavnými stáními na pozemku parc.č. 816/29 v k.ú. Hodkovičky z vlastnictví B.S.R. Investment s.r.o., se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Vršovice, IČ: 261 42 201 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
4 14.4.2015 Z-3223 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene Ano
3 26.4.2007 968 Návrh zastupitele hl.m. Prahy, určeného ke spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace (usnesení k Z-968) Ano
Celkový počet: 348
Na stránce: