Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

Celkový počet: 123
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
41 26.4.2007 013 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola waldorfská, Praha 4, Křejpského 1501, v působnosti SKU MHMP nehlasoval
42 26.4.2007 934 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti cestovního ruchu na rok 2007 pro
43 26.4.2007 069 Návrh na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2007 pro
44 26.4.2007 039 Návrh na uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 02 městským částem Praha 13, Praha 14, Praha - Slivenec a Praha - Čakovice pro
45 26.4.2007 034 Návrh na úplatné nabytí pozemků Milíčovského lesa v k.ú. Újezd u Průhonic, Křeslice a Petrovice z podílového spoluvlastnicí Milady Hrachové, Milady Kovářové, Marie Ouředníkové, Stanislavy Schusové a Petra Schuse za celkovou cenu 32 679 590,- Kč do vlastnictví hl.m. Prahy pro
46 26.4.2007 018 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2407/28 v k.ú. Michle z vlastnictví Telefónica 02 Czech Repulic, a.s pro
47 26.4.2007 050 Návrh na přijetí účelové investiční i neinvestiční dotaze ze SFDI na financování oprav a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro Technickou správu komunikací hl.m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2007 o tuto dotaci nehlasoval
48 26.4.2007 058 Návrh na přidělení dotací na rekonstrukci dětského dopravního hřiště pro
49 26.4.2007 043 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb pro
50 26.4.2007 044 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové pro
51 26.4.2007 960 Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 pro
52 26.4.2007 051 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Čimice ze spoluvlastnictví Marie Černé (podíl 1/2), Josefa Černého (podíl 1/4) a Hany Mitkovové (podíl 1/4) do vlastnictví hl.m. Prahy pro
53 26.4.2007 872 Návrh na revokaci usnesení ZHMP hl.m. Prahy č. 21/51 ze dne 21.10.2004 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 505/7, 505/8, 505/9, 505/20, 505/29, 505/30, 505/31 zast. plocha a pozemků souvisejících parc.č. 505/47, 505/5, 505/6, 505/10, 505/11, 505/14, 505/12, 505/13, 505/26, 505/27, 505/48, 5 nehlasoval
54 26.4.2007 024 Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti socíálních služeb pro rok 2007 pro
26.4.2007 Návrh personálních změn ve výborech ZHMP nehlasoval
26.4.2007 Návrh personálních změn ve výborech ZHMP pro
14.4.2015   pro
14.4.2015   zdržel se
14.4.2015   zdržel se
14.4.2015   zdržel se
14.4.2015   pro
1 14.4.2015 Z-3212 informace k úpravám ÚP SÚ HMP zrušeným soudem pro
2 14.4.2015 Z-3312 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy zdržel se
2 14.4.2015 Z-3312 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy pro
3 14.4.2015 Z-3318 k volbě přísedících Městského soudu v Praze pro
4 14.4.2015 Z-3223 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro
5 14.4.2015 Z-3335 ke schválení projektů v rámci 14.kontinuální výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území, a v rámci 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků pro
6 14.4.2015 Z-3274 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 MČ Praha - Nedvězí na úhradu náhrady za odstraněný objekt č.p. 64 v katastrálním území Nedvězí pro
7 14.4.2015 Z-3222 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Slivenec na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy pro
8 14.4.2015 Z-3267 k návrhu na poskytnutí investiční dotace městské části Praha - Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy pro
14.4.2015 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2760/00 (Praha 5 - Golfové hřiště Motol) pro
10 14.4.2015 Z-2813 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2781/00 (Praha 6 -Bytová výstavba) pro
11 14.4.2015 Z-2930 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2265/00 (Praha 12; nová obytná výstavba) pro
12 14.4.2015 Z-3207 ke zrušené změně Z-1294/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha Benice, Praha 22 - obytná výstavba) pro
14.4.2015   pro
13 14.4.2015 Z-3315 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností České dráhy, a.s. pro
14 14.4.2015 Z-3323 k návrhu na uzavření smluv o zřízení služebnosti umístění kabelového vedení a stožárů veřejného osvětlení pro
15 14.4.2015 Z-3321 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebnosti pro
16 14.4.2015 Z-3322 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. pro
17 14.4.2015 Z-3189 k návrhu na uznání vlastnického práva pro
18 14.4.2015 Z-3058 k odůvodnění veřejné zakázky "Rámcová smlouva na modernizaci a obnovu veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy" pro
19 14.4.2015 Z-3337 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 8, Praha 9, Praha 11, Praha 13, Praha 15, Praha - Troja a Praha – Zbraslav pro
20 14.4.2015 Z-3336 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 5, Praha - Petrovice, Praha - Štěrboholy a Praha 22 pro
14.4.2015   pro
21 14.4.2015 Z-3171 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 16 a parc. č. 17/2 v k.ú. Koloděje z podílového spoluvlastnictví JUDr. Emanuela Mašína (id. 1/2) a Ing. Jarmily Pokorné (id. 1/2) do vlastnictví hlavního města Prahy pro
22 14.4.2015 Z-3151 k návrhu na úplatné nabytí pozemku a vyplacení úhrady za faktické užívání pro
23 14.4.2015 Z-3131 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 556/4 k.ú. Lahovice pro
24 14.4.2015 Z-3130 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1503/83 k.ú. Vršovice pro
25 14.4.2015 Z-3204 k návrhu na úplatné nabytí pozuemku parc.č. 36 k.ú. Veleslavín pro
26 14.4.2015 Z-3025 k návrhu na úplatné nabytí komunikací, odvodňovacích vpustí, veřejných parkovacích stání, komunikační zeleně, sloupů veřejného osvětlení včetně vedení, zapínacího bodu veřejného osvětlení, stanoviště tříděného odpadu a dotčených pozemků v k.ú. Smíchov z vlastnictví společnosti KALOS s.r.o. se sídlem Praha 6 - Hradčany, Badeniho 290/1 IČO: 26744309 do vlastnictví hlavního města Prahy za cenu ve výši 10.000,- Kč pro
Celkový počet: 123
Na stránce: