Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Pavel Klega

Celkový počet: 165
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
35 26.4.2007 038 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy pro
36 26.4.2007 965 Návrh na přidělení grantů na podporu vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2007 nehlasoval
36 26.4.2007 965 Návrh na přidělení grantů na podporu vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2007 nehlasoval
37 26.4.2007 895 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 pro
38 26.4.2007 896 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola praktická, Praha 5, Nám. Osvoboditelů 1368 pro
39 26.4.2007 927 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SKU MHMP pro
40 26.4.2007 803 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola elektrotechniky a strojírenství, v působnosti SKU MHMP pro
41 26.4.2007 013 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola waldorfská, Praha 4, Křejpského 1501, v působnosti SKU MHMP pro
42 26.4.2007 934 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti cestovního ruchu na rok 2007 pro
43 26.4.2007 069 Návrh na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2007 pro
44 26.4.2007 039 Návrh na uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 02 městským částem Praha 13, Praha 14, Praha - Slivenec a Praha - Čakovice pro
45 26.4.2007 034 Návrh na úplatné nabytí pozemků Milíčovského lesa v k.ú. Újezd u Průhonic, Křeslice a Petrovice z podílového spoluvlastnicí Milady Hrachové, Milady Kovářové, Marie Ouředníkové, Stanislavy Schusové a Petra Schuse za celkovou cenu 32 679 590,- Kč do vlastnictví hl.m. Prahy pro
46 26.4.2007 018 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2407/28 v k.ú. Michle z vlastnictví Telefónica 02 Czech Repulic, a.s pro
47 26.4.2007 050 Návrh na přijetí účelové investiční i neinvestiční dotaze ze SFDI na financování oprav a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro Technickou správu komunikací hl.m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2007 o tuto dotaci pro
48 26.4.2007 058 Návrh na přidělení dotací na rekonstrukci dětského dopravního hřiště pro
49 26.4.2007 043 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb pro
50 26.4.2007 044 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové pro
51 26.4.2007 960 Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 pro
52 26.4.2007 051 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Čimice ze spoluvlastnictví Marie Černé (podíl 1/2), Josefa Černého (podíl 1/4) a Hany Mitkovové (podíl 1/4) do vlastnictví hl.m. Prahy pro
53 26.4.2007 872 Návrh na revokaci usnesení ZHMP hl.m. Prahy č. 21/51 ze dne 21.10.2004 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 505/7, 505/8, 505/9, 505/20, 505/29, 505/30, 505/31 zast. plocha a pozemků souvisejících parc.č. 505/47, 505/5, 505/6, 505/10, 505/11, 505/14, 505/12, 505/13, 505/26, 505/27, 505/48, 5 pro
54 26.4.2007 024 Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti socíálních služeb pro rok 2007 pro
26.4.2007 Návrh personálních změn ve výborech ZHMP nehlasoval
26.4.2007 Návrh personálních změn ve výborech ZHMP zdržel se
28.4.2011 6. zasedání pro
28.4.2011 6. zasedání pro
1 28.4.2011 Z-107 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace MČ Praha - Lipence na úhradu mimořádných nákladů spojených s povodněmi v lednu 2011 pro
2 28.4.2011 Z-102 k návrhu na zpět vzetí návrhu Zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 104) z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro
3 28.4.2011 Z-088 k volbě přísedících Městského soudu v Praze pro
4 28.4.2011 Z-078 k návrhu na úplatné nabytí stavby SO 21 protihluková stěna podél komunikace Kbelská (v délce 130 m) vybudované v rámci stavby „Obytný soubor Nový Prosek“ na pozemku parc. č. 626/70, k.ú Letňany z vlastnictví společnosti Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4, Chodov, IČ:26271303 do vlastnictví hlavního města Prahy pro
5 28.4.2011 Z-599 k návrhu na bezúplatné nabytí zálivu zastávky autobusů MHD v ulici Semilská v k.ú. Kbely z vlastnictví EXCON Development, s.r.o., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00, IČ: 27162290 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
6 28.4.2011 Z-002 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikací, vybudovaných na pozemcích parc.č. 4400/65 a parc.č. 4400/711 v k.ú. Modřany z vlastnictví Tulipa Modřanská rokle s.r.o. se sídlem 170 00 Praha 7, Jankovcova 1037/49, IČ: 271 83 726 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
7 28.4.2011 Z-019 k návrhu na bezúplatné nabytí části komunikace a parkoviště, vybudovaných na pozemku parc.č. 1818/150 v k.ú. Hostivař z vlastnictví Pražské správa nemovitostí, spol. s r.o., se sídlem 130 00 Praha 3, Seifertova 9, IČ: 170 48 869 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
8 28.4.2011 Z-033 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 816/29 v k.ú. Hodkovičky a stavby komunikace s 39 odstavnými stáními na pozemku parc.č. 816/29 v k.ú. Hodkovičky z vlastnictví B.S.R. Investment s.r.o., se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Vršovice, IČ: 261 42 201 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
9 28.4.2011 Z-044 k návrhu na bezúplatné nabytí změny stavby chodníku při místní komunikaci Nad Ryšánkou v Praze 4-Krči z vlastnictví QN Domov s.r.o., IČ: 629 09 053 se sídlem v Praze 10, V Olšinách 2 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
10 28.4.2011 Z-077 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby rozšíření komunikace včetně provedení tří uličních vpustí v Praze 5 na pozemcích parc.č. 2676 a parc.č. 4893/1 v k.ú. Smíchov a na pozemcích parc.č. 2009/1 a parc.č. 1360 v k.ú. Košíře z vlastnictví AKRO rezidence a.s., IČ:273 62 566, se sídlem Praha 2, nám. I.P.Pavlova 1789/5 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
11 28.4.2011 Z-159 k návrhu na bezúplatné nabytí 18 stožárů veřejného osvětlení, vybudovaných v k.ú. Michle od GEOSAN DEVELOPMENT a.s., se sídlem 120 00 Praha 2, Karlovo náměstí 28/559, IČ 256 38 866 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
12 28.4.2011 Z-052 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1372/10 o výměře 1 239 m2 k.ú. Dolní Chabry z vlastnictví paní Mgr. Kláry Stejskalové do vlastnictví hl.m. Prahy pro
13 28.4.2011 Z-196 k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny ÚP SÚ hl.m. Prahy (umístění budovy Zdravotnické záchranné služby HMP) pro
14 28.4.2011 Z-162 k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2011 pro
15 28.4.2011 Z-700 k návrhu nových zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SMT MHMP pro
16 28.4.2011 Z-145 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2011 určenou na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy pro
17 28.4.2011 Z-180 k návrhu na financování projektů specifické protidrogové prevence "Zdravé město Praha 2011" pro
18 28.4.2011 Z-185 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2011 pro
19 28.4.2011 Z-181 k návrhu na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2011 pro
20 28.4.2011 Z-198 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2011 - I. program pro
21 28.4.2011 Z-097 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2011 - II. a III. program a k návrhu na udělení účelové neinvestiční dotace hlavního města Prahy pro městské části v oblasti sociálních služeb v roce 2011- V. program pro
22 28.4.2011 Z-911 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro
23 28.4.2011 Z-143 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro
24 28.4.2011 Z-104 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektu financovaného z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro
25 28.4.2011 Z-430 k návrhu zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. Prahy pro
Celkový počet: 165
Na stránce: