Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 348
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole (F) Ano
4 26.4.2007 856 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl.m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) (usnesení k Z-856) Ano
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích Ne
06/09 25.3.1999 746 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy (F) Ano
9 28.4.2011 Z-044 k návrhu na bezúplatné nabytí změny stavby chodníku při místní komunikaci Nad Ryšánkou v Praze 4-Krči z vlastnictví QN Domov s.r.o., IČ: 629 09 053 se sídlem v Praze 10, V Olšinách 2 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
5 14.4.2015 Z-3335 ke schválení projektů v rámci 14.kontinuální výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území, a v rámci 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Ano
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole (F) Ano
5 26.4.2007 045 Závěrečná zpráva a finanční vypořádání k ukončení činnosti příspěvkové organizace Institut městské informatiky hl.m. Prahy (IMIP) (usnesení k Z-045) Ano
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích Ne
06/10 25.3.1999 737 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. (F) Ano
10 28.4.2011 Z-077 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby rozšíření komunikace včetně provedení tří uličních vpustí v Praze 5 na pozemcích parc.č. 2676 a parc.č. 4893/1 v k.ú. Smíchov a na pozemcích parc.č. 2009/1 a parc.č. 1360 v k.ú. Košíře z vlastnictví AKRO rezidence a.s., IČ:273 62 566, se sídlem Praha 2, nám. I.P.Pavlova 1789/5 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
6 14.4.2015 Z-3274 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 MČ Praha - Nedvězí na úhradu náhrady za odstraněný objekt č.p. 64 v katastrálním území Nedvězí Ano
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole (F) Ano
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole (F) Ano
6 26.4.2007 052 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 13/17 ze dne 18.12.2003 k návrhu na řešení majetku hl.m. Prahy využívaného pro potřeby Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy (usnesení k Z-052) Ano
06/11 25.3.1999 741 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1154/7 o výměře 155 m2 v kat. území (F) Ano
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích Ne
11 28.4.2011 Z-159 k návrhu na bezúplatné nabytí 18 stožárů veřejného osvětlení, vybudovaných v k.ú. Michle od GEOSAN DEVELOPMENT a.s., se sídlem 120 00 Praha 2, Karlovo náměstí 28/559, IČ 256 38 866 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
7 14.4.2015 Z-3222 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Slivenec na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy Ano
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole (F) Ano
7 26.4.2007 990 Návrh na bezúplatné nabytí k pozemkům v k.ú. Ďáblice v k.ú. Braník z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-990) Ano
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích Ne
06/12 25.3.1999 739 k návrhu na schválení nemovitých věcí, které jsou nabývány do vlastnictví hl. m. Prahy za účelem (F) Ano
12 28.4.2011 Z-052 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1372/10 o výměře 1 239 m2 k.ú. Dolní Chabry z vlastnictví paní Mgr. Kláry Stejskalové do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
8 14.4.2015 Z-3267 k návrhu na poskytnutí investiční dotace městské části Praha - Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy Ano
06/03 27.3.2003 236 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy o finanční prostředky z výnosu emise obligací hl (F) Ano
8 26.4.2007 003 Návrh na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0845 - hospodářství formou účelové investiční dotace MČ Kolovraty, Kunratice, Praha 15, Praha 16, Satalice a Slivenec (usnesení k Z-003) Ano
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích Ne
06/13 25.3.1999 738 k návrhu na darování objektu čp. 98 včetně pozemku parc.č. 3130, k.ú. Smíchov (letohrádek (F) Ano
13 28.4.2011 Z-196 k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny ÚP SÚ hl.m. Prahy (umístění budovy Zdravotnické záchranné služby HMP) Ano
14.4.2015 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2760/00 (Praha 5 - Golfové hřiště Motol) Ano
06/04 27.3.2003 228 k návrhu přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 500 mil.CZK, určeného na opravy a m (F) Ano
9 26.4.2007 775 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 3236/2 v k.ú. Krč z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Petra Křivánka (usnesení k Z-775) Ano
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích Ano
06/14 25.3.1999 733 k návrhu udělení grantů v oblasti kultury a umění v roce 1999 - 1.uzávěrka (F) Ano
14 28.4.2011 Z-162 k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2011 Ano
10 14.4.2015 Z-2813 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2781/00 (Praha 6 -Bytová výstavba) Ano
06/05 27.3.2003 198 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace Kongresovému centru Praha, a.s. z rozpočtu hl.m. Prahy (F) Ano
10 26.4.2007 001 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 105/4 v k.ú. Staré Benátky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou (usnesení k Z-001) Ano
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích Ano
06/15 25.3.1999 749 návrh na udělení grantů v rámci Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a (F) Ano
15 28.4.2011 Z-700 k návrhu nových zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SMT MHMP Ano
11 14.4.2015 Z-2930 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2265/00 (Praha 12; nová obytná výstavba) Ano
06/06 27.3.2003 212 uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy - kap. 02 formou dotace na investiční akce měst (F) Ano
06/16 25.3.1999 735 k seznamu věcí, které hl.m. Praha nabyla přechodem podle § 5 a § 6 zákona 172/1991 Sb. a (F) Ano
11 26.4.2007 078 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 2066/7 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti QUARTA PRAHA, s.r.o. (usnesení k Z-078) Ano
2 25.4.2019 Z-7154 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 Ano
16 28.4.2011 Z-145 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2011 určenou na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy Ano
12 14.4.2015 Z-3207 ke zrušené změně Z-1294/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha Benice, Praha 22 - obytná výstavba) Ano
06/07 27.3.2003 181 k poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 4 na výstavbu dětského dopravního hřiště ZŠ (F) Ano
Celkový počet: 348
Na stránce: