Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 348
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
28 14.4.2015 Z-3227 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 254/14 a parc.č. 254/23 v k.ú. Kamýk a pozemků parc.č. 228/2 a parc.č. 247/1 v k.ú. Lhotka z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Vězeňská služba České republiky, IČO 002 12 423, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
06/26 27.3.2003 182 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2391 o výměře 228 m2 k.ú. Libeň z vlastnic (F) Ano
29 26.4.2007 068 Návrh směny pozemku parc.č. 3379/8 v k.ú. Michle ve vlastnictví Ing.Pavla Heřmánka, ze část pozemku parc.č. 1445/2 v k.ú. Lhotka ve vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-068) Ano
12 25.4.2019 Z-7097 k návrhu zadání změn ÚP - 3. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) Ano
36 28.4.2011 Z-157 k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2011 Ano
29 14.4.2015 Z-3245 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 2536/2 a parc č. 2536/4 v k.ú. Hloubětín, parc.č. 1066/1 v k.ú. Čimice, parc.č. 1518/9 v k.ú. Radotín, parc.č. 2891/1 a parc.č. 2899/1 v k.ú. Ruzyně, parc.č. 2242/10 v k.ú. Vršovice a parc.č. 3737/1 v k.ú. Újezd na Lesy ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
06/27 27.3.2003 183 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1798/287 o výměře 7 503 m2 v k.ú. Hlubočep (F) Ano
30 26.4.2007 988 Návrh směny pozemků PRO REALIZACI PROJEKTU ROKYTKA - ROZVOJ ÚZEMÍ - CYKLOSTEZKA, a to parc.č. 1014/22,23,27,29,33,38 v k.ú. Vysočany a parc.č. 1642/3,4, 2528/3,11 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví společnosti B.C.D. s.r.o. za pozemek parc.č. 1816/2 v k.ú. Vysočany, části pozemků parc.č. 1639, 1640/1, (usnesení k Z-988) Ano
13 25.4.2019 Z-7138 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Programy v oblasti prevence kriminality pro rok 2019 Ano
37 28.4.2011 Z-151 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2011 z kap. 06 - KULTURA formou účelové dotace pro městské části Ano
30 14.4.2015 Z-2821 k návrhu revokace usnesení Zastupitelstva HMP č. 3/14 ze dne 20.1.2011 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 Ano
06/28 27.3.2003 171 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc .č. 2639/129 o výměře 391 m2, parc.č. 2639/13 (F) Ano
31 26.4.2007 067 Návrh směny části pozemku parc.č. 481/4 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví společnosti TIVO, s.r.o. a části pozemku parc.č. 480/6 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví společnosti TICO-INVEST, s.r.o. za pozemky parc.č. 497/2, 499/5, 499/7, 519/4, 1996/1 a 1996/4 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-067) Ano
14 25.4.2019 Z-7168 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Regionální organizátor pražské integrované dopravy Ano
38 28.4.2011 Z-214 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP Ano
14.4.2015   Ano
06/29 27.3.2003 172 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 4095 k.ú. Libeň o výměře 123 m2 z vlastnic (F) Ano
32 26.4.2007 030 Návrh směny části pozemků parc.č. 583 a části pozemku parc.č. 584 v k.ú. Záběhlice, ve vlastnictví Zuzany Rytířové za části pozemků parc.č. 5772 a část pozemku parc.č. 587 v k.ú. Záběhlice ve vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-030) Ano
15 25.4.2019 Z-7161 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 15 a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy Ano
28.4.2011 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP Ne
31 14.4.2015 Z-2829 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Povodí Vltavy, státní podnik Ano
33 26.4.2007 072 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/132 ze dne 14.9.2006 k návrhu na bezúplatný převod vlastnictví pozemků parc. č. 455/2, parc. č. 455/3 a částí pozemku parc.č. 2339 nově označených na základě geometrického plánu jako parc. č. 2339/2 a parc. č. 2339/3, vše v k.ú. Nové Město z vl (usnesení k Z-072) Ano
16 25.4.2019 Z-7200 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha 14, MČ Praha 19 a MČ Praha - Čakovice a k úpravě vlastního rozpočtu hl.m. Prahy Ano
28.4.2011 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP Ne
32 14.4.2015 Z-2948 k návrhu smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti inženýrské sítě Ano
06/31 27.3.2003 210 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 37/12 ze dne 20.12.2001 k návrhu úplatnéh (F) Ano
34 26.4.2007 037 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-037) Ano
17 25.4.2019 Z-7202 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava Ano
33 14.4.2015 Z-3168 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti se společností České dráhy, a.s. Ano
06/32 27.3.2003 209 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 1123/8 v kat. území Prosek z vlastnictví hl (F) Ano
35 26.4.2007 038 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-038) Ano
18 25.4.2019 Z-6952 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2763/11 a 2763/9 v k.ú. Stodůlky, obec Praha do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
34 14.4.2015 Z-2597 k návrhu na uzavření smlouvy o smouvě budoucí kupní na budoucí úplatné nabytí podílů id. 54/525 pozemku parc. č. 1626, id. 54/525 pozemku parc. č. 1628, id. 6/11 pozemku parc. č. 1605 a id. 54/525 pozemku parc. č. 1632 v k. ú. Troja z vlastnictví Ing. Ivana Davidoviče, CSc., do vlastnictví hl. m. Prahy Ano
35 14.4.2015 Z-3176 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovité věci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze Ano
06/33 27.3.2003 207 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 341/1 v k. ú. Braník o výměře 134 m2 z vlastnictví (F) Ano
36 26.4.2007 965 Návrh na přidělení grantů na podporu vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2007 (protinávrh k Z-965) Ne
19 25.4.2019 Z-6897 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 699, jehož součástí je stavba č. p. 3338 a parc. č. 700/1 v k.ú. Smíchov, obec Praha do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
36 14.4.2015 Z-3269 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2015 z kap. 06 - KULTURA formou účelové dotace pro městské části Ano
06/34 27.3.2003 189 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 1865/7, 1865/8, 1865/9, 1865/10, 1865/6 v k.ú. Stodůlky (F) Ano
36 26.4.2007 965 Návrh na přidělení grantů na podporu vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2007 (usnesení k Z-965) Ano
20 25.4.2019 Z-7102 k žádostem MČ Praha - Benice a MČ Praha 5 o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2018 z podílu MČ na odvodu z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her Ano
37 14.4.2015 Z-3201 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 Ano
06/35 27.3.2003 188 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 2396/6 o výměře 52 m2 v k.ú. Smíchov z vlas (F) Ano
37 26.4.2007 895 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 (usnesení k Z-895) Ano
21 25.4.2019 Z-7212 k návrhu na změnu účelu návratné finanční výpomoci poskytnuté MČ Praha 22 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 Ano
38 14.4.2015 Z-3341 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0504 - zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 a úpravu rozpočtu v roce 2015 Ano
06/36 27.3.2003 185 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 4021/12 v kat. území Strašnice o výměř (F) Ano
38 26.4.2007 896 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola praktická, Praha 5, Nám. Osvoboditelů 1368 (usnesení k Z-896) Ano
22 25.4.2019 Z-7187 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy Ano
39 14.4.2015 Z-3340 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2015 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou Ano
Celkový počet: 348
Na stránce: