Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 348
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
06/51 27.3.2003 176 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 2910/142 k.ú. Nusle z vlastnictví HMP do vlastnictví (F) Ano
53 26.4.2007 872 Návrh na revokaci usnesení ZHMP hl.m. Prahy č. 21/51 ze dne 21.10.2004 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 505/7, 505/8, 505/9, 505/20, 505/29, 505/30, 505/31 zast. plocha a pozemků souvisejících parc.č. 505/47, 505/5, 505/6, 505/10, 505/11, 505/14, 505/12, 505/13, 505/26, 505/27, 505/48, 5 (usnesení k Z-872) Ano
34 25.4.2019 Z-6923 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 537/6, k.ú. Horní Měcholupy, parc.č. 647/2 a parc.č. 647/22, vše k.ú. Dolní Měcholupy, parc.č.3693/3 a parc.č. 3705/6 vše k.ú. Břevnov, parc.č. 3312/2, parc.č. 3312/3 a parc.č. 3312/5 vše k.ú. Zbraslav z vlastnictví ČR - právo hospodaření s majetkem státu České energetické závody, státní podnik „v likvidaci“, do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
06/52 27.3.2003 177 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 2342/3 a parc. č. 2342/18 v kat. území Kun (F) Ano
54 26.4.2007 024 Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti socíálních služeb pro rok 2007 (usnesení k Z-024) Ano
35 25.4.2019 Z-7081 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 552/8 v k.ú. Lysolaje, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
06/53 27.3.2003 077 k návrhu úplatného převodu pozemků parc.č. 1254/50, 1254/55, 1254/56, 1254/57, 1254/58, 1254/59, 125 (F) Ano
26.4.2007 Návrh personálních změn ve výborech ZHMP (usnesení - ZMATEČNÉ) Ne
25.4.2019   Ano
26.4.2007 Návrh personálních změn ve výborech ZHMP (usnesení) Ne
36 25.4.2019 Z-7109 k návrhu na bezúplatné nabytí světelného signalizačního zařízení 0.643 Práčská - Hledíková v k.ú. Hostivař a v k.ú. Záběhlice z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Kamýk s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
37 25.4.2019 Z-7006 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Pitkovice z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o. do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
25.4.2019   Ano
38 25.4.2019 Z-7060 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 641/24 v k.ú. Satalice z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
39 25.4.2019 Z-6831 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č 779/40 k.ú. Letňany do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
40 25.4.2019 Z-7057 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 641/49 v k.ú. Satalice z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
41 25.4.2019 Z-7148 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 869/6 k.ú. Střížkov do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
42 25.4.2019 Z-7117 ke schválení návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2786 o výměře 661 m2 v k.ú. Libeň Ano
43 25.4.2019 Z-7073 návrh na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Troja Ano
44 25.4.2019 Z-7146 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 557/2 k. ú. Radlice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 11 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném ke dni 31. 7. 2016 Ano
25.4.2019   Ano
45 25.4.2019 Z-6825 k návrhu úplatného převodu dvou částí pozemku parc.č. 670/18 v k. ú. Bubeneč a zřízení služebnosti Ano
46 25.4.2019 Z-6915 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 1589/3, parc. č. 1589/4 a parc. č. 1589/5, vše v k.ú. Vysočany Ano
47 25.4.2019 Z-7112 k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 1101/3 o výměře 78 m2 v k.ú. Hlubočepy Ano
48 25.4.2019 Z-7167 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Ano
48 25.4.2019 Z-7167 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Ano
49 25.4.2019 Z-6918 k návrhu na uzavření Dohody o ukončení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/04/02/007267/2018 s organizací Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Ano
50 25.4.2019 Z-7094 k návrhu na financování projektů v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 Ano
51 26.4.2019 Z-7071 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy na základě Programů v oblasti Akce celopražského významu pro rok 2019 Ano
52 26.4.2019 Z-7083 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v rámci Programu adiktologických služeb pro rok 2019 Ano
53 26.4.2019 Z-7072 k návrhu na financování projektů v rámci Programu hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok 2019 Ano
54 26.4.2019 Z-7065 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0504, § 4399 a úpravu rozpočtu v roce 2019 Ano
55 26.4.2019 Z-7158 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 v sociální oblasti a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce 2019 Ano
56 26.4.2019 Z-7182 aktualizace Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a udělení Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro tzv. Centrum duševního zdraví Ano
57 26.4.2019 Z-7256 k výzvě premiérovi a vládě ČR v souvislosti s krizí v obecní sociální práci Ano
58 26.4.2019 Z-7119 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a přidělení grantů v Programech celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019 Ano
59 26.4.2019 Z-7124 k návrhu na přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2019 v programech II. B a II. C a schválení výpovědí Veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace - víceletých grantů uzavřených s příjemci dotací v programu II. C v roce 2018 Ano
60 26.4.2019 Z-7114 k návrhu na poskytnutí dotací v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2019 na základě Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy Ano
61 26.4.2019 Z-7137 k návrhu na přidělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu v roce 2019 Ano
62 26.4.2019 Z-7152 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace s příjemcem dotace AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Ano
26.4.2019   Ano
63 26.4.2019 Z-7068 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 Ano
64 26.4.2019 Z-7079 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, se sídlem 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, Na Zlíchově 254/19 Ano
65 26.4.2019 Z-7186 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola Jarov Ano
66 26.4.2019 Z-7116 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jižní Město v působnosti odboru SML MHMP Ano
67 26.4.2019 Z-7141 k návrhu na udělení individuálních neinvestičních účelových dotací v oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 Ano
68 26.4.2019 Z-7142 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 Ano
69 26.4.2019 Z-7258 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP Ano
Celkový počet: 348
Na stránce: