Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

Celkový počet: 123
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
27 14.4.2015 Z-3172 k návrhu na úplatné nabytí vybudovaných 10 veřejných parkovacích stání podél komunikace U Železničního mostu na pozemcích parc. č. 560/1 a částech parc. č. 546/2 v k.ú. Smíchov a částí pozemku parc. č. 546/2 k.ú. Smíchov z vlastnictví společnosti Skanska SPV, a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1734/2c, IČO: 27454941 do vlastnictví hlavního města Prahy za smluvní cenu ve výši 1.000,- Kč a přijetí finančního daru pro
14.4.2015   pro
28 14.4.2015 Z-3227 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 254/14 a parc.č. 254/23 v k.ú. Kamýk a pozemků parc.č. 228/2 a parc.č. 247/1 v k.ú. Lhotka z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Vězeňská služba České republiky, IČO 002 12 423, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
29 14.4.2015 Z-3245 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 2536/2 a parc č. 2536/4 v k.ú. Hloubětín, parc.č. 1066/1 v k.ú. Čimice, parc.č. 1518/9 v k.ú. Radotín, parc.č. 2891/1 a parc.č. 2899/1 v k.ú. Ruzyně, parc.č. 2242/10 v k.ú. Vršovice a parc.č. 3737/1 v k.ú. Újezd na Lesy ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
30 14.4.2015 Z-2821 k návrhu revokace usnesení Zastupitelstva HMP č. 3/14 ze dne 20.1.2011 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 pro
14.4.2015   pro
31 14.4.2015 Z-2829 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Povodí Vltavy, státní podnik pro
32 14.4.2015 Z-2948 k návrhu smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti inženýrské sítě pro
33 14.4.2015 Z-3168 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti se společností České dráhy, a.s. pro
34 14.4.2015 Z-2597 k návrhu na uzavření smlouvy o smouvě budoucí kupní na budoucí úplatné nabytí podílů id. 54/525 pozemku parc. č. 1626, id. 54/525 pozemku parc. č. 1628, id. 6/11 pozemku parc. č. 1605 a id. 54/525 pozemku parc. č. 1632 v k. ú. Troja z vlastnictví Ing. Ivana Davidoviče, CSc., do vlastnictví hl. m. Prahy pro
35 14.4.2015 Z-3176 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovité věci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze pro
36 14.4.2015 Z-3269 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2015 z kap. 06 - KULTURA formou účelové dotace pro městské části pro
37 14.4.2015 Z-3201 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 pro
38 14.4.2015 Z-3341 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0504 - zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 a úpravu rozpočtu v roce 2015 pro
39 14.4.2015 Z-3340 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2015 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou pro
40 14.4.2015 Z-3339 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2015 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy pro
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" nehlasoval
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" pro
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" pro
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" zdržel se
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" nehlasoval
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" pro
42 14.4.2015 Z-3355 k návrhu personálních změn ve výboru kontrolním ZHMP nehlasoval
Celkový počet: 123
Na stránce: