Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 348
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
12 26.4.2007 079 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1890/1 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví družstva AUTODRUŽSTVO PRAHA (usnesení k Z-079) Ano
3 25.4.2019 Z-7129 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl. hl. m. Prahy a poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v roce 2019 Ano
06/17 25.3.1999 727 k majetkoprávnímu vypořádání pozemku v k.ú. Libeň ve vlastnictví fyzických osob, (F) Ano
17 28.4.2011 Z-180 k návrhu na financování projektů specifické protidrogové prevence "Zdravé město Praha 2011" Ano
14.4.2015   Ano
06/08 27.3.2003 175 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2003 o účelovou investiční dotaci ze SFDI (F) Ano
13 26.4.2007 071 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1888/2 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti SAZKA, a.s. (usnesení k Z-071) Ano
4 25.4.2019 Z-7224 k uzavření Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti Ano
06/18 25.3.1999 726 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Ďáblice ve vlastnictví fyzické osoby, zastavěných (F) Ano
18 28.4.2011 Z-185 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2011 Ano
13 14.4.2015 Z-3315 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností České dráhy, a.s. Ano
06/09 27.3.2003 170 k návrhu na uzavření splátkových dohod o úhradě dlužného nájemného s nájemci bytů ve vlastnictví hla (F) Ano
14 26.4.2007 012 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 852/23 v k.ú. Hodkovičky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti HOTEL LYSINY, a.s. (usnesení k Z-012) Ano
5 25.4.2019 Z-7263 k řešení dětských dluhů a zastavení vymáhání pokut ze strany HMP Ano
19 28.4.2011 Z-181 k návrhu na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2011 Ano
14 14.4.2015 Z-3323 k návrhu na uzavření smluv o zřízení služebnosti umístění kabelového vedení a stožárů veřejného osvětlení Ano
06/19 25.3.1999 714 k návrhu na schválení nemovitých věcí, které jsou nabývány do vlastnictví hl. m. Prahy za (F) Ano
06/10 27.3.2003 179 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (F) Ano
06/20 25.3.1999 734 k návrhu na měsíční odměny neuvolněným členům ZHMP, vykonávajícím funkci předsedy komise (F) Ano
15 26.4.2007 070 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1475/5 v k.ú. Dolní Počernice a části pozemku parc.č. 1475/1 v k.ú. Dolní Počernice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AUTO-EXNER, s.r.o. (protinávrh k Z-070) Ne
6 25.4.2019 Z-6792 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu Ano
20 28.4.2011 Z-198 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2011 - I. program Ano
15 14.4.2015 Z-3321 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebnosti Ano
06/11 27.3.2003 178 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy genpor. Františku Peřinovi (F) Ano
15 26.4.2007 070 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1475/5 v k.ú. Dolní Počernice a části pozemku parc.č. 1475/1 v k.ú. Dolní Počernice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AUTO-EXNER, s.r.o. (usnesení k Z-070) Ano
6 25.4.2019 Z-6792 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu Ano
06/21 25.3.1999 709 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 4400/129, 4400/130, 4400/132, (F) Ano
21 28.4.2011 Z-097 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2011 - II. a III. program a k návrhu na udělení účelové neinvestiční dotace hlavního města Prahy pro městské části v oblasti sociálních služeb v roce 2011- V. program Ano
16 14.4.2015 Z-3322 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. Ano
06/12 27.3.2003 155 návrh na udělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy pro rok 2003 z kapitoly 0664 § 3419 (F) Ano
16 26.4.2007 073 Návrh na úplatný převod pozemků parc. č. 3054/3,4,5 v k.ú. Braník z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Invest Prima Service, a.s. (usnesení k Z-073) Ano
7 25.4.2019 Z-7210 Informace o aktivitách a opatřeních z hlediska dopadů změny klimatu Ano
22 28.4.2011 Z-911 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost Ano
17 14.4.2015 Z-3189 k návrhu na uznání vlastnického práva Ano
06/22 25.3.1999 707 k návrhu na schválení převodu vlastnictví pozemků v kat. území Nové Město formou vzájemného (F) Ano
06/13 27.3.2003 215 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti sociální péče v roce 2003 (F) Ano
17 26.4.2007 074 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 492/4 v k.ú. Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti LUMA spol. s r.o. (usnesení k Z-074) Ano
25.4.2019   Ano
23 28.4.2011 Z-143 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost Ano
18 14.4.2015 Z-3058 k odůvodnění veřejné zakázky "Rámcová smlouva na modernizaci a obnovu veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy" Ano
06/23 25.3.1999 704 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Horní Měcholupy ve vlastnictví fyzických osob, (F) Ano
06/14 27.3.2003 216 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví v roce 2003 (F) Ano
18 26.4.2007 081 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1403/2, parc.č. 1416/2 a parc.č. 1414 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví předkladatele nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci výběrového řízení SOLID, a.s. (usnesení k Z-081) Ano
8 25.4.2019 Z-6926 k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 Ano
24 28.4.2011 Z-104 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektu financovaného z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost Ano
19 14.4.2015 Z-3337 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 8, Praha 9, Praha 11, Praha 13, Praha 15, Praha - Troja a Praha – Zbraslav Ano
06/15 27.3.2003 195 návrh na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2003 (F) Ano
19 26.4.2007 080 Návrh na úplatný převod části pozemků parc.č. 2024/1, 2024/7 a 2633 v k.ú. Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví předkladatele nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci výběrového řízení NOVAPRO + spol. s r.o. (usnesení k Z-080) Ano
8 25.4.2019 Z-6926 k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 Ano
25 28.4.2011 Z-430 k návrhu zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. Prahy Ano
Celkový počet: 348
Na stránce: