Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Jan Slezák

Celkový počet: 222
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
26 28.4.2011 Z-866 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1623/13 o výměře 101 m2, části pozemku parc. č. 1646/2 o výměře 220 m2 a části pozemku parc. č. 1646/5 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Strašnice, z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Roberta Staňka nehlasoval
27 28.4.2011 Z-805 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 345/27 v k. ú. Kamýk z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví společnosti ASKLEPION s.r.o pro
28 28.4.2011 Z-909 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1926/5 o výměře 9 m2 v k.ú. Nusle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Office Star Thirteen, spol. s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21 Praha 4, IČ 27903893 pro
29 28.4.2011 Z-901 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví pana Ivana Nedeva do vlastnictví hl.m. Prahy pro
30 28.4.2011 Z-669 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví Konhefr HP s.r.o. IČ: 27595099 do vlastnictví hl.m. Prahy nehlasoval
31 28.4.2011 Z-702 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví Galstian & Galstian invest s.r.o. IČ: 26732548 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
32 28.4.2011 Z-907 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví SD Bohemia Group a.s., IČ: 28992466 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
33 28.4.2011 Z-190 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Strašnice, Hostivař, Dejvice, Čimice a Bubeneč z vlastnictví České republiky do vlastnictví hlavního města Prahy pro
34 28.4.2011 Z-582 k návrhu směny pozemku parc.č. 2342/445 o výměře 30 m2 a pozemku parc.č. 2342/446 o výměře 8 m2, oba zapsané v k.ú. Kunratice ve vlastnictví společnosti K-STAVBY, a.s. za pozemek parc.č. 2342/444 o výměře 21 m2, zapsaný v k.ú. Kunratice ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
35 28.4.2011 Z-137 k návrhu směny části pozemku parc.č. 2729/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Libeň ve vlastnictví pana Tran Van Quang za pozemek parc.č. 3868/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Libeň ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
36 28.4.2011 Z-157 k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2011 pro
37 28.4.2011 Z-151 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2011 z kap. 06 - KULTURA formou účelové dotace pro městské části pro
38 28.4.2011 Z-214 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP pro
28.4.2011 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP zdržel se
28.4.2011 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP zdržel se
14.4.2015   pro
14.4.2015   nehlasoval
14.4.2015   zdržel se
14.4.2015   nehlasoval
14.4.2015   pro
1 14.4.2015 Z-3212 informace k úpravám ÚP SÚ HMP zrušeným soudem pro
2 14.4.2015 Z-3312 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy zdržel se
2 14.4.2015 Z-3312 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy pro
3 14.4.2015 Z-3318 k volbě přísedících Městského soudu v Praze pro
4 14.4.2015 Z-3223 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro
5 14.4.2015 Z-3335 ke schválení projektů v rámci 14.kontinuální výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území, a v rámci 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků pro
6 14.4.2015 Z-3274 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 MČ Praha - Nedvězí na úhradu náhrady za odstraněný objekt č.p. 64 v katastrálním území Nedvězí pro
7 14.4.2015 Z-3222 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Slivenec na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy pro
8 14.4.2015 Z-3267 k návrhu na poskytnutí investiční dotace městské části Praha - Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy pro
14.4.2015 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2760/00 (Praha 5 - Golfové hřiště Motol) pro
10 14.4.2015 Z-2813 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2781/00 (Praha 6 -Bytová výstavba) pro
11 14.4.2015 Z-2930 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2265/00 (Praha 12; nová obytná výstavba) pro
12 14.4.2015 Z-3207 ke zrušené změně Z-1294/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha Benice, Praha 22 - obytná výstavba) pro
14.4.2015   pro
13 14.4.2015 Z-3315 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností České dráhy, a.s. pro
14 14.4.2015 Z-3323 k návrhu na uzavření smluv o zřízení služebnosti umístění kabelového vedení a stožárů veřejného osvětlení pro
15 14.4.2015 Z-3321 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebnosti pro
16 14.4.2015 Z-3322 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. pro
17 14.4.2015 Z-3189 k návrhu na uznání vlastnického práva pro
18 14.4.2015 Z-3058 k odůvodnění veřejné zakázky "Rámcová smlouva na modernizaci a obnovu veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy" pro
19 14.4.2015 Z-3337 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 8, Praha 9, Praha 11, Praha 13, Praha 15, Praha - Troja a Praha – Zbraslav pro
20 14.4.2015 Z-3336 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 5, Praha - Petrovice, Praha - Štěrboholy a Praha 22 pro
14.4.2015   nehlasoval
21 14.4.2015 Z-3171 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 16 a parc. č. 17/2 v k.ú. Koloděje z podílového spoluvlastnictví JUDr. Emanuela Mašína (id. 1/2) a Ing. Jarmily Pokorné (id. 1/2) do vlastnictví hlavního města Prahy pro
22 14.4.2015 Z-3151 k návrhu na úplatné nabytí pozemku a vyplacení úhrady za faktické užívání pro
23 14.4.2015 Z-3131 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 556/4 k.ú. Lahovice pro
24 14.4.2015 Z-3130 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1503/83 k.ú. Vršovice pro
25 14.4.2015 Z-3204 k návrhu na úplatné nabytí pozuemku parc.č. 36 k.ú. Veleslavín pro
26 14.4.2015 Z-3025 k návrhu na úplatné nabytí komunikací, odvodňovacích vpustí, veřejných parkovacích stání, komunikační zeleně, sloupů veřejného osvětlení včetně vedení, zapínacího bodu veřejného osvětlení, stanoviště tříděného odpadu a dotčených pozemků v k.ú. Smíchov z vlastnictví společnosti KALOS s.r.o. se sídlem Praha 6 - Hradčany, Badeniho 290/1 IČO: 26744309 do vlastnictví hlavního města Prahy za cenu ve výši 10.000,- Kč pro
27 14.4.2015 Z-3172 k návrhu na úplatné nabytí vybudovaných 10 veřejných parkovacích stání podél komunikace U Železničního mostu na pozemcích parc. č. 560/1 a částech parc. č. 546/2 v k.ú. Smíchov a částí pozemku parc. č. 546/2 k.ú. Smíchov z vlastnictví společnosti Skanska SPV, a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1734/2c, IČO: 27454941 do vlastnictví hlavního města Prahy za smluvní cenu ve výši 1.000,- Kč a přijetí finančního daru pro
Celkový počet: 222
Na stránce: